Waarderingskamer

Adviezen van de Waarderingskamer

Tot de taken van de Waarderingskamer behoort het uitbrengen van advies. Deze adviezen handelen over uiteenlopende onderwerpen in relatie tot de waardebepaling van onroerende zaken. De adviezen worden gevraagd door ministeries of andere organisaties. Ook kan de Waarderingskamer op eigen initiatief adviezen uitbrengen. Op deze pagina kunt u door de Waarderingskamer uitgebrachte adviezen inzien.

Staat van de WOZ 2019

De Waarderingskamer voorziet de staatssecretaris van Financiën jaarlijks van een feitelijk overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De cijfers uit deze Staat van de WOZ (PDF, 250 kB) ontlenen wij aan de opgaven van gemeenten en de samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten deelnemen.

WOZ-waarden volgen stijgende markt

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 8,0 tot 10,0%. Dat schrijft de Waarderingskamer (de toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)) in een brief aan de staatssecretaris van Financiën. De WOZ-waarde die men volgend jaar ontvangt, geeft de marktontwikkeling tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 weer. 

Deze cijfers komen uit een recente inventarisatie die de Waarderingskamer heeft gehouden onder alle gemeenten.

Verder rapporteert de Waarderingskamer dat, naar verwachting mede door de significante stijging van de WOZ-waarden van woningen door de marktontwikkelingen, dit jaar meer bezwaren zijn ontvangen tegen de WOZ-waarde. Maar met 2,1 % van de woningen onder bezwaar blijft er in Nederland sprake van een goed draagvlak voor de WOZ-waarde. Wel spreekt de Waarderingskamer de zorg uit dat de kosten die gemeenten moeten betalen aan bedrijven die op basis van no cure no pay bezwaar maken, blijven stijgen. Deze kosten die gemeenten moeten vergoeden, komen naast de kosten die gemeenten zelf maken om deze bezwaren af te handelen. Inmiddels wordt ruim een derde van alle WOZ-bezwaren ingediend op basis van no cure no pay, ondanks de inspanningen die gemeenten doen om inwoners langs informele weg hun bezwaar kenbaar te laten maken.

De mogelijkheid om WOZ-waarden van andere woningen te raadplegen via www.woz-waardeloket.nl wordt door een toenemend aantal Nederlanders gewaardeerd en benut. De Waarderingskamer geeft aan dat wellicht de tijd rijp wordt om verdere stappen te zetten op het terrein van de openbaarheid van WOZ-waarden.

Verder gaat de Waarderingskamer in op diverse actuele en toekomstige ontwikkelingen. Deze toekomstige ontwikkelingen vergen voor de komende jaren ook een duidelijke investeringsagenda. De WOZ-werkzaamheden worden immers bij zowel gemeenten als afnemers steeds meer onderdeel van een bredere geo-registratie, waarbij digitale kaarten geleidelijk worden vervangen door een driedimensionale weergave van de werkelijkheid. Dit biedt grote voordelen voor het combineren en interpreteren van gegevens, maar maakt het wel noodzakelijk om te investeren in zowel de gebruikte systemen als in de kwaliteit van de gegevens.

Ook op het terrein van de modelmatige taxatie zijn er belangrijke ontwikkelingen. Kunstmatige intelligentie maakt het mogelijk dat de markt steeds nauwkeurige beschreven kan worden met taxatiemodellen. Er is de afgelopen jaren een basis gelegd om te komen tot een eenduidige wijze van beoordelen van de kwaliteit van taxatiemodellen. Naar verwachting zal deze wijze van beoordelen de komende jaren zowel bij WOZ-taxaties als bijvoorbeeld bij taxaties voor hypotheekverstrekking steeds meer worden toegepast. Recent heeft de Waarderingskamer in samenwerking met het Kadaster een onderzoek naar de aansluiting van WOZ-taxaties op de markt gebaseerd op deze internationale standaard voor het beoordelen van de kwaliteit van taxatiemodellen afgerond.

Voortgangsrapportages 2014-2018

Advies kosten GDI in relatie tot WOZ

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI van de Nederlandse Overheid bestaat uit diverse componenten die het mogelijk moet maken dat inwoners en bedrijven op een eenduidige wijze met de overheid kunnen communiceren. Het veilig inloggen met behulp van DigiD en de MijnOverheid omgeving met de berichtenbox en de mogelijkheid om alle eigen gegeven in de diverse basisregistratie in te zien zijn belangrijke onderdelen van deze infrastructuur.

Men is bezig de kosten van deze GDI anders te verdelen over de diverse overheden. De Waarderingskamer heeft in een brief aan de bewindsliedsen van Binnenlandse Zaken en Koninrijksrelaties een advies uitgebracht over deze verandering van de kostenverdeling van de GDI met het oog op een mogelijke invloed op de uitvoering van de Wet WOZ: Advies kosten GDI in relatie tot WOZ.

