Waarderingskamer

04 WOZ Journaal (2020) September 2020

Nieuwsbrief Waarderingskamer over de Wet Waardering Onroerende Zaken

In deze nieuwsbrief een eerste kennismaking met onze nieuwe secretaris-directeur Linda Hennink. Verder enkele praktijkverhalen over de creatieve oplossingen die de afgelopen zijn bedacht om ondanks de corona-maatregelen toch voortgang te maken bij de WOZ-uitvoering. Maar we kijken ook al vooruit naar de beschikkingsronde begin 2021.

Kennismaking Linda Hennink

Sinds 14 september 2020 is Linda Hennink secretaris-directeur van de Waarderingskamer. Daarom in dit WOZ-journaal een eerste kennismaking met haar.

"In mijn eerste tien dagen bij de Waarderingskamer heb ik al veel mensen uit de WOZ-wereld ontmoet. Natuurlijk de collega's bij de Waarderingskamer, maar ook de leden van het bestuur en van enkele commissies. Ik merk dat er veel gedreven mensen werkzaam zijn in het WOZ-domein en ervaar het nu al als een plezierige en dynamische omgeving.

Mijn achtergrond ligt niet in deze WOZ-wereld. Toch merk ik dat mijn ervaringen veel raakvlakken hebben met mijn functie bij de Waarderingskamer. In hoofdlijnen bestaat mijn ervaring uit drie componenten. Eerst heb ik gewerkt bij het Ministerie van Financiën. Dat maakt het contact met dit ministerie dat verantwoordelijk is voor de Wet WOZ en het zelfstandig bestuursorgaan Waarderingskamer gemakkelijker. Daarna heb ik gewerkt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en in die tijd heb ik veel gedaan rondom de modernisering van de GBA en de basisregistratie persoonsgegevens. Met de Waarderingskamer en de Basisregistratie WOZ kom ik weer middenin dat stelsel van basisregistraties. De laatste jaren heb ik gewerkt bij het Openbaar Ministerie. Daar is "toezicht en handhaven" de kern van het werk. 

Met de functie van secretaris-directeur van de Waarderingskamer komen deze drie aspecten van mijn loopbaan allemaal weer bij elkaar. Ik heb er dan ook veel zin in en hoop de komende periode ook veel lezers van dit WOZ-journaal op één of andere manier persoonlijk te ontmoeten.

25 jaar WOZ

Op 1 oktober 2020 staan we met een symposium stil bij het feit dat de Wet WOZ 25 jaar bestaat. Deze wet is immers op 1 januari 1995 in werking getreden. Er is veel veranderd in die 25 jaar en er zijn ook nog veel ambities voor de toekomst.

Door de coronamaatregelen is het symposium eerder uitgesteld. Het symposium gaat nu wel door (tenzij de maatregelen de komende dagen nog verder worden aangescherpt), maar er kunnen slechts een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Maar het symposium zal online wel live te volgen zijn. Wanneer u geïnteresseerd bent in het volgen van deze livestream, kunt u zich aanmelden via 25jaarWOZ@waarderingskamer.nl. U krijgt dan een link waarmee u de livestream in uw eigen omgeving kunt volgen.

Op 1 oktober 2020 bestaat ook de gelegenheid om afscheid te nemen van Jan Gieskes de vorige secretaris van de Waarderingskamer. Dit kan alleen wanneer men zich tevoren heeft aangemeld. Als er nog ruimte bestaat krijgt u dan een tijdslot toegewezen waarbinnen u aanwezig kan zijn bij het afscheid. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van het adres 25jaarWOZ@waarderingskamer.nl.

logo symposium

Inpandige opnames in het Corona-tijdperk

Inmiddels wordt ook het uitvoeren van de Wet WOZ door gemeenten en uitvoeringsorganisaties al een half jaar beïnvloed door coronamaatregelen. Ondanks veel werken vanuit huis en terughoudendheid in contacten met belanghebbenden, slagen nagenoeg alle uitvoeringsorganisaties erin om de voldoende voortgang te houden in de werkzaamheden. Dat is vooral ook te danken aan creativiteit bij de medewerkers om dingen anders te organiseren dan we gewend waren.

