Waarderingskamer

Bezwaar maken bij de gemeente

Als u de indruk hebt dat de gemeente de WOZ-waarde onjuist heeft vastgesteld, kunt u contact opnemen met de gemeente. Wanneer u er in goed overleg niet uitkomt, dan kunt u bezwaar maken. De gemeente toetst de juistheid van de WOZ-waarde en doet zo snel mogelijk uitspraak. Het bezwaarschrift moet aan een aantal eisen voldoen en binnen 6 weken worden ingediend.

Eisen aan het bezwaarschrift

Het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde is eenvoudig. Een bezwaar kan worden ingediend op papier, maar vaak ook met een e-mail of een (digitaal) reactieformulier van de gemeente. In al deze gevallen spreken we over een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift kan kort zijn, maar moet wel ten minste het volgende bevatten:

  • datum
  • handtekening
  • naam en adres indiener
  • omschrijving van de WOZ-beschikking waartegen het bezwaar is gericht of een kopie daarvan
  • en de redenen waarom u het niet eens met de waarde.

Als er iets ontbreekt in het bezwaarschrift, zal de gemeente u daarop wijzen en u een termijn geven waarop u uw bezwaarschrift kunt aanvullen. Als u hierop niet of te laat reageert, kan de gemeente  besluiten uw bezwaarschrift niet in behandeling te nemen en verklaart ze het niet-ontvankelijk. Veel gemeenten bieden ook de mogelijkheid om digitaal bezwaar te maken via de site van de gemeente door in te loggen met DigiD. De DigiD vervangt dan de handtekening.

Als u voor de onderbouwing van uw bezwaarschrift een eigen taxateur inschakelt, moet deze taxeren volgens de regels van de Wet WOZ. Om die reden is bijvoorbeeld een taxatierapport gemaakt voor het krijgen van een hypotheek niet altijd een geschikte motivering van uw bezwaar tegen de WOZ-waarde. Maar het meesturen van een eigen taxatie bij een bezwaarschrift is zeker geen eis. U hoeft alleen aan te geven waarom u denkt dat de door de gemeente verstrekte WOZ-waarde niet juist is.

Waar moet het bezwaarschrift naar toe?

Op de WOZ-beschikking staat het post- of het e-mailadres waar het bezwaarschrift naartoe moet. Bij steeds meer gemeenten is het ook mogelijk om een bezwaarschrift via de website in te dienen.

Bezwaartermijn

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum (dagtekening) die vermeld staat op het aanslagbiljet waarmee de WOZ-waarde aan u bekend is gemaakt. 

Als het eind van de termijn op een zaterdag of zondag of erkende feestdag valt, geldt de eerstkomende werkdag daarna. Als u te laat bent met het bezwaarschrift kan de gemeente beslissen het niet in behandeling te nemen. Zij verklaart uw bezwaar dan "niet-ontvankelijk".

Pro forma bezwaar

Als het niet lukt  om uw bezwaar binnen 6 weken inhoudelijk te motiveren, kunt u alvast een pro forma bezwaar indienen. Dat kan met een korte brief waarin u aangeeft dat de redenen waarom u bezwaar maakt nog volgen. De gemeente zal u een redelijke termijn geven waarbinnen u uw bezwaar kunt aanvullen. Komt u er in de tussentijd uit met de gemeente, dan kunt u uw bezwaar intrekken. Doe dat schriftelijk, anders loopt de procedure door.

Hoorzitting

Het is mogelijk om uw bezwaar toe te lichten in een gesprek. Dit gesprek wordt een hoorzitting genoemd. Als u dit wilt, moet dit wel aangeven in uw bezwaarschrift. De hoorzitting kan plaatsvinden bij de gemeente op kantoor of telefonisch.

In sommige gevallen kan de gemeente voorstellen om het gesprek bij u thuis te voeren, zodat de woning meteen kan worden bekeken.

