WOZ KIOSK

Tip: Wat is de nauwkeurigheidsmarge bij de inhoud van een woning?


Wat is de nauwkeurigheidsmarge bij de inhoud van een woning? Is bijvoor­beeld een nauwkeurigheid van 5% in de inhoud van een woning acceptabel?

Bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een acceptabele afwijking moet rekening worden gehouden met het gebruik van het desbetreffende gegeven bij de waardebepaling. Bij min of meer homo­gene woningbouw moet de inhoud (of de oppervlakte) van de woning nauwkeurig bekend zijn om relatief geringe verschillen ten opzichte van bijvoorbeeld de naastgele­gen woningen zorgvuldig in de waardebepaling te betrek­ken. Met name de onderlinge verschillen tussen deze woningen moeten bekend (en vastgelegd) zijn.

Bij de taxatie van een meer individuele woning wijken de object­kenmerken noodzakelijkerwijs meer af ten opzichte van de vergelijkbare, verkochte woningen waar­mee de te taxeren woning vergele­ken wordt in de onderbouwing. Ook een potentiële gegadig­de zal niet op zeer nauw­keurige wijze inhoud of oppervlakte met elkaar vergelij­ken. De invloed van de inhoud van deze indivi­duele woningen op de marktprijzen is dan minder direct. ­Voor de meer individu­ele objecten zal daarom een nauw­keurig­heid van 5% nog geen probleem hoeven te geven. Hierbij geldt dan natuurlijk wel de eis dat de getaxeerde waarde niet direct samen­hangt met de gemeten inhoud. Indien door de opbouw van de taxatie een fout van 5% in de inhoud automatisch ook een afwijking in de getaxeerde waarde van circa 5% tot gevolg heeft, dan geldt natuurlijk een veel striktere eis voor de nauwkeurig­heid van de gemeten in­houd.

(uit: Vraagbaak waardebepaling in het kader van de Wet WOZ, derde herziene druk; vraag 58)