Waarderingskamer

Adviezen van de Waarderingskamer

Laatst bijgewerkt 10 maart 2021

Tot de taken van de Waarderingskamer behoort het uitbrengen van advies. Deze adviezen handelen over uiteenlopende onderwerpen in relatie tot de waardebepaling van onroerende zaken. De adviezen worden gevraagd door ministeries of andere organisaties. Ook kan de Waarderingskamer op eigen initiatief adviezen uitbrengen. Op deze pagina kunt u door de Waarderingskamer uitgebrachte adviezen inzien.

Staat van de WOZ 2020

De Waarderingskamer voorziet de staatssecretaris van Financiën jaarlijks van een feitelijk overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in de vorm van de Staat van de WOZ 2020.

Voortgangsrapportages 2016-2019

Advies kosten GDI in relatie tot WOZ

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI van de Nederlandse Overheid bestaat uit diverse componenten die het mogelijk moet maken dat inwoners en bedrijven op een eenduidige wijze met de overheid kunnen communiceren. Het veilig inloggen met behulp van DigiD en de MijnOverheid omgeving met de berichtenbox en de mogelijkheid om alle eigen gegeven in de diverse basisregistratie in te zien zijn belangrijke onderdelen van deze infrastructuur.

Men is bezig de kosten van deze GDI anders te verdelen over de diverse overheden. De Waarderingskamer heeft in een brief aan de bewindsliedsen van Binnenlandse Zaken en Koninrijksrelaties een advies uitgebracht over deze verandering van de kostenverdeling van de GDI met het oog op een mogelijke invloed op de uitvoering van de Wet WOZ: Advies kosten GDI in relatie tot WOZ.

Advies bijstelling eigenwoningforfait 2021

Jaarlijks wordt de verandering van de waarde van woningen samen met de huurprijsontwikkeling vertaald in een aanpassing van het bijtellingspercentage voor het eigenwoningforfait. In dit advies (PDF, 121 kB) stellen wij de staatssecretaris van Financiën ervan op de hoogte dat de stijging van WOZ-waarden van woningen tussen de waardepeildata 1 januari 2019 en 1 januari 2020 landelijk gemiddeld 7.3 % bedraagt. De gemiddelde waardeontwikkeling per gemeente is te vinden onder het tabblad oordelen.

Adviezen over de bijstelling van het eigenwoningforfait 2017-2020

Adviezen over de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel

Sinds 2015 vormt de WOZ-waarde ook een belangrijke gegeven voor het bepalen van de maximaal redelijke huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel. Vanaf dat moment informeren wij de Minister van Wonen jaarlijks over de marktontwikkeling van de WOZ-waarden met het oog op de bijstelling van de wijze waarop de WOZ-waarde meetelt bij het bepalen van de maximaal redelijke huurprijs.