Waarderingskamer

Vakbekwaamheid WOZ-medewerkers

Stand per 1 juli 2021

Het stimuleren van de vakbekwaamheid van medewerkers die bij gemeenten en bedrijven die de WOZ-werkzaamheden uitvoeren, is een belangrijk speerpunt van de Waarderingskamer. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vakbekwaamheid van de mensen die voor hen werken. De Waarderingskamer vindt het belangrijk dat uitvoeringsorganisaties de vakbekwaamheid van hun medewerkers kunnen bewaken. Ze moeten de resultaten daarvan ten minste een keer per jaar laten zien aan de Waarderingskamer.

De Waarderingskamer zorgt samen met Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB) en Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) voor een infrastructuur waarmee medewerkers hun vakbekwaamheid kunnen laten toetsen. Een beschrijving van de rollen die nodig zijn bij de WOZ-uitvoering en een goed functionerend systeem van WOZ-examens zijn belangrijke componenten van deze infrastructuur. De beschrijving van de rollen is opgenomen in de Waarderingsinstructie.

Rollen uitvoering Wet WOZ

De uitvoering van de Wet WOZ omvat een groot aantal werkzaamheden:

•    het bijhouden van gegevens;
•    het analyseren van marktgegevens en het inrichten van taxatiemodellen;
•    het taxeren van WOZ-objecten;
•    het zorgvuldig communiceren met belanghebbenden; en
•    het correct afhandelen van juridische procedures.

Deze werkzaamheden vergen een team waarin meerdere disciplines samenwerken. De Waarderingskamer heeft deze disciplines uitgewerkt door in de Waarderingsinstructie de twintig rollen te beschrijven die nodig zijn om de WOZ-werkzaamheden te verrichten.

Voor elke rol is beschreven welke kennis en vaardigheden (vakbekwaamheid) van de betrokken medewerker worden verwacht. Sommige medewerkers zullen binnen het team één van de beschreven rollen (of een deel van een rol) vervullen, maar vaak zal een medewerker ook meerdere rollen hebben. In dat geval zal zijn vakbekwaamheid ook moeten aansluiten op de combinatie van de vakbekwaamheidseisen die zijn beschreven in de Waarderingsinstructie.

De Waarderingsinstructie benoemt de volgende twintig rollen:

1.    Selectie en inrichten taxatiemodel woningen
2.    Optimaliseren en kwaliteitsbeoordeling taxatiemodel woningen
3.    Marktanalyse woningen
4.    Taxateur woningen
5.    Taxateur niet-woningen (mkb)
6.    Taxateur niet-woningen (landelijk vastgoed)
7.    Taxateur niet-woningen (grootzakelijk)
8.    Applicatiebeheer
9.    Gegevensbeheer objectafbakening en kadastrale gegevens
10.    Gegevensbeheer belanghebbenden WOZ
11.    Gegevensbeheer geometrie WOZ-(deel)objecten
12.    Gegevensbeheer primaire objectkenmerken
13.    Gegevensbeheer secundaire objectkenmerken
14.    Technische ICT architect
15.    Informatie architect
16.    Communicatie
17.    Informeel contact
18.    Bezwaarafhandeling
19.    Juridische analyse en beroepen
20.    Coördinatie/interne beheersing

WOZ-examen

Naast het formuleren van de benodigde vakbekwaamheidseisen en het zorgdragen voor opleidingen, is het ook belangrijk dat de kennis en vaardigheden van WOZ-medewerkers aantoonbaar zijn. Dat kan alleen als deze getoetst kunnen worden. Omdat het niet haalbaar is voor elke rol een afzonderlijk examen te organiseren, zijn de twintig rollen geclusterd in zes kwalificaties en is voor de verschillende kwalificaties uitgewerkt op welke wijze kandidaten hun vakbekwaamheid kunnen aantonen.

Deskundigen werkzaam in de WOZ kunnen in één of meer van deze kwalificaties examen doen, waarbij de basiskwalificatie "WOZ-medewerker" altijd nodig is om het certificaat voor een verdiepende kwalificatie te kunnen krijgen.

