Waarderingskamer

Staat van de WOZ 2020

De Waarderingskamer voorziet de staatssecretaris van Financiën jaarlijks van een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De cijfers uit deze Staat van de WOZ 2020 (PDF, 230 kB) ontlenen wij aan de opgaven van gemeenten en de samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten deelnemen. Daarnaast gaan we in de Staat van de WOZ 2020 in op een aantal thema's en actualiteiten.

Aantal WOZ-bezwaren gestegen

Als gevolg van de stijging van de WOZ-waarden van woningen door de marktontwikkelingen hebben gemeenten dit jaar meer bezwaren ontvangen tegen de WOZ-waarde. De gemiddelde woning heeft dit jaar een 8,6% hogere WOZ-waarde dan vorig jaar. Het percentage woningen onder bezwaar is opgelopen tot 2,4 (vorig jaar op hetzelfde moment 2,1%) Ruim 97,5% van de WOZ-waarden van woningen wordt niet ter discussie gesteld.

Vorig jaar heeft 40% van de bezwaren geleid tot een aanpassing van de WOZ-waarde. Dit percentage is de afgelopen jaren gedaald. Dit betekent dat een steeds kleiner deel van de belanghebbenden die bezwaar maken tegen de WOZ-waarde (geheel of gedeeltelijk) in het gelijk gesteld wordt.

Het feit dat ruim 97,5% van de WOZ-waarden van woningen niet ter discussie wordt gesteld, geeft aan dat in het algemeen belanghebbenden vertrouwen hebben in de WOZ-uitvoering. Om te weten of deze conclusie terecht is, heeft de Waarderingskamer begin 2020 ook weer onafhankelijk het vertrouwen bij eigenaren en huurders van woningen laten meten. In de rapportage Het vertrouwen in de uitvoering van de Wet WOZ geven de onderzoekers aan dat dit vertrouwen ten opzichte van eerdere metingen iets is gestegen en nu een rapportcijfer 6,7 krijgt.

Dashboard WOZ-kengetallen

Met de Staat van de WOZ sturen we jaarlijks een overzicht ven de belangrijkste kengetallen over de WOZ-uitvoering aan de Staatssecretaris van Financiën. Deze kengetallen publiceren we ook op onze site en daar actualiseren we deze kengetallen ook in de loop van het jaar op de pagina: Feiten over de WOZ.

Naast deze landelijke kengetallen zijn ook veel kengetallen beschikbaar per gemeente en/of per uitvoeringsorganisatie die voor de gemeente de WOZ uitvoert. Deze kengetallen zijn toegankelijk via het Dashboard WOZ-benchmark.

No cure no pay

Het blijkt dat eigenaren en huurders van woningen, maar ook eigenaren en huurders van andere onroerende zaken zich bij het maken van een WOZ-bezwaar steeds vaker laten ondersteunen door een dienstverlener die werkt op basis van no cure no pay. Inmiddels is dit jaar ruim 40% van de WOZ-bezwaren ingediend door een gemachtigde die werkt op basis van no cure no pay.

De dienstverlening van deze bedrijven is voor de belanghebbenden “gratis”, maar zoals uit de cijfers blijkt hebben gemeenten vorig jaar gezamenlijk aan deze bedrijven ongeveer € 12 miljoen betaald voor hun dienstverlening. Er wordt daarom  uitgekeken naar de resultaten van het onderzoek naar het functioneren van de bedrijfstak van no cure no pay bedrijven. Dit onderzoek wordt door het WODC uitgevoerd en de resultaten worden in het najaar verwacht.  

WOZ-uitvoering ondervindt geen vertraging door coronamaatregelen

De coronamaatregelen zijn ingevoerd in de periode waarin in de meeste gemeenten de bezwaarperiode liep. Ondanks dat van de ene dag op de andere nagenoeg alle medewerkers voor de WOZ-uitvoering vanuit huis moesten werken, konden gemeenten hun dienstverlening in deze voor de WOZ altijd extra drukke periode voortzetten.

Vanuit de werkomgeving thuis hebben de WOZ-medewerkers belanghebbenden kunnen informeren, vragen kunnen beantwoorden etc. Een verlenging van de bezwaarperiode was niet aan de orde en ook bijna alle andere WOZ-activiteiten worden uitgevoerd.

Gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties hebben daarbij ook regelmatig inventieve oplossingen gevonden. Voorbeelden zijn het gebruik van video-verbindingen voor het horen van belanghebbenden en het inzetten van apps, waarmee belanghebbenden de toestand van de binnenkant van hun woning kunnen fotograferen. Deze werkwijze kan een inpandige inspectie door een taxateur van de gemeente vervangen.

Aandacht voor ontwikkelingen informatievoorziening 

In de Staat van de WOZ 2020 besteden we ook aandacht aan enkele onderwerpen op het terrein van de informatievoorziening bij gemeenten. Het stelsel van basisregistraties wordt steeds belangrijker voor deze informatievoorziening en zeker ook voor de uitvoering van de WOZ-taxaties.

Dat binnen het stelsel wordt gewerkt aan een samenhangende objectenregistratie (als opvolger van de BAG en de BGT) is dan ook van groot belang voor de kwaliteit van de WOZ-taxaties in de toekomst. De gemeentelijke WOZ-medewerkers en de Waarderingskamer zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe basisregistratie.

Het feit dat uiterlijk in 2022 alle gemeenten voor de WOZ-taxatie van woningen de gebruiksoppervlakte gebruiken om woningen onderling te vergelijken is in feite een stap in de richting van die objectenregistratie. Wij monitoren de komende periode bij alle gemeenten en uitvoeringsorganisaties de voortgang van het inmeten, controleren en registreren van deze gebruiksoppervlakte en de afstemming met de BAG.

De mogelijkheid om WOZ-waarden van andere woningen te raadplegen via www.woz-waardeloket.nl wordt door een toenemend aantal Nederlanders benut en gewaardeerd. De Waarderingskamer heeft de ambitie om in het WOZ-waardeloket meer gegevens over de woning beschikbaar te maken voor geïnteresseerden.

Kwaliteitszorg en toezicht op het stelsel van basisregistraties

Met onze brief van 28 maart 2019 hebben wij de resultaten van het onderzoek van drs. R. van Zwol, staatsraad bij de Raad van State, naar de kwaliteitszorg van geo-registraties onder meer aan de beide bewindslieden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Na die aanbieding hebben enkele informele gesprekken plaatsgevonden, maar een formele reactie is nog uitgebleven. Omdat er vraag naar is hebben wij het rapport Van Zwol op onze website openbaar gemaakt. Wij constateren dat dit rapport mooi aansluit op het gedachtengoed dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft vastgelegd in een gepubliceerde position paper over "Het stelsel van basisregistraties door de ogen van gemeenten". Wij menen dat het rapport Van Zwol een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van kwaliteitszorg en onafhankelijk toezicht op de diverse (basis) registraties in het geo-domein.

Verwachte marktontwikkeling WOZ-beschikkingen in 2021

Tenslotte werpen we in de Staat van de WOZ 2020 ook een blik vooruit in de richting van de WOZ-beschikkingen voor 2021 (die gebaseerd zijn op de waardepeildatum 1-1-2020).

De verwachting is dat door de stijgende marktprijzen van woningen volgend jaar de WOZ-waarden van woningen gemiddeld tussen de 6 en 8% zullen stijgen.