Advies bijstelling eigenwoningforfait 2019

Jaarlijks wordt de verandering van de waarde van woningen samen met de huurprijsontwikkeling vertaald in een aanpassing van het bijtellingspercentage voor het eigenwoningforfait. In dit advies (PDF, 80 kB) stellen wij de staatssecretaris van Financiën ervan op de hoogte dat de stijging van WOZ-waarden van woningen tussen de waardepeildata 1 januari 2017 en 1 januari 2018 landelijk gemiddeld 8,3 % bedraagt. De gemiddelde waardeontwikkeling per gemeente is te vinden onder het tabblad oordelen.

Adviezen over de bijstelling van het eigenwoningforfait 2014-2018

Onderzoek naar de termijnoverschrijding bij WOZ-bezwaren

In de eerste helft van 2014 heeft op verzoek van de toenmalig staatssecretaris van Financiën een onderzoek (PDF, 227 kB) plaatsgevonden naar de termijnoverschrijding bij de afhandeling van WOZ-bezwaren. In deze rapportage  zijn de resultaten van ons onderzoek opgenomen. Uit het onderzoek bleek dat bij 45 gemeenten sprake was van een achterstand bij de afhandeling van WOZ-bezwaren. 

Vervolgonderzoek naar de termijnoverschrijding bij WOZ-bezwaren

Begin 2015 is op verzoek van de staatssecretaris van Financiën de voortgang geïnventariseerd van de bezwaarafhandeling bij de organisaties waar in 2014 een achterstand werd geconstateerd.
Uit dit vervolgonderzoek (PDF, 28 kB) bleek dat 26 organisaties inmiddels wel voldeden aan de normen van de Waarderingskamer. Bij 15 organisaties was nog sprake van een achterstand. Per 1 januari 2015 was het absolute aantal bezwaren dat nog niet was afgehandeld significant minder. Dit aantal lag rond de 5.000 bezwaren in vergelijking met 16.000 een jaar eerder.

Adviezen over de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel

De Waarderingskamer heeft in 2014 twee adviezen uitgebracht aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het mogelijke gebruik van de WOZ-waarde voor het woningwaarderingsstelsel. Sinds 2015 vormt de WOZ-waarde ook een belangrijke gegeven voor het bepalen van de maximaal redelijke huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel. Vanaf dat moment informeren wij de Minister van Wonen jaarlijks over de marktontwikkeling van de WOZ-waarden met het oog op de bijstelling van de wijze waarop de WOZ-waarde meetelt bij het bepalen van de maximaal redelijke huurprijs.

 

Onderzoeken naar het gebruik van het model-taxatieverslag en informele contacten

De Waarderingskamer heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de mate waarin gemeenten op informele wijze contact hebben met hun inwoners over de WOZ-waardebepaling. Dit onderzoek (PDF, 389 kB) is gecombineerd met de vraag hoeveel gemeenten het nieuwe model-taxatieverslag gebruikten. Dit model-taxatieverslag is per ingang van 2012 in de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ opgenomen.

Vervolgonderzoek model-taxatieverslag en informele contacten

De Waarderingskamer heeft in 2013 opnieuw onderzoek gedaan naar de mate waarin gemeenten op informele wijze contact hebben met de inwoners over de WOZ-waardebepaling. In dit vervolgonderzoek (PDF, 251 kB) is eveneens bekeken in welke mate gemeenten gebruik maakten van het nieuwe model-taxatieverslag.

Uit het onderzoek is gebleken dat het aantal informele contacten is gestegen en dat deze contacten eerder in het WOZ-proces plaatsvinden. Informeel contact vindt plaats voorafgaand, tijdens en na het verzenden van de beschikkingen. Het model-taxatieverslag werd in 2013 al door meer dan 70% van de gemeenten volledig gebruikt.

Adviezen Besluit proceskosten WOZ-zaken

Advies over het concept-Besluit proceskosten WOZ-zaken, mei 2013

In 2013 wilde de Minister van Veiligheid en Justitie een einde maken aan de soms onredelijke uitwerking van het Besluit proceskosten bestuursrecht in geschillen die betrekking hebben op Wet WOZ. Het Besluit proceskosten WOZ-zaken moest de aan de gemachtigde uitgekeerde vergoedingen meer in overeenstemming brengen met de daadwerkelijke kosten en nodeloze formele procedures worden voorkomen. In dit advies (PDF, 402 kB) geven wij de minister enkele overwegingen mee omtrent informeel contact, de WOZ-paradox en de inhoud van het besluit.

Advies over het uitblijven Besluit proceskosten WOZ-zaken, september 2013

In dit advies (PDF, 11 kB) verzoekt de Waarderingskamer de Minister van Veiligheid en Justitie om duidelijkheid te geven over hetgeen er met de vergoedingen voor de proceskosten voor WOZ-zaken gaat gebeuren.