Waarderingskamer

Over de Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Dit is inclusief het toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie waarde onroerende zaken. Op deze pagina leest u meer over de missie, de taken en de samenstelling van het bestuur en het secretariaat van de Waarderingskamer.

Missie van de Waarderingskamer

De Waarderingskamer wil graag dat inwoners en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de WOZ-taxaties van hun onroerende zaken goed is en dat het werk tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten wordt gedaan. Daarom luidt onze missie:

Wij bewaken de kwaliteit van de WOZ‐uitvoering en verbeteren deze waar nodig zodat iedereen daar vertrouwen in kan hebben. Dit doen wij door onafhankelijk toezicht en door onze kennis en expertise te delen met betrokken partijen.

Hieronder wordt een aantal elementen uit deze missie toegelicht.

 • Kwaliteit van de WOZ‐uitvoering

De kwaliteit van de WOZ‐taxaties komt voor ons altijd op de eerste plaats omdat we denken dat een juiste taxatie de belangrijkste voorwaarde is voor het vertrouwen van belanghebbenden daarin. Daarom moeten de WOZ‐taxaties aantoonbaar aansluiten op het marktniveau en op de WOZ-taxaties van andere objecten.

 • Vertrouwen

In de missie staat het (maatschappelijke) vertrouwen in de WOZ‐uitvoering centraal. De missie heeft dus een duidelijke maatschappelijke component.

 • Onafhankelijk toezicht

Dit begrip is ook een onderdeel van en verder uitgewerkt in de "zes principes van goed toezicht".

 • Betrokken partijen

De missie van de Waarderingskamer richt zich op het maatschappelijk vertrouwen in de WOZ. Dat betekent dat de missie in principe gericht is op alle partijen die op enige wijze belang hebben bij of betrokken zijn bij de WOZ (de stakeholders).

Naast de directe belanghebbenden (eigenaren en gebruikers van woningen en niet‐woningen) en de WOZ‐uitvoerders (gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden waar gemeenten aan deelnemen) behoren gemeentebestuurders en ambtenaren, afnemers van WOZ‐gegevens (waaronder waterschappen. de Belastingdienst, notarissen, banken en verzekeraars) en dienstverleners (taxateurs en softwareleveranciers) tot deze groep.

Ook beschouwen wij nationale en internationale beroeps‐ en belangenorganisaties als partijen waarmee wij onze kennis en ervaring kunnen en moeten delen.

Taken van de Waarderingskamer

De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten, adviseert de staatssecretaris van Financiën, verzorgt arbitrage bij geschillen tussen gemeentebesturen en afnemers van WOZ-gegevens (Belastingdienst en waterschappen) en biedt een overlegplatform voor betrokken partijen. De taken en bevoegdheden van de Waarderingskamer zijn ontleend aan artikel 4 van de Wet WOZ. Daarnaast treedt de Waarderingskamer op als expertisecentrum over de WOZ.

Toezichthouder

De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten. Hieronder vallen de:

 • waardebepaling van woningen en niet-woningen (taxatie)
 • formele bekendmaking van de WOZ-waarde (waardevaststelling bij beschikking)
 • uitvoering van de Basisregistratie WOZ

Adviseur staatssecretaris van Financiën

Onze adviezen hebben betrekking op:

 • wet en regelgeving op terrein van de Wet WOZ, alsmede het beleid
 • ontwikkelingen op het gebied van de WOZ

Overlegplatform

De Waarderingskamer biedt partijen een omgeving om intensief samen te werken teneinde het systeem van het waarderen van onroerende zaken permanent te verbeteren. Ook de doelmatigheid van de uitvoering komt daarbij aan de orde. Wij vatten onze taak breed op. Daarom is er op  regelmatige basis overleg over de volgende onderwerpen.

 • de uitvoering van de waardebepaling
 • de ontwikkeling van expertise op het terrein van de waardebepaling
 • de informatievoorziening en ICT
 • het gebruik van WOZ-waarden in de maatschappelijke context
 • benchmarking

Samenstelling van de Waarderingskamer

Voorzitter

drs. J.M.M. Polman

Leden

Op voordracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten:
drs. A.J. Kok MSc
mw. mr. A.C. Nienhuis
H.J. Scholten
mw. drs. C.M. van der Windt RC

Op voordracht van de Unie van Waterschappen:
mw. drs. M. Krug
mr. V.E.C. Lokin

Op voordracht van de Belastingdienst:
drs. H.G. Roodbeen
G.R. van Cauter RA

Onafhankelijke leden:
mw. mr. C.H.M. van Altena
prof.mr.dr.ir. J.A. Zevenbergen

Adviserende leden:
H.J. Boon (Inter Provinciaal Overleg)
mw. drs. M. Boterman (Ministerie van Financiën)
mr. T.P.M. van der Lelij (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Secretaris-directeur

mw mr. drs. L.C. Hennink

Medewerkers van de Waarderingskamer

Managementteam:

mw mr. drs. L.C. Hennink
ir. R.M. Kathmann
I. Lechner RT

Overige medewerkers:

G.J. van Andel
T.H. Bakker
mw. M.W.L. Droogh
P. van Erk MSc
P. Groen RT
mw. A.M. Groenendijk
mr. D.R.F. Haak
L.D. Hermans MSc
P.J. Hessing MSc
mw. M. Hooijmans RT
ir. M. Kuijper EMIA
L. Meijer
mw. T.N. Oort-Brandt
ing. K.B.. Rampersad
mw. D. Rutgrink-Haringsma
A. Tja
R. Veldman RT
H. Vos
mw. mr. M. Witkam
mw. C.C. Woudenberg