Waarderingskamer

Veel gestelde vragen

Waarvoor gebruikt de gemeente de WOZ-waarde?

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde vooral voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB). Sommige gemeenten gebruiken de WOZ-waarde ook voor andere heffingen, zoals de rioolheffing, de forensenbelasting en bedrijveninvesteringszones (BIZ).

De eigenaren van woningen en van andere onroerende zaken (verder niet-woningen genoemd) en gebruikers van niet-woningen krijgen een aanslag OZB. Gebruikers van woningen krijgen geen aanslag OZB.

Het bedrag van de aanslag OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Dat percentage (tarief) verschilt per gemeente. Gemeenten gebruiken meestal verschillende tarieven voor:

  • eigenaren van woningen,
  • eigenaren van niet-woningen, en
  • gebruikers van niet-woningen.

Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad.

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?

Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

Via het WOZ-waardeloket kunt u gratis de WOZ-waarde van uw woning en andere woningen opvragen. Ook kunt u bij uw gemeente een taxatieverslag opvragen van uw woning of bedrijfspand. Met de koopsominformatie van het Kadaster kunt u controleren of de WOZ-waarde ongeveer klopt.

Heeft de gemeenten een belang bij een hoge WOZ-waarde?

Nee. De gemeenteraad stelt de begroting vast en daarmee hoeveel geld de gemeenteraad wil ophalen met de OZB. Als de WOZ-waarde hoger wordt, zal het tarief lager worden om hetzelfde bedrag op te halen.

Is er een maximaal stijgingspercentage voor de WOZ-waarde?

Nee, de WOZ-waarde wordt bepaald door te kijken naar de verkoopprijzen van verkochte woningen in de gemeente rondom de waardepeildatum (dit jaar is dat 1 januari 2021). Elk jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld. De WOZ-waarde stijgt dus mee met de verkoopprijzen op de woningmarkt. Als de woningmarkt daalt, dalen ook de WOZ-waarde weer mee. Dit heeft tot gevolg dat er geen maximaal stijgingspercentage bestaat, want er is een vrije markt voor de verkoop van woningen, dus de prijsstijging op de markt is niet beperkt.

De WOZ-waarde wordt niet getaxeerd door de vorige WOZ-waarde met een bepaald percentage te verhogen. Ieder jaar wordt iedere woning opnieuw getaxeerd. Daarbij wordt  gekeken naar de verkoopprijzen van woningen rondom de waardepeildatum.

Mag de gemeente de WOZ-waarde voor 2022 al vaststellen als er nog niet beslist is op mijn bezwaar of beroep over de WOZ-waarde voor 2021?

Ja, de WOZ-waarde voor het nieuwe jaar is onafhankelijk van het eerdere jaar. Als u vindt dat uw WOZ-waarde opnieuw niet goed is vastgesteld, dan kunt u weer bezwaar indienen. De gemeente kan er dan voor kiezen om uw nieuwe bezwaar pas te behandelen, wanneer het bezwaar of beroep over de WOZ-waarde over 2020 definitief is afgehandeld of gelijktijdig uitspraak te doen op beide bezwaren.

Waar vind ik mijn taxatieverslag?

U kunt het taxatieverslag, waarin de WOZ-waarde wordt uitgelegd aan de hand van de kenmerken van uw woning en vergelijkbare verkoopprijzen vinden bij de digitale belastingbalie van uw gemeente of de organisatie die voor uw gemeente de WOZ-taxaties en belastingheffing verzorgt. Daarnaast tonen de meeste gemeenten de WOZ-taxatieverslagen ook via MijnOverheid.

Zowel bij de gemeentelijke balie als bij MijnOverheid kunt u inloggen met uw DigiD. Als u geen toegang heeft tot internet of geen DigiD kunt u het taxatieverslag bij uw gemeente ook schriftelijk of per telefoon aanvragen.

Mijn woning is dit jaar verbouwd. Heeft dit invloed op de WOZ-waarde?

Ja, verbouwingen in dit jaar worden meegenomen in de WOZ-waarde voor het komende jaar.

De waardepeildatum voor 2022 is 1 januari 2021. Dit betekent dat in de meeste gevallen wordt gekeken naar hoe de woning er op 1 januari 2021 bij stond (toestandspeildatum) en naar de verkoopprijzen (waardepeildatum) rond 1 januari 2021. In de meeste gevallen is dus zowel de waardepeildatum, als de toestandspeildatum 1 januari 2021.

Maar wanneer er na de waardepeildatum in de loop van 2021 een verbouwing heeft plaatsgevonden, wordt gekeken naar de staat van de woning (dus de toestand) bij het begin van 2022, het jaar waarvoor de WOZ-waarde geldt. Bij een verbouwing in de loop van 2021 wordt voor de in 2022 geldende WOZ-waarde de toestandspeildatum dus 1 januari 2022, terwijl de waardepeildatum 1 januari 2021 blijft. Op deze manier worden waardeveranderingen door verbouwingen in het afgelopen jaar meegenomen in de WOZ-waarde voor dit jaar.

Dit geldt dus ook voor nieuwbouwwoningen die op de waardepeildatum nog niet bestonden (in aanbouw waren), maar die in de loop van 2021 zijn opgeleverd en in gebruik genomen.

Verbouwingen die na 1 januari 2022 hebben plaatsgevonden, worden dit jaar nog niet meegenomen in de WOZ-waarde, maar komen volgend jaar tot uitdrukking in de WOZ-waarde.

Kan een huurder bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking?

Ja, de huurder kan op de gebruikelijke manier bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op zijn WOZ-beschikking. Voor de gemeente is niet relevant wat het effect van de WOZ-waarde op de huurprijs is. Bij een eventueel bezwaar beoordeelt de gemeente uitsluitend of de WOZ-waarde een correcte inschatting is van de marktwaarde op de waardepeildatum.