Daarover praten we met Suzan Theeuwen, WOZ-taxateur bij de gemeente Wageningen.

"Begin maart werden wij net als iedereen verrast door de impact van de maatregelen om de verdere verspreiding van het Corona virus te beteugelen. Als organisatie hadden wij het geluk dat een groot deel van onze werkzaamheden uitstekend vanaf huis konden plaatsvinden. Toch liepen wij bij de afhandeling van de WOZ-bezwaarschriften tegen een aantal knelpunten aan:

  • Hoe ga je om met inpandige opnames in het Corona-tijdperk?
  • Op welke manier kan iemand aanvullende gegevens leveren wanneer het bezwaar hiervoor onvoldoende informatie biedt?

Het was voor onze gemeente van belang dat de afhandeling van de bezwaarschriften geen onnodige vertraging zou oplopen. Na oriëntatie op de markt hebben wij gekozen voor de applicatie ‘InOp’ van het bedrijf Thorbecke. Met deze applicatie is het mogelijk dat onze taxateurs aan belastingplichtigen (of gemachtigden, als het bezwaar is ingediend door een gemachtigde) gericht vragen om aanvullende informatie en foto’s van inpandige kenmerken. Op die manier verzamelen wij de informatie die wij anders als taxateurs zelf zouden opnemen bij een inpandig bezoek aan de desbetreffende onroerende zaak.

Wij passen deze werkwijze nu al een flink aantal weken toe en onze ervaringen zijn positief. Wij kunnen veel meer van deze "virtuele inpandige opnames" doen dan we eerder echte inpandige opnames konden doen. Door deze werkwijze vermijden we dus niet alleen contact met belanghebbenden, maar het bespaart ook tijd en de belastingplichtige kan op een zelf gekozen moment de informatie aanleveren.

Opvallend is ook dat onze taxateurs vaker, dan voorheen het geval was, besluiten om een woning of niet-woning "inpandig op te nemen". De drempel is nu veel lager en de tijdswinst die deze werkwijze ons oplevert, stelt ons in staat om meer aandacht te geven aan de resterende bezwaarschriften. Ook laten wij richting de belastingplichtigen zien dat wij volop met onze tijd meegaan.

We merken nu dat de verandering van onze werkwijze en het gebruiken van deze applicatie niet alleen een meerwaarde biedt voor de bezwaarafhandeling in Corona-tijd. Ook in de toekomst zijn we van plan om de applicatie te gebruiken."

WOZ-beschikkingen in 2021

De waardebepaling naar waardepeildatum 1 januari 2020 is in volle gang. In januari en februari 2021 zal iedereen in Nederland weer de nieuwe WOZ-waarde ontvangen. Ook voor het bekend maken van de nieuwe waarden, de laatste stap van de herwaardering, is een goede voorbereiding van belang. In dit WOZ-journaal vragen we aandacht voor twee onderwerpen die hierbij spelen.

De Wet WOZ bepaalt dat de WOZ-beschikkingen, waarmee de nieuwe WOZ-waarden bekend worden gemaakt, worden genomen binnen acht weken na het begin van het jaar. In de praktijk gebruiken echter veel gemeenten 28 februari als dagtekening van het aanslagbiljet met daarop de nieuwe WOZ-waarden. Formeel is daarmee de bekendmaking van de WOZ-waarde "te laat". Immers binnen acht weken betekent dat de laatste toegestane dagtekening 26 februari is. Nu bepaalt de Wet WOZ ook dat een "te laat genomen" beschikking wel geldig is, maar in toenemende mate geven belanghebbende aan dat hier met twee maten wordt gemeten. Immers wanneer een belanghebbende een bezwaarschrift twee dagen te laat verzendt, is het bezwaar niet ontvankelijk, terwijl de gemeente zonder consequenties wel de wettelijke termijn mag overschrijden. In het kader van meer gelijkheid in behandeling willen wij daarom gemeenten stimuleren zo veel mogelijk uiterlijk 26 februari als dagtekening te gebruiken. In de toekomst zal de Waarderingskamer ook deze datum van 26 februari formeel gaan gebruiken om te beoordelen of de nieuwe WOZ-waarden op tijd bekend zijn gemaakt.