Beslissing op bezwaar

Aan de hand van de argumenten en feiten die u aanvoert in uw bezwaar bekijkt de gemeente de WOZ-waarde opnieuw. In de beslissing op bezwaar staat beschreven of uw bezwaar wordt toegekend en wat de eventuele nieuwe WOZ-waarde wordt. Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar, dan kunt u hiertegen beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wanneer de WOZ-waarde wijzigt na bezwaar, geeft de gemeente de nieuwe waarde door aan de andere partijen die gebruikmaken van de WOZ-waarde, zoals de Belastingdienst en het waterschap.

Beslistermijn van de gemeente

De gemeente doet zo snel mogelijk uitspraak op uw bezwaar maar in ieder geval in hetzelfde jaar waarin de WOZ-waarde bekend is gemaakt. Hoe lang het duurt voordat u de beslissing op bezwaar ontvangt, is mede afhankelijk van de complexiteit van uw bezwaar. Bezwaarschriften die na 15 november zijn ingediend, worden binnen zes weken afgehandeld, maar dat kan dan dus net in het nieuwe jaar zijn.

Als het de gemeente niet lukt het bezwaar voor 31 december af te handelen, kan de beslistermijn met zes weken worden verlengd. Dit heet "verdagen" en de gemeente moet u hiervan op de hoogte stellen in een brief. Verder uitstel is mogelijk mits u hiermee instemt. Verder uitstel kan bijvoorbeeld zinvol zijn, wanneer men wil wachten op de uitspraak van de rechter over een eerdere WOZ-waarde of over een vergelijkbare onroerende zaak.

Ingebrekestelling bij te laat beslissen

Als de gemeente niet tijdig beslist op uw bezwaarschrift en u wilt niet langer wachten, kunt u de gemeente dwingen om snel uitspraak te doen. Dat kan met een korte brief waarin u de gemeente "in gebreke stelt" voor het uitblijven van de beslissing op bezwaar, ook wel een ingebrekestelling genoemd. Vanaf dat moment heeft de gemeente nog 2 weken de tijd om uitspraak te doen. Als de gemeente die termijn niet haalt, staat daar een dwangsom tegenover. U bent niet verplicht deze procedure te starten. Ook zonder ingebrekestelling ontvangt u altijd een beslissing op uw bezwaar.

Na het verstrijken van de 2-wekentermijn kunt ook rechtstreeks beroep instellen bij de rechtbank tegen het niet tijdig beslissen door de gemeente.

Ambtshalve vermindering

We spreken over ambtshalve vermindering van de WOZ-waarde wanneer buiten de bezwaarbehandeling blijkt dat bij de vaststelling van de WOZ-waarde een fout is gemaakt en de waarde wordt verlaagd. Een WOZ-waarde wordt alleen ambtshalve verlaagd als blijkt dat de vastgestelde WOZ-waarde minimaal 20% lager had moeten zijn.

Ambtshalve vermindering kan tot 5 jaar terug. Door de ambtshalve correctie moet ook de hoogte van de belastingaanslagen die samenhangen met de WOZ-waarde, worden gecorrigeerd. Als die aanslag al volledig is betaald, kan het betekenen dat men geld terug krijgt.

Rekenvoorbeeld
De vastgestelde WOZ-waarde is € 200.000 (20% is € 40.000). Het blijkt dat de WOZ-waarde € 159.000 moet zijn. De WOZ-waarde is meer dan 20% te hoog vastgesteld en wordt ambtshalve verlaagd naar € 159.000.

Ook moet de gemeente kijken of in de buurt vergelijkbare panden zijn, waarvoor de uitspraak in bezwaar of beroep gevolgen heeft. Hierbij geldt opnieuw de eis dat die WOZ-waarden worden verlaagd als zij 20% of meer te hoog zijn vastgesteld.

Zelfde waarde voor andere belanghebbenden
Daarnaast is het zo dat de WOZ-waarden voor de eigenaar en de gebruiker voor hetzelfde jaar gelijk moeten zijn. Een pand kan per tijdvak amar één WOZ-waarde hebben. Als uit een bezwaar- of beroepsprocedure volgt dat de WOZ-waarde van een pand te hoog is, moet de gemeente voor de andere belanghebbenden de waarde ook ambtshalve verminderen. Ook dit noemen we een ambtshalve vermindering, maar in deze situatie geldt de 20%-drempel niet.