Waarderingskamer

Covid-19 heeft geen (tot zeer gering) effect op WOZ-waarden in 2021

Laatst bijgewerkt 6 november 2020

Begin 2021 worden de nieuwe WOZ-waarden vastgesteld. Voor de nieuwe WOZ-waarden geldt de waardepeildatum 1 januari 2020. De vraag die met enige regelmaat aan gemeenten en de Waarderingskamer al is voorgelegd is: “Heeft de Corona pandemie invloed op de nieuwe WOZ-waarden voor 2021?”

Woningen

Antwoord: Nee.

Alle berichten over de woningmarkt laten zien dat deze markt geen effecten ervaart van de covid-19 pandemie en de getroffen covid-19 maatregelen. Het is dus logisch dat ook de WOZ-waarden van woningen die volgend jaar bekend gemaakt worden, niet beïnvloed worden door covid-19.

Niet-woningen

Antwoord: Nee, en alleen in zeer uitzonderlijke situatie: zeer gering.

Ook voor niet-woningen heeft covid-19 geen effect op de WOZ-waardebepaling voor 2021. Natuurlijk treft covid-19 bedrijven en culturele instellingen in hun exploitatie en omzet. Onmiskenbaar worden zij geraakt door de economische crisis als gevolg van covid-19 en de maatregelen van de regering in het kader van covid-19. Maar we kijken naar de marktomstandigheden vóór de start van de pandemie met als waardepeildatum 1 januari 2020. En verder is van belang dat we kijken naar de waarde van de onroerende zaak en niet naar de waarde van een onderneming die gevestigd is in een WOZ-object.

Er is slechts één bijzondere situatie dat er wel een effect kan zijn van de covid-19 maatregelen op de WOZ-waarde in 2021. Dat betreft de situatie dat de WOZ-waarde bepaald moet worden naar de toestandspeildatum 1 januari 2021. In het advies van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen Lokale Overheden (ESBL) is dit uitgewerkt met verwijzing naar relevante covid-19 maatregelen en categorieën WOZ-objecten waarvoor dit mogelijk geldt (denk bijvoorbeeld aan theaters).

Bij deze uitzonderlijke categorie (denk dus weer even aan theaters) is mogelijk sprake van een waardeverandering wanneer je taxeert naar de toestandspeildatum 1 januari 2021, omdat er sprake is van  gebruiksbeperkingen door specifieke maatregelen. Overigens zijn deze gebruiksbeperkingen in tijd beperkt vergeleken met de totale gebruiksperiode van het WOZ-object. Daarmee is de verwachting dan ook bij een dergelijke onroerende zaak de waardeverandering zeer gering is. Het gaat er dan namelijk om het effect van een tijdelijke gebruiksbeperking geobjectiveerd in te schatten in relatie tot de gehele exploitatieperiode van de onroerende zaak en te onderbouwen.

Omdat voor deze specifieke objecten op basis van de situatie op de toestandspeildatum een beoordeling gemaakt moet worden, kan het voorkomen dat voor deze objecten in 2021 de WOZ-waarde pas later bekend gemaakt kan worden.

Afwegingskader

Het afwegingskader of er sprake is van een dergelijke situatie staat hieronder schematisch weergegeven en is beschreven en onderbouwd in het rapport van het ESBL.

Beoordeling effect covid-19