Waarderingskamer

Beleid en strategie

Ons Strategiedocument beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die de Waarderingskamer de komende 5 jaar verwacht met betrekking tot de WOZ-uitvoering. Per jaar werken wij onze belangrijkste werkzaamheden uit in een werkplan. De afspraken over ons beleid en de uitvoering en verantwoording daarvan, zijn nader uitgewerkt in het Bestuursreglement, het Toezichtarrangement met het ministerie.

Werkplan 2019

In ons werkplan (PDF, 283 kB) schetsen wij een beeld van het werk dat de Waarderingskamer in 2019 oppakt.

Begroting 2019

De begroting (PDF, 276 kB) voor 2019 is gebaseerd op het werkplan voor 2019. Beide documenten zijn door de Waarderingskamer vastgesteld op 22 november 2018.

Toelichting (PDF, 287 kB) op de begroting.

Begroting 2020

Met ingang van de begroting 2019 gelden voor de Waarderingskamer begrotingsregels. De basis voor de begroting voor een jaar wordt gevormd door de begroting 2018 en de sindsdien daarop toegepaste beleidsinhoudelijke bijstellingen en indexeringen. Ook de begroting 2020 is op deze wijze tot stand gekomen.

Deze begroting 2020 bevat de beleidsinhoudelijke bijstellingen ten opzichte van het afgesproken kader, zoals dat tot uitdrukking komt in de vergelijkende begroting 2019. Vóór 1 december 2020 kan de begroting nog worden bijgesteld op basis van de in de begrotingsregels afgesproken indexen of op basis van beleidskeuzen die voortvloeien uit het nog op te stellen werkplan 2020.

Begroting 2020 vastgesteld 7 maart 2019 (PDF,178 kB)

Toelichting (PDF, 159 kB)

Goedkeuring begroting 2020 (PDF, 50 kB)

Toezichtstrategie 2015-2020

Op 20 november 2014 heeft de Waarderingskamer het Strategiedocument voor de periode 2015-2020 vastgesteld. Op basis hiervan wordt de toezichtstrategie van de Waarderingskamer verder uitgewerkt en worden de jaarlijkse werkplannen vormgegeven.

Wij verwachten dat in de periode 2015-2020 door de maatschappij hogere eisen zullen worden gesteld aan de kwaliteit, de continuïteit en de efficiency van de WOZ-uitvoering. Belanghebbenden willen meer invloed  op de totstandkoming van de WOZ-waarde. Tegelijkertijd verwachten wij dat de WOZ-waarden en de onderliggende gegevens een steeds belangrijkere schakel zullen vormen in de presentatie van overheidsinformatie uit verschillende basisregistraties aan inwoners en bedrijven. De invloed van belanghebbenden op de totstandkoming van de WOZ-waarde gaat daarbij steeds meer hand in hand met de invloed van belanghebbenden op het beheren van zijn eigen gegevens.

De Waarderingskamer wil vanuit een onafhankelijke positie haar kennis en expertise over de WOZ-waardebepaling in brede zin gebruiken om het vertrouwen in de WOZ-uitvoering te bevorderen. Om dat te realiseren stimuleert de organisatie in de periode 2015-2020 een WOZ-proces waarin sprake is van vakbekwame medewerkers, deugdelijke taxatiemodellen en gecontroleerde objectkenmerken. Het strategiedocument (PDF, 254 kB) is de basis voor de werkplannen die in de jaren 2015-2020 worden opgesteld en is in 2017 tussentijds geëvalueerd.

Werkplannen 2015-2018

Werkplan 2018 (PDF, 190 kB)

Werkplan 2017 (PDF, 490 kB)

Werkplan 2016 (PDF, 573 kB)

Werkplan 2015 (PDF, 363 kB)

 

Bestuursreglement

De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en heeft op basis van artikel 11 lid 1 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen een bestuursreglement vastgesteld. Het Bestuursreglement is goedgekeurd door de Minister van Financiën. Per 1 januari 2018 is het reglement herzien. Ook deze herziening is goedgekeurd door de Minister van Financiën.

In het Bestuursreglement (PDF, 280 kB) stelt de Waarderingskamer regels vast met betrekking tot de werkwijze van haar commissies en de wijze waarop overleg wordt gevoerd met gemeenten, Belastingdienst en Waterschappen.

Beleidskader voor een aanbeveling

Artikel 8, tweede lid, van het Bestuursreglement schrijft dat de Waarderingskamer een beleidskader voor het doen van een aanbeveling opstelt. Dit beleidskader is inmiddels als bijlage 2 opgenomen in het bestuursreglement van de Waarderingskamer.

Toezichtarrangement Minister van Financiën

Rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) oefenen een publieke taak uit en worden hiervoor gefinancierd met publiek geld. Een minister moet toezicht houden op een rechtmatige besteding van dat publieke geld en op het functioneren en presteren van een RWT. Dit terwijl hij ook ruimte moet geven aan de RWT om zijn eigen verantwoordelijkheden te dragen. RWT's kunnen een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) zijn, zoals de Waarderingskamer.  Een ZBO is een organisatie die overheidstaken uitvoert maar niet in zijn geheel onder het gezag van een ministerie valt.

Omdat de Waarderingskamer als ZBO op afstand van de minister staat, is de ministeriële verantwoordelijkheid weliswaar van toepassing, maar is de minister niet voor alle details in het doen en laten verantwoordelijk. Daarom is het belangrijk dat de minister transparant is over hoe hij zijn toezicht op de Waarderingskamer wil inrichten om zijn verantwoordelijkheid waar te kunnen maken.

De wijze waarop de minister zijn toezicht op een ZBO gestalte geeft, legt hij vast in een toezichtarrangement (PDF, 83 kB). Voor het toezicht op de Waarderingskamer heeft de Minister van Financiën een dergelijk toezichtsarrangement vastgesteld. In dit toezichtarrangement komen onder andere de uitgangspunten van de Wet WOZ, de samenstelling van de Waarderingskamer, de taken en bevoegdheden van de Waarderingskamer en de ministeriële verantwoordelijkheid aan de orde.

Beheerregeling documentaire informatievoorziening

De Waarderingskamer heeft de Beheerregeling documentaire informatievoorziening (PDF, 125 kB) op 19 september 2013 vastgesteld. Deze regeling geeft invulling aan onze verantwoordelijkheid om het archiefbeheer efficiënt en effectief in te richten.