Waarderingskamer

Adviezen van de Waarderingskamer

Tot de taken van de Waarderingskamer behoort het uitbrengen van advies. Deze adviezen handelen over uiteenlopende onderwerpen in relatie tot de waardebepaling van onroerende zaken. De adviezen worden gevraagd door ministeries of andere organisaties. Ook kan de Waarderingskamer op eigen initiatief adviezen uitbrengen. Op deze pagina kunt u door de Waarderingskamer uitgebrachte adviezen inzien.

Staat van de WOZ 2018

De Waarderingskamer voorziet de staatssecretaris van Financiën jaarlijks van een feitelijk overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De cijfers uit deze Staat van de WOZ (PDF, 155 kB) ontlenen wij aan de opgaven van gemeenten en de samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten deelnemen.

WOZ-waarden volgen stijgende markt

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 7,5 tot 9,5%. Dat schrijft de Waarderingskamer (de toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)) in een brief aan de staatssecretaris van Financiën. De WOZ-waarde die men volgend jaar ontvangt, geeft de marktontwikkeling tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 weer. 

Deze cijfers komen uit een recente inventarisatie die de Waarderingskamer heeft gehouden onder alle gemeenten.

Verder rapporteert de Waarderingskamer dat er sprake is van een stabiele situatie. Het aantal bezwaren blijft op een stabiel laag niveau en de stijging van de kosten is lager dan de inflatie. De mogelijkheid om WOZ-waarden van andere woningen te raadplegen via www.woz-waardeloket.nl wordt door veel Nederlanders gewaardeerd en benut. De Waarderingskamer geeft aan dat er wellicht ruimte bestaat om verdere stappen te zetten op het terrein van de openbaarheid van WOZ-waarden.

Verder besteedt de Waarderingskamer expliciet aandacht aan het feit dat de belanghebbenden die bezwaar maken, die in steeds grotere mate overlaten aan bedrijven die werken op basis van no cure no pay. Deze bedrijven brengen de belanghebbende voor zie ze werken geen kosten in rekening, maar hun opbrengsten bestaan uit de proceskostenvergoeding die gemeenten moeten betalen bij een succesvol ingediend bezwaar. De Waarderingskamer geeft aan groot voorstander te zijn van een laagdrempelige toegang tot bezwaar en bezwaar op basis van no cure no pay kan daarbij nuttig zijn. Aan de andere kant zijn er ook veel bezwaar van ongewenste praktijken bij deze vorm van dienstverlening. De Waarderingskamer pleit daarom bij de Staatssecretaris voor een onderzoek naar het functioneren van de dienstverlening op basis van no cure no pay, bij voorkeur in nauwe samenwerking met de bedrijven werkzaam in deze branche.

Voortgangsrapportages 2013-2017

Advies kosten GDI in relatie tot WOZ

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI van de Nederlandse Overheid bestaat uit diverse componenten die het mogelijk moet maken dat inwoners en bedrijven op een eenduidige wijze met de overheid kunnen communiceren. Het veilig inloggen met behulp van DigiD en de MijnOverheid omgeving met de berichtenbox en de mogelijkheid om alle eigen gegeven in de diverse basisregistratie in te zien zijn belangrijke onderdelen van deze infrastructuur.

Men is bezig de kosten van deze GDI anders te verdelen over de diverse overheden. De Waarderingskamer heeft in een brief aan de bewindsliedsen van Binnenlandse Zaken en Koninrijksrelaties een advies uitgebracht over deze verandering van de kostenverdeling van de GDI met het oog op een mogelijke invloed op de uitvoering van de Wet WOZ: Advies kosten GDI in relatie tot WOZ.

Advies bijstelling eigenwoningforfait 2019

Jaarlijks wordt de verandering van de waarde van woningen samen met de huurprijsontwikkeling vertaald in een aanpassing van het bijtellingspercentage voor het eigenwoningforfait. In dit advies (PDF, 80 kB) stellen wij de staatssecretaris van Financiën ervan op de hoogte dat de stijging van WOZ-waarden van woningen tussen de waardepeildata 1 januari 2017 en 1 januari 2018 landelijk gemiddeld 8,3 % bedraagt. De gemiddelde waardeontwikkeling per gemeente is te vinden onder het tabblad oordelen.

