Waarderingskamer

02 WOZ Journaal Juni 2016

Nieuwsbrief Waarderingskamer over de Wet Waardering Onroerende Zaken

In deze nieuwsbrief veel aandacht voor het aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). De datum 1 oktober 2016 komt snel dichterbij en vanaf dat moment staat het loket voor openbare WOZ-waarden open. WOZ-waarden van woningen die in de LV WOZ zijn opgenomen, zullen vanaf dat moment voor iedereen toegankelijk zijn. Maar er is ook aandacht voor andere actuele onderwerpen, zoals de nieuwe Waarderingsinstructie.

Jaarverslag 2015

Jaarlijks publiceert de Waarderingskamer een formeel jaarverslag op de site. Dit jaar hebben we naast het formele jaarverslag ook een verkorte versie gemaakt.

Dit jaarverslag geeft aan de hand van tien thema's in grote lijnen weer wat er in 2015 allemaal relevant was rond de Wet WOZ. Dankzij veel foto's geeft het een voor iedereen toegankelijk beeld van de ontwikkelingen. Leuk om zelf nog eens 2015 door te lopen of aan anderen te laten zien.

Via onderstaande link komt u in deze publieksversie van het Jaarverslag 2015.

Publieksverise jaarverslag 2015

Wat heeft u nodig om aan te sluiten op de LV WOZ?

Kom alles te weten over aansluiten op de LV WOZ tijdens het Aansluitcongres op woensdagmiddag 29 juni 2016. Koplopergemeenten delen hun kennis en ervaring samen met softwareleveranciers over het aansluiten op de LV WOZ. U krijgt inzicht in de aansluitplanning en de rol van de leverancier hierin en antwoord op de vraag of de planning voor samenwerkingsverbanden anders is dan voor gemeenten. Dit en meer op het Aansluitcongres!

Elke gemeente die nog niet is aangesloten op de LV WOZ, kan op een zeer efficiënte manier hier alle informatie krijgen om de komende periode dit aansluiten zo efficiënt mogelijk te realiseren.

Het congres wordt georganiseerd door de "Aanjager voor het aansluiten op de LV WOZ" en vindt plaats op 29 juni, vanaf 13.00 uur in Vianen. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar oliemannetje@ictu.nl.

Graag tot ziens op het Aansluitcongres.

Wat moet een bestuurder weten van de LV WOZ

Vanaf 1 oktober 2016 moeten gemeenten/samenwerkingsverbanden de WOZ waarden van woningen openbaar maken. Dit openbaar maken gebeurt landelijk door het WOZ-waardeloket, waarmee de WOZ-waarden van woningen bekeken kunnen worden. Van gemeenten die op dat moment nog niet zijn aangesloten op de LV WOZ, zullen de WOZ-waarden niet zichtbaar zijn. Het ontbreken van een gemeente in dit loket zal natuurlijk aanleiding kunnen zijn voor vragen vanuit de gemeenteraad of van inwoners.

Daarom nodigt de "Aanjager voor het aansluiten op de LV WOZ" alle verantwoordelijke wethouders en bestuurders van samenwerkingsverbanden uit voor een eerste bestuurdersbijeenkomst van het project ‘Het Oliemannetje’. Dit project helpt knelpunten weg te nemen bij het aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ.

Het Oliemannetje: aansluiten op de landelijke voorziening WOZ

Op 1 oktober aanstaande is het de bedoeling dat een substantieel deel van de gemeenten in Nederland is aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ. Dit om de overheid in staat te stellen burgers  te informeren over de WOZ-waarden van woningen in hun omgeving.

Bestuurlijk aanjager
Om gemeenten tijdig aan te sluiten heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bestuurlijk aanjager aangesteld. Dat is de heer mr. Geert Jansen (voormalig Commissaris van de Koningin van de provincie Overijssel).

Programma
De bijeenkomst met diner vindt plaats in Utrecht op 30 juni 2016 vanaf 17.00 uur. Gedurende het diner wordt u meegenomen in de wereld van de LV WOZ en de toegevoegde waarde daarvan voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. We bespreken graag de plannen met u om zoveel mogelijk gemeenten aangesloten te krijgen. 

De bijeenkomst is alleen bedoeld voor bestuurders. Als bestuurder kunt u zich (laten) aanmelden voor deze bestuurdersbijeenkomst door een mail naar: oliemannetje@ictu.nl.

Bent u niet zelf bestuurder van een gemeente of samenwerkingsverband, breng dan deze bijeenkomst onder de aandacht van de bestuurder die verantwoordelijk is voor het aansluiten van uw gemeente op de LV WOZ.

Nieuwe Waarderingsinstructie

Op onze site staat de nieuwe Waarderingsinstructie. Deze Waarderingsinstructie geldt vanaf 2017. Om er voor te zorgen dat iedereen zich goed kan voorbereiden is de Waarderingsinstructie echter al ruim tevoren gepubliceerd.

De nieuwe Waarderingsinstructie betekent niet dat alle werkzaamheden vanaf 1 januari 2017 ineens heel anders gedaan moeten worden. Maar de nieuwe Waarderingsinstructie legt wel meer het accent op de interne beheersing en kwaliteitszorg. Alle WOZ-werkzaamheden door gemeenten en voor gemeenten werkende samenwerkingsverbanden moeten dus op één of andere wijze bewaakt worden door interne beheersingsmaatregelen. De al bekende beoordelingsprotocollen van de Waarderingskamer kunnen daarbij een hulpmiddel zijn.