Voor elk cluster van rollen is een volledig kwalificatiedossier opgesteld. In dit kwalificatiedossier staat exact beschreven op welke onderwerpen en op welk niveau kennis en vaardigheden van een kandidaat getoetst worden. De kwalificatiedossiers zijn:

Het is mogelijk om voor elk kwalificatiedossier examen te doen bij het Examenadviesburo en er worden door de verschillende opleiders opleidingen aangeboden. Voor de WOZ-examens is er een examenreglement opgesteld en de examens worden vastgesteld door een examencommissie.

Het onderstaande schema geeft inzicht in de route die de verschillende typen WOZ-medewerkers kunnen doorlopen om hun vakbekwaamheid aan te tonen. In het onderstaande schema zijn de kwalificaties WOZ-taxateur woningen en WOZ-taxateur niet-woningen in de rechter kolom samengevoegd omdat zij dezelfde route doorlopen. Taxateurs kunnen hun vakbekwaamheid aantonen door zich in te schrijven bij het NRVT. Voor de overige kwalificaties kunnen medewerkers de behaalde modules/diploma’s registreren bij de LVLB, www.lvlbwoz.nl

Route WOZ-kwalificaties

Basismodule voor elke WOZ-medewerker
Voor de Basismodule WOZ (kwalificatie WOZ-medewerker) zijn geen specifieke vaardigheidseisen ontwikkeld. Er wordt dus ook geen diploma WOZ-medewerker uitgereikt, wel een certificaat WOZ-medewerker.

Route WOZ-coördinator, WOZ-gegevensbeheerder en WOZ juridisch specialist
De route die de WOZ-coördinator interne beheersing, de WOZ-gegevensbeheerder en de WOZ juridisch specialist moeten doorlopen om hun vakbekwaamheid aan te tonen bestaat uit de volgende stappen:

 1. De kandidaat doet examen voor de Basismodule WOZ en haalt hiervoor een voldoende. De kandidaat ontvangt het certificaat "WOZ-medewerker";
 2. De kandidaat doet vervolgens examen in een van de drie specialisatiemodulen (WOZ-coördinator interne beheersing, WOZ-gegevensbeheerder of WOZ juridisch specialist) en haalt hiervoor een voldoende. De kandidaat ontvangt een certificaat voor de betreffende  specialisatiemodule;
 3. De kandidaat doorloopt de vaardigheidsmodule voor de betreffende specialisatie en toont zijn/haar vaardigheid aan door een portfolio met resultaten van door hem/haar uitgevoerde werkzaamheden samen te stellen en door hierover een assessment met goed resultaat af te leggen. De kandidaat ontvangt het diploma voor de desbetreffende kwalificatie.

Route Basis Taxateur WOZ woningen/niet-woningen
De routes voor het Basisdiploma Taxateur WOZ woningen/niet-woningen is gelijk aan de stappen die zijn beschreven voor de overige kwalificaties, met dien verstande dat vooraf aan de specialisatiemodule het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige (of een ander door NRVT erkend en daaraan gelijkgesteld diploma) moet zijn gehaald.

Route Basis taxateur WOZ woningen/niet-woningen naar Register taxateur WOZ bij NRVT
Taxateurs met een Basisdiploma Taxateur WOZ woningen/niet-woningen kunnen zich verder ontwikkelen tot Register taxateur WOZ bij het NRVT. De stappen die ze daarvoor moeten zetten, zijn weergegeven in de rechter kolom van het onderstaande schema. Het schema geeft tevens inzicht in de overeenkomsten en verschillen ten opzichte van de route die de Taxateur WOZ en de drie andere typen taxateurs moeten doorlopen voordat ze zich bij NRVT kunnen inschrijven.

overzicht examengebouw taxateur

De route die kandidaten die beschikken over een Basisdiploma Taxateur WOZ moeten doorlopen om register taxateur bij NRVT te worden, bestaat uit de volgende stappen:

 1. De kandidaat moet het diploma "Basistheorie Vastgoeddeskundige" (of een ander door NRVT erkend en daaraan gelijkgesteld diploma) behalen. Daarvoor moet de kandidaat vijf theorie-examens met een voldoende afsluiten;
 2. De kandidaat doet examen voor de Basismodule WOZ en haalt hiervoor een voldoende. De kandidaat ontvangt het certificaat "WOZ-medewerker";
 3. De kandidaat doet examen in de specialisatiemodule WOZ-taxateur woningen of WOZ-taxateur niet-woningen en haalt hiervoor een voldoende. De kandidaat ontvangt het certificaat voor de desbetreffende specialisatiemodule. De Basistheorie Vastgoeddeskundige (stap 1) wordt bij deze twee specialisatiemodulen als voorkennis bekend verondersteld;
 4. De kandidaat doet de Eindtoets taxeren en vaardigheden WOZ woningen en/of niet-woningen en haalt hiervoor een voldoende;
 5. Een kandidaat die stappen 1 t/m 4 met een voldoende heeft afgesloten krijgt het Basisdiploma Taxateur WOZ woningen/niet-woningen;
 6. Een LVLB-lid met een Basisdiploma Taxateur WOZ woningen/niet-woningen kan dit zichtbaar maken in het register van LVLB;
 7. Een kandidaat die in het bezit is van een Basisdiploma Taxateur WOZ woningen of niet-woningen (of een ander door NRVT erkend en daaraan gelijkgesteld diploma), kan zijn kennis, kunde en vaardigheden verder ontwikkelen door bij NRVT een Meester-Gezel traject te starten. Hij/zij wordt dan bij NRVT aangemerkt als gezel;
 8. Een gezel die het Meester-Gezel traject met een goed resultaat heeft doorlopen, wordt toegelaten tot een assessment;
 9. Een kandidaat die het assessment succesvol heeft afgelegd, ontvangt het Diploma Taxateur WOZ;
 10. Een kandidaat met het Diploma Taxateur WOZ kan bij NRVT worden geregistreerd als Register taxateur;
 11. Degene die bij het NRVT is geregistreerd als Register Taxateur WOZ kan zich ook bij de LVLB als WOZ-taxateur laten registreren. Bij deze inschrijving staat de aantekening woningen, niet-woningen, of beide.

Bij het schema kan verder worden opgemerkt dat:

 • de Eindtoets Taxeren WOZ twee varianten heeft, een woning en een niet-woning variant;
 • wanneer een kandidaat zowel de specialisatiemodule WOZ-taxateur woningen als de woningvariant van de Eindtoets Taxeren en vaardigheden WOZ heeft gedaan, zal de kandidaat een Meester-Gezel traject volgen dat gericht is op de WOZ-taxaties van woningen. Ook het assessment waarmee het Meester-Gezel traject wordt afgesloten zal dan gericht zijn op woningtaxaties. De kandidaat wordt dan uiteindelijk RT WOZ-taxateur;
 • dit geldt op overeenkomstige wijze voor kandidaten die de specialisatiemodule WOZ-taxateur niet-woningen en niet-woning variant van de Eindtoets Taxeren en vaardigheden WOZ hebben gedaan;
 • de Algemene Taxatieleer voor Taxateurs WOZ een onderdeel is van de Specialisatiemodule WOZ (WOZ-taxateur woningen/WOZ-taxateur niet-woningen);
 • wanneer een RT WOZ taxateur met een achtergrond op het terrein van woningen ook zijn/haar kennis en vaardigheden op het terrein van niet-woningen wil aantonen, betekent dit dat deze kandidaat zowel de specialisatiemodule taxateur niet-woningen, moet behalen en de Eindtoets taxeren en vaardigheden WOZ niet-woningen moet doen;
 • dit geldt op overeenkomstige wijze voor een RT WOZ taxateur met een achtergrond op het terrein van niet-woningen die zijn/haar kennis en vaardigheden op het terrein van woningen wil aantonen;
 • het feit dat WOZ-taxateurs zich kunnen laten registreren bij het NRVT laat zien dat er geen onderscheid is tussen de vakbekwaamheid en permanente educatie van geregistreerde WOZ-taxateurs en andere typen taxateurs;
 • WOZ-taxateurs die zich bezighouden met het inrichten en optimaliseren van taxatiemodellen (zie rollen 1 tot en met 3 in de Waarderingsinstructie) kunnen zich inschrijven in de kamer WOZ van het NRVT en zich aansluiten bij en voldoen aan de vereisten van de vakgroep modelmatige waardebepaling van het NRVT.

Meer informatie over inschrijven als Register Taxateur WOZ vindt u op de site van het NRVT.

Overzicht modules WOZ-examen

De examens voor de kwalificaties bestaan uit een aantal verschillende modules. Deze zijn in de onderstaande figuur schematisch weergegeven.

Modules vakbekwaamheid WOZ