Adviezen over de bijstelling van het eigenwoningforfait 2011-2018

Onderzoek naar de termijnoverschrijding bij WOZ-bezwaren

In de eerste helft van 2014 heeft op verzoek van de toenmalig staatssecretaris van Financiën een onderzoek (PDF, 227 kB) plaatsgevonden naar de termijnoverschrijding bij de afhandeling van WOZ-bezwaren. In deze rapportage  zijn de resultaten van ons onderzoek opgenomen. Uit het onderzoek bleek dat bij 45 gemeenten sprake was van een achterstand bij de afhandeling van WOZ-bezwaren. 

Vervolgonderzoek naar de termijnoverschrijding bij WOZ-bezwaren

Begin 2015 is op verzoek van de staatssecretaris van Financiën de voortgang geïnventariseerd van de bezwaarafhandeling bij de organisaties waar in 2014 een achterstand werd geconstateerd.
Uit dit vervolgonderzoek (PDF, 28 kB) bleek dat 26 organisaties inmiddels wel voldeden aan de normen van de Waarderingskamer. Bij 15 organisaties was nog sprake van een achterstand. Per 1 januari 2015 was het absolute aantal bezwaren dat nog niet was afgehandeld significant minder. Dit aantal lag rond de 5.000 bezwaren in vergelijking met 16.000 een jaar eerder.

Adviezen over de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel

De Waarderingskamer heeft in 2014 twee adviezen uitgebracht aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het mogelijke gebruik van de WOZ-waarde voor het woningwaarderingsstelsel. Sinds 2015 vormt de WOZ-waarde ook een belangrijke gegeven voor het bepalen van de maximaal redelijke huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel. Vanaf dat moment informeren wij de Minister van Wonen jaarlijks over de marktontwikkeling van de WOZ-waarden met het oog op de bijstelling van de wijze waarop de WOZ-waarde meetelt bij het bepalen van de maximaal redelijke huurprijs.

 

Onderzoeken naar het gebruik van het model-taxatieverslag en informele contacten

De Waarderingskamer heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de mate waarin gemeenten op informele wijze contact hebben met hun inwoners over de WOZ-waardebepaling. Dit onderzoek (PDF, 389 kB) is gecombineerd met de vraag hoeveel gemeenten het nieuwe model-taxatieverslag gebruikten. Dit model-taxatieverslag is per ingang van 2012 in de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ opgenomen.

Vervolgonderzoek model-taxatieverslag en informele contacten

De Waarderingskamer heeft in 2013 opnieuw onderzoek gedaan naar de mate waarin gemeenten op informele wijze contact hebben met de inwoners over de WOZ-waardebepaling. In dit vervolgonderzoek (PDF, 251 kB) is eveneens bekeken in welke mate gemeenten gebruik maakten van het nieuwe model-taxatieverslag.

Uit het onderzoek is gebleken dat het aantal informele contacten is gestegen en dat deze contacten eerder in het WOZ-proces plaatsvinden. Informeel contact vindt plaats voorafgaand, tijdens en na het verzenden van de beschikkingen. Het model-taxatieverslag werd in 2013 al door meer dan 70% van de gemeenten volledig gebruikt.

Adviezen Besluit proceskosten WOZ-zaken

Advies over het concept-Besluit proceskosten WOZ-zaken, mei 2013

In 2013 wilde de Minister van Veiligheid en Justitie een einde maken aan de soms onredelijke uitwerking van het Besluit proceskosten bestuursrecht in geschillen die betrekking hebben op Wet WOZ. Het Besluit proceskosten WOZ-zaken moest de aan de gemachtigde uitgekeerde vergoedingen meer in overeenstemming brengen met de daadwerkelijke kosten en nodeloze formele procedures worden voorkomen. In dit advies (PDF, 402 kB) geven wij de minister enkele overwegingen mee omtrent informeel contact, de WOZ-paradox en de inhoud van het besluit.

Advies over het uitblijven Besluit proceskosten WOZ-zaken, september 2013

In dit advies (PDF, 11 kB) verzoekt de Waarderingskamer de Minister van Veiligheid en Justitie om duidelijkheid te geven over hetgeen er met de vergoedingen voor de proceskosten voor WOZ-zaken gaat gebeuren.