Een tweede aandachtspunt betreft het op elkaar afstemmen van de verschillende manieren waarop belanghebbenden kennis kunnen nemen van de nieuwe WOZ-waarde. Naast het eventueel nog ontvangen van een papieren aanslagbiljet per post, gaat het vooral om het moment van ontvangst van het digitale aanslagbiljet in de berichtenbox van MijnOverheid, het kunnen raadplegen van de WOZ-waarde op de pagina "persoonlijke gegevens" van MijnOverheid en het kunnen zien van de WOZ-waarde van de eigen woning en vergelijkbare woningen op het WOZ-waardeloket.

Idealiter vallen al deze diverse momenten van publiceren van de nieuwe WOZ-waarden samen. Om dat goed re regisseren, moet elke gemeente (of uitvoeringsorganisatie) aangeven wanneer men de nieuwe WOZ-waarden wil publiceren. Het moment waarop het aanslagbiljet beschikbaar is in de berichtenbox geeft men op, wanneer men deze aanslagbiljetten aanlevert aan MijnOverheid. Het moment waarop de nieuwe WOZ-waarden worden gepubliceerd op het WOZ-waardeloket en op de pagina "persoonlijke gegevens" van MijnOverheid geeft de gemeente of de uitvoeringsorganisatie op bij het invullen van de oktober inventarisatie voor de Waarderingskamer. Gedetailleerde informatie over de wijze waarop men deze data doorgeeft staat in de notitie "Publicatie nieuwe WOZ-waarden". 

Om te bewaken of begin 2021 daadwerkelijk alle WOZ-objecten en alle nieuwe WOZ-waarden bekend zijn in de LV WOZ, kan de gemeente met een tellingenrapport opvragen hoeveel WOZ-objecten en hoeveel WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2020 bekend zijn in de LV WOZ. Deze kengetallen kan men dan vergelijken met de kengetallen uit de eigen adminstratie. Wanneer deze kengetallen onverhoopt niet overeen komen, bieden de diverse automatiseringssystemen inmiddels tools om een vergelijking te maken tussen de eigen administratie en de LV WOZ. Met die tools kan men gedetailleerd in beeld brengen waar de verschillen zitten en heeft men ook hulpmiddelen om deze verschillen op te lossen. Daarnaast biedt de LV WOZ bij de komende beschikkingsronde nog de detailoverzichten met lijsten van WOZ-objecten en waarden. Deze tijdelijke overzichten zijn bij de komende beschikkingsronde nog beschikbaar, maar zullen per 1 mei 2021 worden beëindigd.

Opname app als oplossing voor veldwerk in tijden van corona

De coronamaatregelen hebben in veel organisaties noodzakelijkerwijs geleid tot een andere aanpak van reguliere werkzaamheden. Ook Nard Elfers, werkzaam bij Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) wil zijn ervaringen graag met ons delen.

"Peinzend keek ik op 13 april 2020 naar mijn beeldscherm, terwijl ik de stand opmaakte van de binnen gekomen WOZ-bezwaren voor het belastingjaar 2020. Het aantal bezwaren bij BSOB is in 2020 fors gestegen ten opzichte van 2019. We zaten inmiddels al vier weken thuis vanwege de corona-uitbraak, en op dat moment was er vanuit de brandhaard nog geen zicht op het moment wanneer we uit de lock-down zouden komen. Zoals altijd, maakt BSOB als start van de afhandeling van de bezwaren een inventarisatie van het aantal objecten dat inpandig bezocht zou moeten worden, naar aanleiding van de ingediende WOZ- bezwaren. Zucht… Hoe kan BSOB in deze tijden van corona 2400 woningen inpandig bezoeken?

