Waarderingskamer

Stakeholdersonderzoek 2015

Om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de komende jaren wil de Waarderingskamer weten welk beeld belangrijke partijen uit haar netwerk hebben van de organisatie. In het stakeholderonderzoek 2015 zijn de gemeentelijke WOZ-uitvoerders gevraagd naar hun beeld van onze organisatie. De resultaten van het stakeholdersonderzoek (PDF, 755 kB) zijn op 10 maart 2016 in de Waarderingskamervergadering besproken. Daar is de volgende reactie vastgesteld:

Het in 2015 uitgevoerde stakeholdersonderzoek onder WOZ-uitvoerders geeft aan dat deze groep een positief beeld heeft van onze organisatie. Wij zijn tevreden over de uitkomst van het onderzoek, maar tegelijkertijd kunnen we het ons niet permitteren om "achterover te leunen".

Zo beschouwen wij het als een zorgpunt dat de WOZ-uitvoerders onze periodieke vragenlijsten niet hoog waarderen. Wij hopen (en verwachten) dat door de "omvorming" van de vragenlijst naar een zelfevaluatie deze waardering zal verbeteren. In het werkplan 2016 hebben wij de nodige capaciteit geraamd voor deze transitie.

Ook blijkt uit het stakeholdersonderzoek dat de WOZ-uitvoerders verwachtingen van ons hebben met betrekking tot het inperken van de "ruimte" die er is voor de no-cure-no-pay-bureaus om bezwaar en/of beroep procedures te starten tegen WOZ-beschikkingen.
De Waarderingskamer is geen belangenbehartiger van gemeenten maar signaleert wel belangrijke ontwikkelingen en monitort in dat kader bijvoorbeeld de kosten van no-cure-no-pay-bezwaren. Wij zullen (nog) duidelijker extern moeten communiceren over onze rol en taakopvatting. In het verlengde daarvan zullen wij ook uitleggen dat het geen taak en ook geen bevoegdheid van de Waarderingskamer is om de ruimte van de no-cure-no-pay-bureaus te beperken.

Wij zullen gemeenten consequent blijven stimuleren om de kwaliteit van de WOZ-beschikkingen verder te optimaliseren en voldoende aandacht te besteden aan de ontwikkeling van vaardigheden en vakbekwaamheid. Dit maakt de taxaties per definitie minder kwetsbaar voor bezwaar- en beroepsprocedures.

Ten slotte komt uit het onderzoek naar voren dat bestuurders, in vergelijking tot eerdere stakeholdersonderzoeken die 2005 en in 2011 zijn uitgevoerd, minder betrokken lijken te zijn bij de WOZ-uitvoering. Dit vinden wij een ongewenste ontwikkeling en daarom zullen we vanaf 2016 deze doelgroep meer in onze communicatie betrekken. Als mogelijke aangrijpingspunten voor communicatiemomenten denken wij aan:

  • het verschijnen van de nieuwe Waarderingsinstructie;
  • het verlenen van toestemming voor het verzenden van WOZ-beschikkingen;
  • het verschijnen van het werkplan voor het komende jaar (met daarin onze speerpunten).