Waarderingskamer

Staat van de WOZ 2021

De Waarderingskamer voorziet de staatssecretaris van Financiën jaarlijks van een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De cijfers uit deze Staat van de WOZ 2021 (PDF, 245 kB) ontlenen wij aan de opgaven van gemeenten en de samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten deelnemen. Daarnaast gaan we in de Staat van de WOZ 2021 in op een aantal thema's en actualiteiten.

Aantal WOZ-bezwaren gestegen

Als gevolg van de stijging van de WOZ-waarden van woningen door de marktontwikkelingen hebben gemeenten dit jaar meer bezwaren ontvangen tegen de WOZ-waarde. Gemiddeld hebben woningen dit jaar een 7.3% hogere WOZ-waarde dan vorig jaar. Het percentage woningen onder bezwaar is opgelopen tot 2,7 % (vorig jaar op hetzelfde moment 2,4%). Ruim 97,3% van de WOZ-waarden van woningen wordt niet ter discussie gesteld.

Vorig jaar heeft 40% van de bezwaren geleid tot een aanpassing van de WOZ-waarde. Dit percentage is de afgelopen jaren gedaald. Dit betekent dat een steeds kleiner deel van de belanghebbenden die bezwaar maken tegen de WOZ-waarde (geheel of gedeeltelijk) in het gelijk gesteld wordt.

Dashboard WOZ-kengetallen

Met de Staat van de WOZ sturen we jaarlijks een overzicht ven de belangrijkste kengetallen over de WOZ-uitvoering aan de Staatssecretaris van Financiën. Deze kengetallen publiceren we ook op onze site en daar actualiseren we deze kengetallen ook in de loop van het jaar op de pagina: Feiten over de WOZ.

Naast deze landelijke kengetallen zijn ook veel kengetallen beschikbaar per gemeente en/of per uitvoeringsorganisatie die voor de gemeente de WOZ uitvoert. Deze kengetallen zijn toegankelijk via het Dashboard WOZ-benchmark.

No cure no pay

Het blijkt dat eigenaren en huurders van woningen, maar ook eigenaren en huurders van andere onroerende zaken zich bij het maken van een WOZ-bezwaar steeds vaker laten ondersteunen door een dienstverlener die werkt op basis van no cure no pay. Inmiddels is dit jaar ruim 48% van de bezwaren tegen de WOZ-waarde van een woning ingediend door een gemachtigde die werkt op basis van no cure no pay.

De dienstverlening van deze bedrijven is voor de belanghebbenden “gratis”, maar zoals uit de cijfers blijkt hebben gemeenten vorig jaar gezamenlijk aan deze bedrijven ongeveer € 17 miljoen betaald voor hun dienstverlening.  

WOZ-uitvoering ondervindt geen vertraging door coronamaatregelen

Ondanks dat de behandeling van de WOZ-bezwaren in 2020 en de voorbereiding van de WOZ-waarden voor 2021 door medewerkers van gemeenten uitvoeringsorganisaties nagenoeg voledig "vanuit huis" is gedaan, konden gemeenten hun dienstverlening in de meste gevallen toch tijdig leveren.

Gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties hebben daarbij ook regelmatig inventieve oplossingen gevonden. Voorbeelden zijn het gebruik van video-verbindingen voor het horen van belanghebbenden en het inzetten van apps, waarmee belanghebbenden de toestand van de binnenkant van hun woning kunnen fotograferen voor de afhnadeling van een bezwaar of het uitvoeren van marktanalyse. Deze werkwijze kan een inpandige inspectie door een taxateur van de gemeente vervangen.

Aandacht voor ontwikkelingen informatievoorziening 

In de Staat van de WOZ 2021 besteden we ook aandacht aan enkele onderwerpen op het terrein van de informatievoorziening bij gemeenten. Het stelsel van basisregistraties wordt steeds belangrijker voor deze informatievoorziening en zeker ook voor de uitvoering van de WOZ-taxaties.

Dat binnen het stelsel wordt gewerkt aan een samenhangende objectenregistratie (als opvolger van de BAG en de BGT) is dan ook van groot belang voor de kwaliteit van de WOZ-taxaties in de toekomst. De gemeentelijke WOZ-medewerkers en de Waarderingskamer zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe basisregistratie.

Het feit dat uiterlijk in 2022 alle gemeenten voor de WOZ-taxatie van woningen de gebruiksoppervlakte gebruiken om woningen onderling te vergelijken is in feite een stap in de richting van die objectenregistratie. Wij monitoren de komende periode bij alle gemeenten en uitvoeringsorganisaties de voortgang van het inmeten, controleren en registreren van deze gebruiksoppervlakte en de afstemming met de BAG.

De mogelijkheid om WOZ-waarden van andere woningen te raadplegen via www.woz-waardeloket.nl wordt door een toenemend aantal Nederlanders benut en gewaardeerd. De Waarderingskamer heeft de ambitie om in het WOZ-waardeloket meer gegevens over de woning beschikbaar te maken voor geïnteresseerden.

Verwachte marktontwikkeling WOZ-beschikkingen in 2022

Tenslotte werpen we in de Staat van de WOZ 2021 ook een blik vooruit in de richting van de WOZ-beschikkingen voor 2022 (die gebaseerd zijn op de waardepeildatum 1-1-2021).

De verwachting is dat door de stijgende marktprijzen van woningen volgend jaar de WOZ-waarden van woningen gemiddeld tussen de 8,5 en 9,5% zullen stijgen.