De belastingplichtige zal zelf de inpandige opname voor ons moeten doen, bedachten we. Andere opties zijn er niet. We probeerden te bedenken, wat BSOB daar voor nodig zou hebben. Een app, die ontzettend laagdrempelig is, die iedereen moet kunnen invullen, in een zo kort mogelijke doorlooptijd. Verder moet de app volledig geïntegreerd zijn in de waarderingsapplicatie zodat er geen tijd verloren gaat met het binnenhalen van de informatie. We worden namelijk onderhand wel moe van de vele koppelvlakken en procedures in het applicatielandschap. Ik besloot Frank Verbeek te bellen van Ortec Finance, de leverancier van het systeem Ortax dat BSOB gebruikt voor de modelmatige waardebepaling. Ik leg uit wat BSOB wil, en ik vertel erbij dat BSOB het graag over maximaal zes weken in productie wil hebben. Voor BSOB was het belangrijk rond 1 juni 2020 volledig operationeel te zijn voor de behandeling van bezwaren.

Dit was even slikken. De grootste uitdaging zat voor Ortec in het borgen van de privacy en de beveiliging van de opname app, in combinatie met de strakke deadline. Zie maar eens per direct een ontwikkelteam op de ‘opname app’ te zetten, om een kant-en-klaar geïntegreerd product draaiende te hebben binnen zes weken. BSOB had het geluk dat onze ‘collega’s’ van BsGW om eenzelfde oplossing zaten te springen.  

Na een krachtsinspanning van alle partijen hebben we inderdaad begin juni de app in gebruik genomen. Op een laagdrempelige wijze, kan de belastingplichtige via een persoonlijke link (URL) en/of QR-code toegang krijgen tot de opname app. Downloaden is niet nodig. In de app worden zinvolle vragen gesteld over de secundaire objectkenmerken van de woning en heeft de belastingplichtige de mogelijkheid om foto’s te uploaden. We loodsen de belastingplichtige met gerichte vragen door zijn eigen woning heen.

De module leent zich uitstekend voor bulkverzendingen, wanneer we bijvoorbeeld alle woningen in een bepaalde buurt willen controleren. Maar er kan ook een individueel informatieverzoek worden aangemaakt. Bijvoorbeeld tijdens een (telefoon) gesprek tussen een belanghebbende en een taxateur van ons, maakt de taxateur een link aan en mailt deze direct door. De belanghebbende kan na het gesprek meteen aan de slag. In die gevallen waar het voor de taxateur toch mogelijk en noodzakelijk is om inpandig te gaan kijken, kan een link ook door de taxateur op locatie zelf gebruikt worden. De informatie en de foto's die de belanghebbende invoert, is direct in Ortax is te raadplegen. Alle informatie in de app. wordt veilig verwerkt binnen de kaders van de AVG.

Burgers ervaren de app als makkelijk en gebruiksvriendelijk. Uiteraard zijn er ook belastingplichtigen die niet zo handig zijn met een telefoon/tablet of computer, want ook die reacties krijgen we binnen. Zij kunnen de informatie ook via een andere route aanleveren. Uiteindelijk hebben we in het kader van de bezwaren 2717 belastingplichtigen een uitnodiging gestuurd de opname app te gebruiken. Hoewel de termijn op het moment van schrijven nog loopt, hebben we 1389 bruikbare reacties binnengekregen via de app. Een groep van 222 belastingplichtigen heeft de informatie via een andere route aangeleverd, omdat zij niet met de app overweg konden. Circa 120 belastingplichtigen hebben het bezwaar ingetrokken. Voor een eerste gebruik, is het percentage respons zeker geen slechte score.

Op dit moment wordt de app doorontwikkeld. BSOB gaat de app. ook structureel gebruiken om op bestandsniveau de secundaire objectkenmerken te verbeteren. Op een laagdrempelige manier wordt de burger betrokken bij het verbeteren van het WOZ-bestand. De corona-uitbraak heeft ertoe geleid dat we een goedkoper, sneller en makkelijker alternatief voor opnamen ter plaatse hebben kunnen ontwikkelen." 

Correcte objectafbakening ook voor de energiebelasting

De Wet WOZ geeft regels om onroerende zaken af te bakenen. Deze objectafbakening is van belang voor de waardebepaling en de heffing van diverse belastingen op basis van deze WOZ-waarde. Maar deze objectafbakening wordt los van de vastgestelde waarde bijvoorbeeld ook door de Belastingdienst gebruikt voor de heffing van energiebelasting.

