Waarderingskamer

Effecten van de corona-crisis op de WOZ

Heeft corona crisis gevolgen voor indienen en afhandelen WOZ-bezwaar?

Voor de meeste gemeenten kunnen belanghebbenden tussen eind februari en half april 2020 bezwaar indienen. Er zijn veel vragen of de maatregelen in het kader van de corona crisis effect hebben op het indienen van bezwaren. 

Maar ook gemeenten hebben vragen hoe zij nu het best aan de slag kunnen met het afhandelen van (informele) bezwaren tegen de WOZ-waarden voor 2020.

We hebben de aandachtspunten rond WOZ-bezwaren in verband met corona op een rijtje gezet.

Waarderingskamer bereikbaar ondanks corona-crisis

Net als bij bijna alle organisaties in Nederland werkt het personeel van de Waarderingskamer in deze periode nagenoeg volledig thuis. De Waarderingskamer blijft echter gewoon bereikbaar via de gebruikelijke kanalen, zoals het contactformulier op onze site, het mailadres info@waarderingskamer.nl of het telefoonnummer 070 311 05 55.

Bij de Waarderingskamer worden in beginsel bijeenkomsten en vergaderingen vervangen door video-conferenties. Bijeenkomsten waarvoor videoconferenties geen passende oplossing bieden, wordt gekeken of uitstel mogelijk is.

De Waarderingskamer voert op dit moment geen inspecties, audits of onderzoeken uit waarvoor onze onderzoekers fysiek bij de gemeente of uitvoeringsorganisatie langs moeten komen. Ook onderzoeken ter plaatse blijven achterwege tot het moment dat de richtlijnen van het RIVM  weer aangeven dat dit verantwoord is. In het kader van onze toezichtactiviteiten hebben wij wel contact met gemeenten en uitvoeringsorganisaties via het gemeenteportaal, via mail en telefoon en incidenteel door videoconferentie.

Invloed op Toezichtactiviteiten door de Waarderingskamer

Inspecties
Inspecties die fysiek bij gemeenten plaatsvinden, zijn in ieder geval opgeschort tot 1 juni. Na deze datum oriënteren we ons op de mogelijkheden. Normaal gesproken versturen we in juni/juli een toezichtsplan voor het komende jaar. We zullen tegen die tijd inschatten wat een reëel scenario voor toezicht is en hoe we niet uitgevoerde inspecties in de resterende tijd kunnen inplannen. Voor zover dit leidt tot capaciteitsgebrek zullen we dit deels intern opvangen door andere inspecteurs in te zetten, of zullen we inspecties bij gemeenten met een goed oordeel en/of waarbij weinig bijzonderheden spelen mogelijk laten vervallen. In de tussenliggende tijd hebben we wel contact met gemeenten via telefoon of videoverbinding.

Aprilinventarisatie
Een belangrijk doel van de aprilinventarisatie is het vormen van een beeld van het aantal bezwaarschriften. Verder levert deze informatie ook over de waardeverandering die volgend jaar wordt verwacht. Die gegevens heeft het Ministerie van BZK in mei 2020 nodig voor het berekenen van de prognoses voor de uikeringen uit het gemeentefonds in 2021.

Daarom nodigen wij 30 maart gemeenten uitvoeringsorganisatie gewoon uit deze inventarisatie in te vullen. Het invullen van deze invenatrisatie zal in de meeste gevallen ook tijdens thuiswerken gedaan kunnen worden. We kunnen ons voorstellen dat één van de gevolgen van het feit dat veel op afstand wordt gewerkt, is dat het inboeken van “fysieke” bezwaarschriften wat langer kan duren. We vragen in de aprilinventarisatie altijd naar de stand van zaken per 15 april, omdat dan voor nagenoeg alle gemeenten de bezwaartermijn is afgelopen. Mocht het zo zijn dat er op 15 april een deel van de bezwaarschriften nog niet is ingeboekt (ook in de LV!), dan is het beter de tellingen uit de WOZ-administratie (Basisregistratie WOZ) weer te geven op het moment dat wel alle ontvangen bezwaren zijn ingeboekt. Als dit tot gevolg heeft dat de deadline van 24 april niet wordt gehaald, dan kunnen we enkele dagen uitstel geven. We verzoeken u dat dan wel even tevoeren te melden (info@waarderingskamer.nl). Gezien het belang van de gegevens, kan echter alleen sprake zijn van een kort uitstel.

Invullen Benchmark vragenlijst
De oorspronkelijke deadline voor het invullen van deze vragenlijst was 31 maart 2020. In verband met de coronacrisis wordt veertien dagen uitstel verleend. Graag ontvangen wij de vragenlijst van uw organisatie – indien mogelijk - eerder maar uiterlijk op 15 april 2020. Heeft u hierover nog vragen neem dan contact op met a.rietbergen@waarderingskamer.nl

Waarderingskamer en de VNG Belastingconferentie

Op 17 en 18 maart 2020 had de Waarderingskamer enkele presentaties willen geven tijdens de VNG Belastingconferentie. Door de omstandigheden is deze conferentie niet doorgegaan. Op 31 augustus 2020 is er voor de belastingconferentie een kleine herkansing. Maar de hoofdlijnen van twee van de presentaties zijn beschikbaar als video.

Het is mogelijk om de video ook te bekijken met (Nederlandstalige) ondertiteling. U kunt de ondertiteling aanzetten met de "cc" knop onderin de balk van de video.

 

  • Ben Bervoets: Kwaliteitsbeoordeling taxaties aan de hand van internationale standaard voor Ratio Studies

Meer informatie over deze wijze van kwaliteitsbeoordeling en de Nederlandse vertaling van de internationale standaard kunt u vinden op de pagina Standaard voor Ratio controles.

  • Ook op video beschikbaar is de presentatie van Jan Gieskes: "Nog één keer dan".

WOZ-afbakening mag niet gebruikt worden voor (corona) beleid

De Waarderingskamer benadrukt nogmaals nadrukkelijk dat de Wet WOZ geen ruimte biedt om beleid te voeren ten aanzien van afbakening of waardering. De voorschriften in de Wet WOZ moeten altijd zorgvuldig worden uitgevoerd en hiervan mag niet beleidmatig worden afgebakend, bijvoorbeeld om belanghebbenden te compenseren voor schade die zij ondervinden van de corona-maatregelen.

De gemeente Westland had aangekondigd ondernemers binnen deze gemeente, met name tuinbouwondernemers, te willen helpen in deze tijd van coronacrisis. Daarbij heeft de gemeente het aanbod gedaan om de WOZ-objectafbakening zodanig aan te passen dat deze ondernemers een veel lager bedrag aan energiebelasting hoeven te betalen.

De Waarderingskamer heeft de gemeente Westland erop gewezen dat dit beleid om de WOZ-objectafbakening te wijzigen, zodat de ondernemer minder energiebelasting hoeft te betalen aan de Belastingdienst, in strijd is met de Wet WOZ. De gemeente moet de wettelijke regels voor de objectafbakening zorgvuldig toepassen en deze regels bieden geen enkele ruimte voor beleidsvrijheid.

In overleg met de Belastingdienst is de gemeente erop gewezen dat wanneer er in verband met de Coronacrisis behoefte bestaat om maatregelen te nemen op het terrein van de te betalen energiebelasting, dat deze maatregelen dan via een landelijke aanpak moeten worden gerealiseerd. De gemeente kan hierbij geen rol spelen.