Waarderingskamer

Vertrouwensonderzoek naar de uitvoering van de Wet WOZ, 2020

Wij voeren ten minste een keer in de drie jaren een landelijk representatief onderzoek uit waarbij wordt gemeten in hoeverre (particuliere) woningbezitters en huurders van woningen vertrouwen hebben in de WOZ-uitvoering. Daarmee krijgen wij ook inzicht in de mate waarin wij er in slagen om onze missie te realiseren. Dit onderzoek is in 2009, 2011, 2014 en 2017 uitgevoerd door Kantar TNS (voorheen TNS NIPO).

In 2019 heeft Motivaction de opdracht gekregen om het vertrouwensonderzoek 2020 uit te voeren en om het gebruikte meetmodel te herijken. Het herijken van het meetmodel was van belang omdat we willen waarborgen dat de wijze waarop we het vertrouwen meten goed aansluit op de wijze waarop door belanghebbenden wordt gedacht over de WOZ. We verwachten dat we met dit nieuwe meetmodel, met uitzondering van kleine aanpassingen, weer een aantal opvolgende metingen kunnen uitvoeren.

Uit de gepresenteerde onderzoeksresultaten (PDF, 2,8 MB) blijkt dat het vertrouwen bij woningeigenaren licht is gestegen.

Reactie Waarderingskamer

Wij hebben kennis genomen van de resultaten van de meting van het vertrouwen dat eigenaren en huurders van woningen hebben in de WOZ-uitvoering.

Wij zijn blij met de conclusie dat het vertrouwen in de uitvoering van de Wet WOZ onder eigenaren en huurders van woningen is verbeterd ten opzichte van 2017 en dat daarmee de positieve trend die wij vanaf 2011 waarnemen, zich heeft doorgezet. Tegelijkertijd vinden we dat het vertrouwen ook de komende jaren nog verder kan stijgen.

In lijn met eerder gehouden vertrouwensonderzoeken blijkt ook uit dit onderzoek dat er een zekere samenhang is tussen het vertrouwen dat huurders en eigenaren van woningen hebben in de WOZ-uitvoering en het algemene vertrouwen dat zij hebben in de overheid. Wij denken dat de WOZ-uitvoering kan bijdragen aan dit algemene vertrouwen in de overheid en daarom zien wij onze werkzaamheden ook in deze bredere context.

De WOZ-gegevens bieden een kans om, als zij correct zijn, in positieve zin bij te dragen aan de kwaliteit van de overheidsinformatievoorziening in Nederland.

Wij zullen de drie belangrijkste aanbevelingen die voortkomen uit deze meting dus gebruiken om, vanuit onze positie, bij te dragen aan vertrouwen in de WOZ en daarmee aan het algemene vertrouwen in de overheid.

 

1. Creƫer meer bekendheid over de Waarderingskamer als onafhankelijke toezichthouder

Omdat we geen partij zijn in discussies tussen belanghebbenden en gemeenten heeft de Waarderingskamer er altijd voor gekozen om niet actief op de voorgrond te treden. Dat argument is nog steeds van toepassing, maar we zien wel in dat het meer zichtbaar maken van het feit dat er sprake is van onafhankelijk toezicht kan bijdragen aan de realisatie van onze missie. Wij zullen daarom proberen de bekendheid bij belanghebbenden van de Waarderingskamer als de toezichthouder op WOZ-taxaties te vergroten. Hierbij zullen we lessen leren van ervaringen van andere toezichthouders en input vragen in onze commissies.

 

2. Geef ruchtbaarheid aan de consequenties voor gemeenten bij tekortkomingen in de uitvoering van de Wet WOZ

De resultaten van onze toezichtactiviteiten en ons algemene oordeel over WOZ-uitvoeringsorganisaties zijn openbaar. Dit blijven we doen, want wij vinden het belangrijk om transparant te zijn. Daarnaast maken we een actieplan waarmee we laten zien hoe we werken aan de bekendheid van het onafhankelijk toezicht. We moeten daarbij zorgvuldig afwegen welke boodschap en welke wijze van communiceren de meeste positieve invloed heeft op het WOZ-vertrouwen.

 

3. Laat zien hoe gemeenten de belastingen gebaseerd op de WOZ-waarde besteden

Het meer inzichtelijk maken van de besteding van de belastinginkomsten waarvoor de WOZ-waarde de basis is valt buiten de scope van ons toezicht. In het verlengde hiervan hecht de Waarderingskamer  veel waarde aan het vergroten van de transparantie over de wijze waarop de WOZ-waarde tot stand is gekomen en de keuzes die hierbij zijn gemaakt. Daarom werken we aan de ontwikkeling van een verantwoordingsdocument en aan de modernisering van het WOZ-taxatieverslag.