Voor de energiebelastingen is van belang hoeveel elektriciteit bijvoorbeeld wordt gebruikt bij één "aansluiting". Daarbij is in de regelgeving voor de energiebelastingen vastgelegd dat een "aansluiting" hetzelfde is als een onroerende zaak in het kader van de Wet WOZ. Het uitgangspunt van de Belastingdienst voor deze energiebelastingen is dan ook dat zij de door de gemeente gemaakte afbakening van de onroerende zaken volgt, tenzij deze kennelijk onjuist is.

In zowel het toezicht als uit overleg met de Belastingdienst constateert de Waarderingskamer dat de juistheid en uniformiteit van de toepassing van de objectafbakeningsregels door gemeenten aandacht behoeven. Dit heeft met name betrekking op de toepassing van artikel 16, onderdeel d, van de Wet WOZ (de samenstelbepaling). Het vormen van een samenstel kan leiden tot grote fiscale voordelen voor de belanghebbende bij de energiebelasting. Om die reden pleiten ook veel belastingadviseurs in bijvoorbeeld bezwaarprocedure voor het vormen van een samenstel.

We constateren dat gemeenten naast het aanpassen van de feitelijke objectafbakening in bijvoorbeeld een uitspraak op bezwaar, ook vaak zogenaamde samenstelverklaringen afgeven. Deze verklaringen bevatten een uitspraak van de gemeente over de (on)juistheid van de objectafbakening en belanghebbenden gebruiken deze verklaring in hun contact met de Belastingdienst. Een dergelijke verklaring kan mogelijk nuttig zijn, wanneer de gemeente voor het lopende jaar de objectafbakening niet meer kan aanpassen, maar men wel heeft ontdekt dat er een fout is gemaakt. Met de verklaring kan de gemeente dan aangeven dat met ingang van het volgende jaar de gecorrigeerde afbakening gebruikt zal worden.

De ervaring laat echter zien dat de afbakening zoals deze in de verklaring wordt genoemd, niet altijd wordt gevold door de formele vaststelling in de eerstvolgende WOZ-beschikking. Daarom hanteert de Waarderingskamer vanaf nu de volgende kwaliteitseis rondom samenstelverklaringen

"Samenstelverklaringen mogen alleen worden afgegeven, wanneer de gecorrigeerde objectafbakening terstond wordt geregistreerd in de Basisregistratie WOZ (LV WOZ), zodat de gecorrigeerde afbakening raadpleegbaar is voor afnemers en ook vaststaat dat deze gecorrigeerde afbakening gehanteerd zal worden bij de eerstvolgende WOZ-beschikking."

Naast deze kwaliteitseis gericht op het gebruik van de samenstelverklaring zal de Waarderingskamer de komende tijd in haar toezicht ook nadrukkelijk aandacht besteden aan een correcte toepassing van de objectafbakening. Deze afbakening is immer voor steeds meer toepassingen van belang. Naast de waardebepaling en de energiebelasting, is bijvoorbeeld de afbakening ook van belang om tijdig een WOZ-waarde te hebben voor nieuwe huurwoningen in het kader van het woningwaarderingsstelsel.

"Kennis is macht, kennis delen is Meesterlijk"

Begin 2019 zijn Bart Lassche (manager WOZ & Belastingen GBTwente), Stanley Rotinsulu (meester Register-Taxateur) en Michelle Burink (nu Register-Taxateur bij GBTwente) gestart met een 'meester-gezeltraject'. Dit meester-gezeltraject was bij het NRVT. (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) toen nog in een pilotfase. Na het doorlopen van een meester-gezeltraject kan een kandidaat als registertaxateur worden ingeschreven in het NRVT.

In februari 2020 heeft Michelle het bericht ontvangen dat ze haar assessment met goed gevolg heeft afgesloten en zich in de Kamer WOZ bij het NRVT mag inschrijven. Ze mag nu de beschermde en onderscheidende titel Register-Taxateur (RT) voeren. Alle drie vertellen zij over hun drive en ervaringen in dit traject.

