Waarderingskamer

Onderzoek aansluiting WOZ-waarde op marktwaarde

WOZ-waarde is goede afspiegeling marktwaarde

De WOZ-waarden die gemeenten jaarlijks voor woningen vaststellen, zijn in lijn met de waardeontwikkelingen op de woningmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van de Waarderingskamer en het Kadaster. U kunt het volledige rapport van dit onderzoek (pdf, 4Mb) downloaden.

Methode onderzoek

De Waarderingskamer en het Kadaster onderzochten meer dan 800.000 woningverkopen in de periode 2012-2017. Het doel was om vast te stellen in welke mate gemeenten erin slagen de WOZ-waarde marktconform vast te stellen. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van internationale onderzoeksnormen.

Conclusies onderzoek

De Waarderingskamer en het Kadaster concluderen dat de WOZ-waardebepaling marktconform was en dat de WOZ-taxaties de waardeontwikkelingen in de onderzoeksperiode 2012-2017 goed volgen. Er is bij geen enkele gemeente sprake geweest van een systematische over- of onderwaardering van woningen.

Ook de WOZ-waarden van woningen die niet werden verkocht zijn in lijn met de marktwaarden. Hiervoor zijn de WOZ-waarden van verkochte woningen vergeleken met die van niet-verkochte woningen. De WOZ-waarden van niet-verkochte woningen zijn wel enkele procenten lager. Er is hier echter geen sprake van systematische onderwaardering; doordat door verschillende redenen (bijvoorbeeld het opknappen van een woning) een woning direct na de verkoop een hogere waarde heeft gekregen. Bij niet-verkochte woningen komt het effect van stijgende marktwaarden soms enkele maanden trager in de WOZ-waarde tot uitdrukking.

De verhouding tussen de waarden van niet-verkochte particuliere woningen en huurwoningen is ook constant. Dit betekent dat de WOZ-waarden van woningen in eigendom van woningcorporaties en andere grootschalige verhuurders zich goed verhouden ten opzichte van de marktwaarde van deze woningen.

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Jaarlijks taxeren gemeenten in Nederland de waarden van alle woningen. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld op een vaste waardepeildatum; deze ligt altijd op 1 januari van het voorgaande jaar.

De WOZ-waarde is bedoeld als onafhankelijke inschatting van de marktwaarde van woningen. Sinds de invoering van de Wet WOZ in 1995 is het gebruik van de WOZ-waarde sterk toegenomen. Naast de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting, wordt de WOZ-waarde nu bijvoorbeeld ook gebruikt bij de erf- en schenkbelasting, voor de vennootschapsbelasting en binnen het puntensystem van het woningwaarderingsstelsel. Vanwege het toenemende gebruik is het daarom relevant om te beoordelen of WOZ-waarden daadwerkelijk een goede weerspiegeling van de marktwaarde geven.

Waarderingskamer en Kadaster

De Waarderingskamer houdt toezicht op de WOZ-waardebepaling door gemeenten. Het Kadaster is beheerder van de Landelijke Voorziening WOZ; dit is de ICT-voorziening die de gemeentelijke WOZ-waarden ontsluit. Daarnaast registreert het Kadaster alle vastgoedtransacties en analyseert het woningmarktinformatie.