Waarderingskamer

Openbaarheid WOZ-waarde

Door de openbaarheid van de WOZ-waarden van woningen kan iedereen de WOZ-waarde van zijn huis vergelijken met de waarde van zelfgekozen andere woningen. Een transparante WOZ-waarde draagt bij aan de acceptatie van de WOZ-waarde door burgers en verbetert de kwaliteit van die WOZ-waarde.

De WOZ-waarde als openbaar gegeven

De WOZ-waarde van woningen is sinds 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. Iedereen kan uiteindelijk eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde opvragen bij één centraal punt, het online WOZ-waardeloket, door de woning waarvan u de waarde wilt weten aan te klikken op een plattegrond of een adres op te geven. Er is ook een korte toelichting op het WOZ-waardeloket beschikbaar.

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde wordt getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. De taxatieverslagen zijn daarom niet openbaar, maar uitsluitend beschikbaar voor de belanghebbenden. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

MijnOverheid en het raadplegen van WOZ-gegevens

Via WOZ in MijnOverheid kunnen veel woningbezitters de WOZ-waarde en het taxatieverslag van hun woning vinden. MijnOverheid biedt enkel gegevens over het eigen pand. Hier zijn geen WOZ-waarden van andere panden te vinden.

Via de Berichtenbox van MijnOverheid ontvangen steeds meer belanghebbenden het aanslagbiljet van de gemeente waarop ook de WOZ-waarde bekend wordt gemaakt.

De achtergrond en geschiedenis van de openbaarheid

De wetgever verwacht dat een transparantere WOZ-waarde bijdraagt aan de acceptatie van de WOZ-waarde door burgers en aan een verbetering van de kwaliteit van die WOZ-waarde. Immers door de openbaarheid kan de belanghebbende veel beter de WOZ-waarde van de eigen woning vergelijken met die van woningen in de omgeving. Daarmee krijgt hij beter inzicht in de wijze waarop verschillen tussen de woningen ook door de gemeente zijn vertaald in verschillen in de WOZ-waarde. Het onderling vergelijken van woningen is een belangrijk uitgangspunt voor de taxatie van woningen.

Het onderling vergelijken van woningen, zowel door de gemeente als door belanghebbenden, kan ook aan het licht brengen dat de onderlinge verhouding tussen woningen in sommige situaties mogelijk niet goed is ingeschat. Wanneer die signalen beschikbaar komen, kan de gemeente die signalen gebruiken om of de gegevens die gebruikt zijn bij de taxatie te actualiseren of te verbeteren of het gebruikte taxatiemodel meer te verfijnen en beter aan te sluiten op de markt.

Wetsvoorstel verruiming openbaarheid 

Op 14 maart 2013 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel "Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen” aangenomen. De wettekst en de antwoorden op schriftelijke vragen waren voldoende om de Kamerleden te overtuigen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met  nummer 33 462 op 26 maart 2013 aanvaard. Dit voorstel wijzigde de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de Kadasterwet. 

Advies Waarderingskamer over de verruiming openbaarheid 

Eind 2011 heeft de Waarderingskamer de toenmalig staatssecretaris van Financiën geadviseerd de WOZ-waarde van woningen openbaar te maken. In dit advies (PDF, 29 kB) staat onder andere beschreven dat wanneer alle WOZ-waarden van woningen openbaar zijn, de WOZ-waarde transparanter wordt. Belanghebbenden kunnen dan de WOZ-waarde van de eigen woning vergelijken met andere woningen. 

In dit advies verwijst de Waarderingskamer ook naar andere ontwikkelingen. Het kabinet stimuleert bijvoorbeeld het concept van ‘open data’ waardoor zoveel mogelijke overheidsgegevens voor iedereen beschikbaar komen. Ook wordt verwezen naar Europese ontwikkelingen.