Ervaring van de gezel
Michelle Burink: "Na het behalen van mijn WOZ-diploma wilde ik mij graag verder ontwikkelen als WOZ-taxateur wonen, met als doel inschrijving in de kamer WOZ. Het ‘meester-gezeltraject’ kwam als pilot op mijn pad en bleek uiterst geschikt te zijn voor de doelstellingen die ik graag wilde behalen.

Welke werkzaamheden of opdrachten vond je vooral leuk om te doen? Waar kreeg je energie van?
Tijdens het meester-gezel traject vond ik het vooral leuk om onderzoek uit te voeren, gegevens te verzamelen en op die manier tot een juiste waarde vaststelling te komen. Niet alleen van het object dat betrokken is bij de beroepsprocedure zijn juiste kenmerken van belang, maar ook van de objecten die toegepast worden als referenties in de vergelijkingsmethode en als onderbouwing van de WOZ-waarde. De kenmerken van deze objecten zijn de basis van je waardebepaling, zolang deze niet solide zijn zal de waarde in de rechtbank ook niet verdedigbaar zijn.

Wanneer je terugkijkt op het meester-gezel traject, waarover ben je dan het meest tevreden of waar ben je het meest trots op?
Het meest tevreden ben ik over de ontwikkeling die ik heb kunnen laten zien in mijn taxatierapporten. Het beroepsrapport voor de WOZ beschikt nog niet over een uniforme, branche brede standaard. Binnen GBTwente hebben we een eigen standaard gecreëerd, maar vanuit de rapporten in de eerste fase is te zien dat binnen het rapport ruimte voor verbetering was. Ik ben trots op de verbetering in de gegevenslevering in het rapport en de verbeteringen ten aanzien van de lay-out van het rapport.

Welke werkzaamheden of opdrachten vielen tegen of vond je lastig?
Tijdens het meester-gezel traject heb ik verschillende type woningen gewaardeerd. Vooral bij de uniekere objecten merkte ik dat ik de waardering en onderbouwing hiervan lastig vond. Zo heb ik een taxatierapport moeten opmaken voor een vooroorlogse woning met veel achterstallig onderhoud, gedateerde voorzieningen en een matige ligging. Dit object betrof een huurwoning waarbij de huurder beroep had aangetekend tegen de WOZ-waarde. Helaas heeft de huurder ten tijde van het opstellen van het rapport niet gereageerd op mijn verzoek om de woning inpandig te bezoeken. Dit bemoeilijkt het bepalen van een correcte waarde omdat je als taxateur niet beschikt over alle relevante informatie. Ik heb gemerkt dat ik dit soort situaties wel lastig vind, omdat ik voor de rechtbank een waarde moet verdedigen waarvan ik de gegevens (toegepast in mijn taxatierapport) niet 100 % heb kunnen controleren. Helaas komen we nog te vaak tegen dat belanghebbenden een verzoek tot een inpandige opname weigeren. Hiermee staan ze zeker in hun recht, maar ik probeer belanghebbenden toch te overtuigen van het belang van de inpandige opname."

Kwaliteit

Bart Lassche benadrukt nogmaals het belang van vakbekwaamheid binnen WOZ-uitvoeringsorganisaties: "Gekwalificeerd en gemotiveerd personeel draagt bij aan een betrouwbare overheid. GBTwente waardeert, heft en int gemeentelijke belastingen voor gemeenten. Dit doen wij op een betrouwbare, dienstverlenende en efficiënte wijze. GBTwente staat voor haar deskundigheid en investeert daarvoor in de vakbekwaamheid van haar WOZ-medewerkers en ander personeel dat namens GBTwente meewerkt aan het uitvoeringsproces. We sluiten daarmee ook aan bij de kwaliteitscriteria van de Waarderingskamer, waaraan WOZ-medewerkers moeten voldoen." 

