Waarderingskamer

Beleid en strategie

Laatst bijgewerkt op 23 december 2022

Ons Strategiedocument beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die de Waarderingskamer de komende 5 jaar verwacht met betrekking tot de WOZ-uitvoering. Per jaar werken wij onze belangrijkste werkzaamheden uit in een werkplan. De afspraken over ons beleid en de uitvoering en verantwoording daarvan, zijn nader uitgewerkt in het Bestuursreglement, het Toezichtarrangement met het ministerie.

Werkplan 2023

De activiteiten die de Waarderingskamer in 2023 gaat uitvoeren zijn vastgelegd in het werkplan 2023 (pdf 410 kB). Dit werkplan is vastgesteld door de Waarderingskamer op 17 november 2022.

 

Begroting 2023

Deze begroting 2023 is in de vergadering van 10 maart 2022 door de Waarderingskamer vastgesteld. Deze begroting geeft ook inzicht welke bijdrage in 2023 van partijen wordt gevraagd.

Begroting 2023 vastgesteld 17 november 2022 (PDF, 110 kB)

Goedkeuring begroting 2023 (PDF, 80 kB)

Begroting 2024

Deze begroting 2024 is in de vergadering van 9 maart 2023 door de Waarderingskamer vastgesteld. Deze begroting geeft ook inzicht welke bijdrage in 2024 van partijen wordt gevraagd.

Begroting 2024 vastgesteld op 9 maart 2023 (PDF 195 kB)

Goedkeuring begroting 2024 (PDF 190 kB)

Toezichtstrategie 2020-2025

Op 21 november 2019 heeft de Waarderingskamer de toezichtstrategie voor de periode 2020 - 2025 (310 kB) vastgesteld.

In deze toezichtstrategie heeft de Waarderingskamer vastgelegd welke doelstellingen zij stelt ter uitvoering van de wettelijke taken vanuit de wettelijke taken van de Waarderingskamer als toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ en de Basisregistratie WOZ.

Jaarlijks wordt deze toezichtstrategie geconcretiseerd in een werkplan voor het betreffende jaar.

Werkplannen 2019-2022

Werkplan 2022 (PDF, 370 kB)

Werkplan 2021 (PDF, 380 kB)

Werkplan 2020 (PDF, 292 kB)

Werkplan 2019 (PDF, 283 kB)

Bestuursreglement

De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en heeft op basis van artikel 11 lid 1 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen een bestuursreglement vastgesteld. Het Bestuursreglement is goedgekeurd door de Minister van Financiën. Per 1 januari 2020 is het reglement herzien. Ook deze herziening is goedgekeurd door de Minister van Financiën.

In het Bestuursreglement (PDF, 430 kB) stelt de Waarderingskamer regels vast met betrekking tot de werkwijze van haar commissies en de wijze waarop overleg wordt gevoerd met gemeenten, Belastingdienst en Waterschappen.

Beleidskader voor een aanbeveling

Artikel 8, tweede lid, van het Bestuursreglement schrijft dat de Waarderingskamer een beleidskader voor het doen van een aanbeveling opstelt. Dit beleidskader is inmiddels als bijlage 2 opgenomen in het bestuursreglement van de Waarderingskamer.

Toezichtarrangement Minister van Financiën

Rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) oefenen een publieke taak uit en worden hiervoor gefinancierd met publiek geld. Een minister moet toezicht houden op een rechtmatige besteding van dat publieke geld en op het functioneren en presteren van een RWT. Dit terwijl hij ook ruimte moet geven aan de RWT om zijn eigen verantwoordelijkheden te dragen. RWT's kunnen een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) zijn, zoals de Waarderingskamer.  Een ZBO is een organisatie die overheidstaken uitvoert maar niet in zijn geheel onder het gezag van een ministerie valt.

Omdat de Waarderingskamer als ZBO op afstand van de minister staat, is de ministeriële verantwoordelijkheid weliswaar van toepassing, maar is de minister niet voor alle details in het doen en laten verantwoordelijk. Daarom is het belangrijk dat de minister transparant is over hoe hij zijn toezicht op de Waarderingskamer wil inrichten om zijn verantwoordelijkheid waar te kunnen maken.

De wijze waarop de minister zijn toezicht op een ZBO gestalte geeft, legt hij vast in een toezichtarrangement. Voor het toezicht op de Waarderingskamer heeft de Minister van Financiën een dergelijk toezichtsarrangement vastgesteld. In dit toezichtarrangement komen onder andere de uitgangspunten van de Wet WOZ, de samenstelling van de Waarderingskamer, de taken en bevoegdheden van de Waarderingskamer en de ministeriële verantwoordelijkheid aan de orde.

Beheerregeling documentaire informatievoorziening

De Waarderingskamer heeft de Beheerregeling documentaire informatievoorziening (PDF, 125 kB) op 19 september 2013 vastgesteld. Deze regeling geeft invulling aan onze verantwoordelijkheid om het archiefbeheer efficiënt en effectief in te richten.