Waarderingskamer

Over de Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Dit is inclusief het toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie waarde onroerende zaken. Op deze pagina leest u meer over de missie, de taken en de samenstelling van het bestuur en het secretariaat van de Waarderingskamer.

Missie van de Waarderingskamer

De Waarderingskamer wil graag dat inwoners en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de WOZ-taxaties van hun onroerende zaken goed is en dat het werk tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten wordt gedaan. Daarom luidt onze missie:

De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen in een adequate uitvoering van de Wet WOZ.

Hieronder wordt een aantal elementen uit deze missie toegelicht.

Vertrouwen

Doelmatigheid, duidelijkheid, uniformiteit en kwaliteit waren bij de totstandkoming van de Wet WOZ de uitgangspunten. Om deze uitgangspunten te realiseren, en daarmee het vertrouwen in de WOZ te laten toenemen, heeft de wetgever gekozen voor het instellen van een onafhankelijke toezichthoudende organisatie. Bij ons toezicht en het bevorderen van vertrouwen staan drie uitgangspunten centraal: onafhankelijkheid, transparantie en professionaliteit.

Bevorderen

De gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor een adequate uitvoering van de Wet WOZ. Bij gemeenten ligt dus primair de verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat onder meer de burgers hebben in een zorgvuldige WOZ-uitvoering. Wij hebben bij het creëren van dit vertrouwen een belangrijke ondersteunende rol.
Met het begrip ‘bevorderen’ in onze missie accentueren wij als Waarderingskamer dat we niet de directe verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de WOZ-uitvoering dragen. De Waarderingskamer heeft tot taak het vertrouwen te bevorderenbij alle belanghebbenden dat de WOZ-uitvoering op een duidelijke en juiste manier uitgevoerd wordt.

Belanghebbenden

Het bevorderen van vertrouwen heeft betrekking op drie groepen van direct belanghebbenden. Allereerst zijn dit de burgers en bedrijven die de WOZ-waarden ontvangen. Ten tweede zijn ook gemeenten belanghebbend, want op hen richt zich het directe toezicht van de Waarderingskamer. Ten derde is er een groeiend aantal overige partijen betrokken bij de uitvoering van de Wet WOZ, of die gebruik maken van de WOZ-waarden en/of overige WOZ-gegevens.

Adequaat

De kwaliteitsbegrippen die bij ons  toezicht zijn betrokken, worden in de missie aangeduid met het woord ‘adequaat’. Adequaat omvat juist, tijdig, volledig, doelmatig, duidelijk, uniform en controleerbaar.

Uitvoering van de Wet WOZ

Naast waardebepaling, waardevaststelling en het actueel houden van een Basisregistratie WOZ door gemeenten omvat dat ook het gebruik van de WOZ-gegevens door andere overheidsorganisaties.

Taken van de Waarderingskamer

De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten, adviseert de staatssecretaris van Financiën, verzorgt arbitrage bij geschillen tussen gemeentebesturen en afnemers van WOZ-gegevens (Belastingdienst en waterschappen) en biedt een overlegplatform voor betrokken partijen. De taken en bevoegdheden van de Waarderingskamer zijn ontleend aan artikel 4 van de Wet WOZ. Daarnaast treedt de Waarderingskamer op als expertisecentrum over de WOZ.

Toezichthouder

De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten. Hieronder vallen de:

  • waardebepaling van woningen en niet-woningen (taxatie)
  • formele bekendmaking van de WOZ-waarde (waardevaststelling bij beschikking)
  • uitvoering van de Basisregistratie WOZ

Adviseur staatssecretaris van Financiën

Onze adviezen hebben betrekking op:

  • wet en regelgeving op terrein van de Wet WOZ, alsmede het beleid
  • ontwikkelingen op het gebied van de WOZ

Overlegplatform

De Waarderingskamer biedt partijen een omgeving om intensief samen te werken teneinde het systeem van het waarderen van onroerende zaken permanent te verbeteren. Ook de doelmatigheid van de uitvoering komt daarbij aan de orde. Wij vatten onze taak breed op. Daarom is er op  regelmatige basis overleg over de volgende onderwerpen.

  • de uitvoering van de waardebepaling
  • de ontwikkeling van expertise op het terrein van de waardebepaling
  • de informatievoorziening en ICT
  • het gebruik van WOZ-waarden in de maatschappelijke context
  • benchmarking

Samenstelling van de Waarderingskamer

Voorzitter

drs. J.M.M. Polman

Leden

Op voordracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten:
G. Bruijniks
P.C. van Heerwaarden
H.J. Scholten
mr. R.R. Vonk

Op voordracht van de Unie van Waterschappen:
mr. P.M. Landstra
drs. A.J.G. Poppelaars

Op voordracht van de Belastingdienst:
mr. J. de Blieck
G.R. van Cauter RA

Onafhankelijke leden:
mw. mr. C.H.M. van Altena
prof. dr. P.P.J. Driessen

Adviserende leden:
H.J. Boon (Inter Provinciaal Overleg)
mw. drs. M. Boterman (Ministerie van Financiën)
mr. T.P.M. van der Lelij (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Secretaris-directeur

mw mr. drs. L.C. Hennink

Medewerkers van de Waarderingskamer

Managementteam:

mw mr. drs. L.C. Hennink
ir. R.M. Kathmann
ir. C. Remmers

Overige medewerkers:

G.J. van Andel
B.P.P. Bervoets MSc RT
mw. M.W.L. Droogh
P. van Erk MSc
mw. A.M. Groenendijk
mr. D.R.F. Haak
L.D. Hermans
mw. I. Jansen-Elsinga
ir. M. Kuijper EMIA
I. Lechner RDMW / RT
mw. mr. Y.C.E. Man
L. Meijer
mw. T.N. Oort-Brandt
ing. K.B.. Rampersad
mw. drs. G.A.P. Rietbergen
J. Smit
H. Vos
mw. mr. M. Witkam