Waarderingskamer

Naar de rechter

Wanneer er u in goed overleg niet uitkomt en u bent het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank, het gerechtshof en uiteindelijk eventueel de Hoge Raad. Rechters proberen zo snel mogelijk een blijvende oplossing te vinden voor WOZ-geschillen. Het zo snel mogelijk afhandelen van een geschil wordt aangeduid als "de nieuwe zaaksbehandeling".

Beroep bij de rechtbank

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift, dan kunt u daartegen beroep instellen bij de rechtbank. Op de uitspraak van de gemeente staat tot welke rechtbank u zich kunt wenden. Het is hierbij niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

De uiterste termijn voor het indienen van beroep is 6 weken na de datum van de uitspraak van de gemeente. Als het eind van de termijn op een zaterdag of zondag of erkende feestdag valt, geldt de eerstkomende werkdag daarna. Bent u te laat, dan neemt de rechtbank uw beroep niet in behandeling.

Het beroepschrift wordt schriftelijk ingediend en moet ten minste bevatten de:

  • datum
  • handtekening van de indiener
  • naam en adres van de indiener
  • een kopie van de uitspraak waartegen uw beroep zicht richt
  • en de redenen waarom u het niet eens met de uitspraak.

De rechtbank neemt uw beroep in behandeling na betaling van de kosten voor het behandelen van de zaak. Dit worden griffierechten genoemd. Krijgt u van de rechter gelijk, dan krijgt u van de gemeente het betaalde griffierecht terug.

Hoger beroep bij het gerechtshof

Na de uitspraak van de rechtbank is het mogelijk om binnen zes weken hoger beroep in te stellen bij het gerechtshof. Het hoger beroep kan zowel door u als door de gemeente worden ingesteld. In de uitspraak van de rechtbank staat tot welke van de vier gerechtshoven u zich kunt wenden. Ook voor deze procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Wel brengt het gerechtshof kosten in rekening voor het behandelen van het hoger beroep. Krijgt u van de rechter gelijk, dan krijgt u van de gemeente het betaalde griffierecht terug.

Cassatieberoep bij de Hoge Raad

Bent u of de gemeente het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u zich wenden tot de Hoge Raad te 's-Gravenhage. De Hoge Raad kijkt niet naar de feitelijke inhoud van de zaak maar naar de wijze waarop het gerechtshof de zaak heeft behandeld.

De Hoge Raad doet altijd schriftelijk uitspraak en kan de uitspraak van het gerechtshof vernietigen of in stand laten. Als het gaat om onderwerpen die bij het gerechtshof zouden moeten zijn behandeld, verwijst de Hoge Raad de zaak terug naar een ander gerechtshof. Krijgt u van de rechter gelijk, dan krijgt u van de gemeente het betaalde griffierecht terug.

Nieuwe zaaksbehandeling

Met de nieuwe zaaksbehandeling wordt bedoeld de rechtbankzitting nieuwe stijl. De rechtbank heeft sinds een paar jaar zijn werkwijze vereenvoudigd. Oplossingsgericht, rechtspraak op maat en zaken sneller op zitting, dat zijn de uitgangspunten. De rechtbanken hebben deze nieuwe werkwijze voor vrijwel alle bestuursrechtelijke zaken ingevoerd en dus ook voor WOZ-zaken.

Een zaak komt in principe binnen 13 weken na binnenkomst van het beroepschrift op zitting. Het doel is om zoveel mogelijk in één keer gezamenlijk een definitieve oplossing te vinden en slepende procedures te voorkomen. Op deze manier krijgen belanghebbenden sneller duidelijkheid over de WOZ-waarde van hun woning of bedrijfspand.