Waarderingskamer

Over de WOZ-beschikking

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde vast en maakt deze bekend op het aanslagbiljet waarmee ook bijvoorbeeld de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) wordt opgelegd. De officiële bekendmaking van deze WOZ-waarde heet WOZ-beschikking en deze beschikking bevat in ieder geval een naam en adres van de ontvanger, een datum, en een aanduiding (adres) van de woning of het bedrijfspand. Natuurlijk staat hierop ook  de WOZ-waarde, de waardepeildatum en het kalenderjaar waarvoor deze WOZ-waarde geldt. De gemeente maakt de WOZ-waarde meestal in de eerste acht weken van het jaar bekend of later op verzoek.

Over de dagtekening

De dagtekening is de datum die vermeld staat op het aanslagbiljet. Deze datum is van belang als u bezwaar wilt maken want de bezwaartermijn van zes weken begint op de dag na die datum.

Over de waardepeildatum

Bij de bepaling van de WOZ-waarde beoordeelt de gemeente verkoopprijzen die voor vergelijkbare woningen betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor de WOZ-waarde die u in 2023 ontvangt, is de waardepeildatum 1 januari 2022. Deze waardepeildatum ligt in het verleden om de gemeente de gelegenheid te geven de verkoopprijzen zorgvuldig te analyseren.

Over de toestandspeildatum

In de meeste gevallen zijn de toestandspeildatum en de waardepeildatum dezelfde datum. Wanneer er echter na de waardepeildatum een verbouwing heeft plaatsgevonden (of de woning nieuw gebouwd is), wordt gekeken naar de staat van de woning (dus de toestand) op de toestandspeildatum. De toestandspeildatum is dan 1 januari van het jaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Op deze manier worden waardeveranderingen in het afgelopen jaar meegenomen in de WOZ-waarde voor dit jaar.

WOZ-beschikking opvragen

Een persoon die niet eerder een WOZ-beschikking heeft ontvangen, terwijl hij over de WOZ-waarde wel belasting moet betalen of een ander belang heeft, kan de gemeente vragen om een WOZ-beschikking. Degene met een dergelijk belang kan bijvoorbeeld een mede-eigenaar zijn van degene die de oorspronkelijke WOZ-beschikking heeft gekregen of een erfgenaam.

Ook als u in de loop van het jaar een pand koopt of gaat huren, ontvangt u niet automatisch een WOZ-beschikking. De beschikking is immers verstuurd naar de verkoper of vorige huurder. Als nieuwe eigenaar of huurder kunt u bij de gemeente wel een WOZ-beschikking op uw naam opvragen.

Wie ontvangt een WOZ-beschikking?

Zowel eigenaren als gebruikers, bijvoorbeeld huurders, van een woning of bedrijfspand ontvangen een WOZ-beschikking. Zij hebben belang bij de beschikking want diverse belastingen zijn op de WOZ-waarde gebaseerd. In sommige gevallen wordt de hoogte van de (maximaal redelijke) huur (mede) op basis van de WOZ-waarde bepaald.
Niet alle eigenaren krijgen automatisch de nieuwe WOZ-waarde. Wanneer een woning of bedrijfspand in eigendom is van meerdere eigenaren, hoeft de gemeente maar aan één van hen de WOZ-waarde bekend te maken. Dezelfde belanghebbende zal bijvoorbeeld ook de aanslag voor de OZB krijgen.

Meer over belanghebbenden

Iedereen die een WOZ-beschikking krijgt, wordt in de Wet WOZ een belanghebbende genoemd.

Belanghebbende eigenaar

Wanneer we spreken over eigenaar, kan dat ook de erfpachter, de houder van een opstalrecht of een vruchtgebruiker zijn. In de Wet WOZ staat namelijk dat een WOZ-beschikking wordt gestuurd aan degene die aan het begin van het kalenderjaar het genot heeft van de onroerende zaak door eigendom, bezit of een beperkt recht. De eigenaar kan ook een rechtspersoon zijn, bijvoorbeeld een vennootschap. Ook erfgenamen kunnen belanghebbenden zijn. 

Medebelanghebbende

Een persoon of instelling die bijvoorbeeld in verband met belastingheffing (zoals erfbelasting) of in verband met een ander wettelijk geregeld gebruik van de WOZ-waarde, zoals het woningwaarderingsstelsel ook belang heeft bij de waarde van een onroerende zaak en niet zelf aan het begin van het jaar de WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan de gemeente vragen om een WOZ-beschikking. Deze belanghebbende die zelf vragen om een WOZ-beschikking, noemen we ‘medebelanghebbende’. De WOZ-beschikking voor de medebelanghebbende heeft een geheel eigen bezwaar- en beroepstermijn.

Nieuwe belanghebbende

Een persoon die in de loop van het jaar een pand koopt (en als eigenaar wordt ingeschreven in het Kadaster), krijgt pas in het volgende jaar een WOZ-beschikking. De WOZ-beschikking is immers al verstuurd naar degene die op 1 januari van dat jaar eigenaar was. In de praktijk worden de aan de WOZ-waarde gekoppelde belastingen door de notaris bij de overdacht van het pand verrekend. De nieuwe eigenaar kan de gemeente wel om een WOZ-beschikking voor het lopende jaar vragen.
Dat geldt ook voor een nieuwe huurder

Huurders van woningen

Sinds 1 oktober 2015 heeft de WOZ-waarde een grotere invloed op de maximaal redelijke huurprijs voor huurwoningen in de gereguleerde sector (sociale huurwoningen). Deze huurders van woningen hebben daarom een belang bij de WOZ-waarde ook al krijgen ze geen enkele belastingaanslag die gebaseerd is op de WOZ-waarde. In verband met dat belang krijgen zij aan het begin van het jaar een WOZ-beschikking.