Deze verandering gaat u in 2017 zeker wel merken bij de periodieke voortgangsinventarisaties. Gezien het belang van de kwaliteitszorg door gemeenten en samenwerkingsverbanden zelf, gaan deze vragenlijsten "zelfevaluaties" heten. De vragen in deze vragenlijsten zijn vanaf 2017 namelijk vooral gericht op de conclusies die men zelf getrokken heeft uit de uitgevoerde kwaliteitsonderzoeken.

Voor de planning van de werkzaamheden voor de komende periode is het daarom zeker zinvol om vast eens te gaan kijken welke "zelfevaluaties" van u verwacht worden in de vragenlijst van april 2017.

Beschikbare informatie voor de Waarderingskamer

We willen aandacht vragen voor de volledigheid van de informatie die gemeenten of samenwerkingsverbanden aan ons verstrekken over de uitvoering van de Wet WOZ.

Elk half jaar vragen wij als onderdeel van ons toezicht, aan alle gemeenten ons door middel van een vragenlijst informatie te verstrekken over de uitvoering van de Wet WOZ. Deze vragen gaan over het lopende jaar, bijvoorbeeld marktanalyse, verzending WOZ-beschikkingen), maar ook over voorgaande jaren (bijvoorbeeld resultaten bezwarenbehandeling),

Bij de beoordeling van de ingevulde vragenlijsten van de aprilinventarisatie 2016 constateren wij dat een aantal gemeenten/samenwerkingsverbanden op een groot aantal vragen “niet bekend” heeft ingevuld. Het betreft hier vooral vragen over de voorgaande jaren (voorgaande waardepeildata). Uit de toelichting bij de vragenlijst blijkt dan vaak dat de organisatie die nu de Wet WOZ uitvoert voor deze gemeente, geen inzicht heeft in de gevraagde informatie, omdat de gemeente recent is toegetreden tot of uitgetreden uit een samenwerkingsverband of omdat de organisatie recent een systeemconversie heeft gedaan.

Wij wijzen erop dat formeel op grond van artikel 4 van de Wet WOZ het college van burgemeester en wethouders verplicht is de Waarderingskamer te voorzien van alle gevraagde informatie. De gemeente kan ervoor kiezen deze informatie te laten verstrekken door medewerkers van de eigen organisatie of door medewerkers van een samenwerkingsverband. Maar in alle gevallen moet sprake zijn van volledige beantwoording van de gestelde vragen.

Wij verlangen van betrokken organisatie dan ook een inspanningsverplichting om ook bij overdracht van werkzaamheden of bij systeemconversie de gevraagde informatie alsnog boven water te krijgen, bijvoorbeeld door navraag bij de organisatie die het voorgaande jaar de WOZ-werkzaamheden uitvoerde. Daarom is het verstandig om reeds voorafgaand aan bijvoorbeeld het toe-of uittreden van een samenwerkingsverband goede afspraken te maken over het verstrekken van actuele kengetallen over de voorgaande jaren (voorgaande waardepeildata) zodat de voortgangsinventarisaties tijdig en volledig kan worden ingevuld.

Datalekken, ook bij WOZ-gegevens

Sinds 1 januari 2016 geldt de Meldplicht Datalekken. Wanneer er gegevens die vallen onder de privacy-bescherming, per ongeluk toegankelijk zijn voor onbevoegden, dan is men verplicht een dergelijk "datalek" te melden.

In de afgelopen maanden zijn er ook al enkele meldingen gedaan door gemeenten dat er sprake is geweest van een datalek bij de WOZ-gegevens. Deze meldingen komen veelal ook in het nieuws. Datalekken hebben veelal betrekking op het feit dat (oude) Stuf-WOZ of Stuf-TAX bestanden enige tijd publiekelijk toegankelijk waren via bijvoorbeeld de site van een gemeente. Kwaadwillenden zouden informatie uit deze bestanden kunnen gebruiken. De meeste gegevens in een Stuf-TAX bestand zoals objectkenmerken of verkoopprijzen zijn openbaar. Hier kan dus geen sprake zijn van misbruik. Maar wanneer het "gelekte" bestand ook persoonsgegevens, inclusief burgerservicenummers, bevat, kan dat wel interessant zijn voor mensen die misbruik willen maken van gegevens.

De Wet WOZ stelt geen afzonderlijke eisen aan de informatieveiligheid van WOZ-gegevens. Wel is geregeld wie toegang mogen hebben tot WOZ-gegevens en wie dus niet. Om die reden betrekt de Waarderingskamer informatieveiligheid niet in haar toezicht. De eisen aan informatieveiligheid en de daarvoor noodzakelijke maatregelen, vloeien voort uit andere wet- en regelgeving met een eigen regime voor toezicht en verantwoording.

Toch willen wij gezien de recente voorbeelden van datalekken met WOZ-gegevens aandacht vragen voor de informatieveiligheid rond WOZ-gegevens. De informatieveiligheid van een WOZ-afdeling van een gemeente of van een samenwerkingsverband moet als onderdeel van de overheidsinformatievoorziening voldoen aan een aantal uitgangspunten en normen. Voor de verschillende bestuurslagen zijn deze uitgangspunten en normen vastgelegd in zogenoemde "baselines". Voor gemeenten is de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten, kortweg BIG afgesproken. Of uw informatieveiligheid aan de BIG normen voldoet, kan worden getoetst. Wij bevelen u aan dat ook echt te doen. Als voor de WOZ-uitvoering wordt voldaan "aan de BIG", dan is in elk geval aannemelijk dat u zich voldoende inspant om de WOZ-dataveiligheid te borgen. Meer over informatieveiligheid en de BIG kunt u vinden op de site van de VNG, onder andere via de zoekterm informatieveiligheid.