Waarderingskamer

Adviezen van de Waarderingskamer

Laatst bijgewerkt 12 december 2022

Tot de taken van de Waarderingskamer behoort het uitbrengen van advies. Deze adviezen handelen over uiteenlopende onderwerpen in relatie tot de waardebepaling van onroerende zaken. De adviezen worden gevraagd door ministeries of andere organisaties. Ook kan de Waarderingskamer op eigen initiatief adviezen uitbrengen. Op deze pagina kunt u door de Waarderingskamer uitgebrachte adviezen inzien.

Staat van de WOZ 2023

De Waarderingskamer voorziet de staatssecretaris van Financiën jaarlijks van een feitelijk overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in de vorm van de Staat van de WOZ 2023.

 

Rapportages 2019-2022

Potentiële verbeterpunten n.a.v. internationale benchmark

Het Nederlandse systeem voor het bepalen van WOZ-waarden en het gebruiken van deze WOZ-waarden voor de heffing van (onroerende-zaak) belastingen door diverse overheden is niet uniek. Ook in veel andere landen vindt heffing van onroerende-zaakbelasting (Property Tax) plaats. Door het Nederlandse systeem te vergelijken met andere landen, kan je "leren van elkaar". Dit leren van elkaar is de kern van een internationale benchmark van systemen voor Property Tax.

De internationale benchmark is gebaseerd op een scorecard die ontwikkeld is door IPTI (International Property Tax Insititute). Volgens deze scorecard scoort het Nederlandse systeem goed, maar is het altijd mogelijk om te leren van systemen die (op onderdelen) beter scoren. Om deze mogelijke lessen te concretiseren heeft de Waarderingskamer aan het ESBL (Erasmus Studiecentrum voor Lokale Belastingen) gevraagd een aantal van die verbeterpunten te ontlenen aan de gemaakte benchmarkvergelijking. Het rapport dat het ESBL gemaakt heeft naar aanleiding van die vraag heeft de titiel: "De lat hoger leggen" (PDF, 4,2 MB).

In een brief aan de Staatssecretaris van Financiën heeft de Waarderingskamer de vraag voorgelegd of ook de staatssecretaris en een goed idee vindt om twee verbetersuggestties in het rapport van het ESBL nader te verkennen. Deze suggesties betreffen het creëren van een centrale (overheids-)site om belanghebbenden gemakkelijker toegang te geven tot gegevens over de WOZ en tot contact met de verantwoordelijke WOZ-uitvoeringsorganisaties en het kijken naar mogelijkheden van alternatieve geschikbeslechting naast het huidige systeem van formele bezwaar- en beroepsprocedures. 

Kwaliteit en kwaliteitszorg (basis)registraties in geo-domein

Voor het doen van de WOZ-taxaties gebruiken gemeenten en voor gemeenten werkende uitvoeringsorganisaties veel gegevens over de te taxeren objecten en over de locatie. Een deel van deze gegevens komen uit bestaande geo-(basis)registraties. De kwaliteit van deze gegevens heeft natuurlijk invloed op de kwaliteit van de taxaties.

Ook de afnemers gebruiken de WOZ-waarden en de andere gegevens die zij krijgen vaak in samenhang met gegevens uit andere (geo-) basisregistraties. Ook zij hebben belang bij kwaliteit van de gegevens uit de LV WOZ en kwaliteit van de gegevens uit andere basisregistraties.

In een advies over kwaliteit en kwaliteitszorg van geo-registraties aan de bewindslieden van Financiën (verantwoordelijk voor de Wet WOZ en daarmee de Basisregistratie WOZ) en van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (verantwoordelijk voor de geo-(basis)registraties en de meeste andere basisregistraties) roept de Waarderingskamer op om meer aandacht te besteden aan de kwaliteit en de kwaliteitszorg van deze geo-registraties. Deze oproep staat mede in het teken van de ontwikkelingen binnen de geo-registraties, zoals het streven naar een Samenhangende Objectenregistratie SOR). De Waarderingskamer wil graag met de belangrijkste stakeholders en de bewindslieden een breed bestuurlijk overleg over dit onderwerp.

Advies bijstelling eigenwoningforfait 2023

Jaarlijks wordt de verandering van de waarde van woningen samen met de huurprijsontwikkeling vertaald in een aanpassing van het bijtellingspercentage voor het eigenwoningforfait. In dit advies (PDF, 52 kB) stellen wij de staatssecretaris van Financiën ervan op de hoogte dat de stijging van WOZ-waarden van woningen tussen de waardepeildata 1 januari 2021 en 1 januari 2022 landelijk gemiddeld 17.0 % bedraagt. De gemiddelde waardeontwikkeling per gemeente is te vinden onder het tabblad oordelen.

Adviezen over de bijstelling van het eigenwoningforfait 2018-2021

Adviezen over de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel

Sinds 2015 vormt de WOZ-waarde ook een belangrijke gegeven voor het bepalen van de maximaal redelijke huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel. Vanaf dat moment informeren wij de Minister van Wonen jaarlijks over de marktontwikkeling van de WOZ-waarden met het oog op de bijstelling van de wijze waarop de WOZ-waarde meetelt bij het bepalen van de maximaal redelijke huurprijs.