Het opleidingstraject tot Register-Taxateur WOZ
Voor de WOZ-taxateurs (woningen en niet-woningen) lopen de vakbekwaamheidseisen voor een belangrijk deel parallel met de vakbekwaamheidseisen voor taxateurs. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) biedt de mogelijkheid aan taxateurs om zich als registertaxateur in te schrijven, mits aan de vakbekwaamheidseisen is voldaan.
Om als Register Taxateur WOZ ingeschreven te worden volgt na het behalen van de basisopleiding tot taxateur en de specialisatie WOZ-taxateur woningen en/of WOZ-taxateur niet-woningen (de theorie), het meester-gezeltraject (de praktijk). In het meester-gezeltraject begeleidt een ervaren register-taxateur (de meester) de taxateur in opleiding (de gezel). Zodra de meester de gezel vakbekwaam genoeg vindt en het NRVT het door de gezel opgebouwde portfolio als volledig beoordeelt, meldt de gezel zich bij een exameninstelling voor een assessment. Tenslotte mag de gezel zich bij een positieve uitkomst inschrijven bij het NRVT.

Veelbelovende toekomst
GBTwente ziet niet alleen voor Michelle een veelbelovende toekomst weggelegd. Het meester-gazel traject is geslaagd en smaakt naar meer. Bart Lassche: "Jong geleerd is oud gedaan, is tegenwoordig niet meer voldoende. We moeten met elkaar voortdurend blijven schakelen om bij te blijven en in te spelen op nieuwe omstandigheden, eisen en wensen van toekomstige professionals. Met de inzet van Stanley en Michelle hebben we laten zien dat GBTwente die uitdaging graag aan gaat. We zijn klaar om nog meer mensen dezelfde professionele toekomst te bieden."

V.l.n.r. Stanley Rotinsulu, Michelle Burink, Bart Lassche.

 

Foto meester-gezel

Aandacht voor vervanging certificaten

Informatieveiligheid is een steeds belangrijker aandachtspunt bij informatie-intensieve werkprocessen zoals de uitvoering van de Wet WOZ. Dat geldt zeker bij de overdracht van informatie van het ene systeem naar het andere. Beveiligde verbindingen tussen systemen zijn daarbij noodzakelijk en voor de beveiliging van deze verbindingen worden certificaten gebruikt.

Ook de verbinding tussen een bronhouder (gemeente of uitvoeringsorganisatie) en de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) is beveiligd met certificaten. Dit geldt ook voor de verbinding tussen de LV WOZ en afnemers. Voor de LV WOZ wordt gebruik gemaakt van zogenaamde pki-overheidscertificaten die door verschillende leveranciers geleverd kunnen worden.

Recent kwam vanuit uitvoeringsorganisatie Logius het signaal dat alle bestaande pki-overheidscertificaten op korte termijn vervangen moeten worden. Ook de verbindingen met de LV WOZ moeten vóór 1 januari 2021 voorzien zijn van nieuwe certificaten. Omdat we natuurlijk geen risico willen lopen bij het aanleveren van de nieuwe WOZ-waarden, adviseren wij alle uitvoeringsorganisaties deze certificaatvervanging zo snel mogelijk af te ronden.

Gezien het toenemend belang van informatieveiligheid gelden bij deze vervanging ook enkele aanvullende eisen aan de gebruikte certificaten. In het verleden gebruikte organisaties vaak hetzelfde pki-overheidscertificaat voor de beveiliging van hun site als voor het verkeer met bijvoorbeeld de LV WOZ. Dat is met deze vervanging niet meer toegestaan. Voor de beveiliging van de site gebruikt men certificaten van het type "Publieke certificaten". Maar voor de beveiliging van "machine-naar-machine" koppelingen zoals tussen een WOZ-systeem bij een uitvoeringsorganisatie en de LV WOZ moet met een certificaat gebruiken van het type "Private certificaten". 

Wij adviseren alle uitvoeringsorganisaties in overleg met hun leverancier van de digikoppelingsadapter te zorgen dat de noodzakelijke vervanging van de certificaten zo snel mogelijk wordt gerealiseerd en gecontroleerd, zodat begin 2021 het uitwisselen van informatie met de LV WOZ zonder problemen blijft verlopen.