Waarderingskamer

Commissies van de Waarderingskamer

De Waarderingskamer heeft voor de uitvoering van haar taken de volgende commissies ingesteld: de Commissie benchmarking; Commissie financiën, personeel en organisatie; Commissie gegevensuitwisseling; Commissie klankbord; Commissie regelgeving en controle en de Geschillencommissie. Op deze pagina vindt u een beschrijving van hun taakopdrachten en de samenstelling van de leden.

Commissie regelgeving en controle

Taakopdracht

 1. De uitvoeringsregels van de Wet WOZ bijhouden en evalueren op de volgende terreinen:
  - het uitvoeren van de waardebepaling
  - het vaststellen van de WOZ-waarde
  - de vakbekwaamheid van taxateurs
  - het houden van toezicht door de Waarderingskamer.
 2. De procedures voor het toezicht door de Waarderingskamer uitwerken en bijhouden.
 3. De Waarderingskamer adviseren bij haar inhoudelijke oordeel over de kwaliteit van de vastgestelde WOZ-waarden in een gemeente.
 4. Ontwikkelingen op fiscaal-juridisch terrein in de wetgeving signaleren, die belangrijk zijn voor de waardering van onroerende zaken, en de Waarderingskamer hierover adviseren.
 5. De Waarderingskamer adviseren over overige aangelegenheden op het terrein van de waardebepaling en de waardevaststelling.

Leden

mr. P.A.J. Koemans MBA (voorzitter)
H. Binnendijk
B.F.W.J.M. van Boxtel
N. Elfers
mr. C.J.P.G. van Hout
mr. R. de Korte
E.J. Monsma MSc
W.M. Olivier
J.J.H. Verzandvoort-Waterkamp LL.M

Commissie financiën, personeel en organisatie

Taakopdracht

 1. De begroting en de jaarrekening van de Waarderingskamer voorbereiden en de begroting uitvoeren die de Waarderingskamer heeft vastgesteld.
 2. Het werkplan en het jaarverslag van de Waarderingskamer voorbereiden en erop toezien dat het door de Waarderingskamer vastgestelde werkplan wordt uitgevoerd.
 3. De reglementen over de werkwijze van de Waarderingskamer en zijn commissies voorbereiden en de werkwijze van het secretariaat vaststellen.
 4. Het formatieplan, de organisatiestructuur en het rechtspositiereglement van de Waarderingskamer voorbereiden. De personeelsaangelegenheden behartigen binnen het formatieplan, de organisatiestructuur en het rechtspositiereglement, zoals vastgesteld door de Waarderingskamer.
 5. De Waarderingskamer adviseren over overige aangelegenheden, voor zover die niet behoren tot het werkterrein van andere commissies.

Leden

drs. J.M.M. Polman (voorzitter)
vacature
G.R. van Cauter RA
mw. drs. M. Krug

Commissie Benchmarking

Taakopdracht

 1. Gegevens verzamelen over de verrichte werkzaamheden, de bereikte resultaten en de gemaakte kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ en overige kengetallen in relatie tot de taken die gemeenten en andere organisaties die de uitvoering van de Wet WOZ verzorgen, op dit gebied hebben verricht.
 2. De verzamelde gegevens beoordelen en analyseren.
 3. Ervoor zorgen dat de geanalyseerde gegevens zodanig gepubliceerd worden dat gemeenten en andere organisaties die de uitvoering van de Wet WOZ verzorgen de kwaliteit, doelmatigheid en doeltreffendheid van de eigen organisatie kunnen vergelijken met die van andere gemeenten of uitvoeringsorganisaties.
 4. Gevonden 'best practices' in de uitvoering van de Wet WOZ aanreiken aan gemeenten en andere organisaties die de uitvoering van de Wet WOZ verzorgen.

Leden

W.P.J van Steen (voorzitter)
R.F.H. van Beers
H. Boonstra
P. van Dijke
mw. ir. A.B. Veldhoen

Commissie gegevensuitwisseling

Taakopdracht

 1. De uitvoeringsregels van de Wet WOZ op het terrein van de registratie en levering van gegevens bijhouden en periodiek evalueren.
 2. De uitvoering begeleiden van de regels op het terrein van de registratie en de levering van gegevens.
 3. De Waarderingskamer adviseren over de registratie en levering van gegevens in het kader van de Wet WOZ.
 4. Op verzoek van partijen toetsen of de gegevens die gemeenten leveren aan afnemers, voldoende verwerkbaar zijn.

Leden

mr. ing. J. Eshuis (voorzitter)
P. van Dijke
R. van Haaften
mw. N. de Keijzer
J.C. Tahapary
mw. J. de Zwaan-van der Kruk
vacature

Geschillencommissie

Taakopdracht

1. Het krachtens mandaat van de Waarderingskamer behandelen van de geschillen die overeenkomstig artikel 11 van de Wet WOZ aan de Waarderingskamer voorgelegd worden.

2. Het krachtens mandaat van de Waarderingskamer besluiten in de onder punt 1 genoemde geschillen.

Leden

drs. J.M.M. Polman (voorzitter)
mw. mr. C.H.M. van Altena