Waarderingskamer

1 WOZ Journaal (2023) Februari 2023

Nieuwsbrief Waarderingskamer over de Wet Waardering Onroerende Zaken

Veel Nederlanders hebben inmiddels hun nieuwe WOZ-waarde ontvangen of krijgen deze de komende dagen. Dat leidt tot vragen. Met het beantwoorden van die vragen hebben gemeenten en WOZ-uitvoeringsorganisaties het de komende dagen weer druk aan de telefoon. Wij wensen iedereen aan de telefoon succes. En het helpt om te blijven beseffen dat iedere vraag die telefonisch beantwoord kan worden of iedere fout die opgelost kan worden, zowel voor de beller als voor de gemeente een betere oplossing is dan een lange formele bezwaarprocedure.

Veel vragen zullen zeker ook samenhangen met de stijging van de WOZ-waarde ten opzichte van vorig jaar. Het landelijk gemiddelde voor de stijging van de WOZ-waarde van een woning is 17%. Maar dat betekent dat ook veel mensen een nog groter stijging zien bij het kijken naar hun WOZ-waarde. Dit roept vragen op, zeker nu er in het nieuws steeds gesproken wordt over dalende woningprijzen.

Om gemeenten en uitvoeringsorganisaties te helpen om dit uit te leggen, hebben wij een animatievideo ontwikkeld (zie verderop in dit WOZ-journaal). Gebruik deze video zoveel mogelijk, ook om uit te leggen dat die dalende marktprijzen natuurlijk in de WOZ-waarde worden meegenomen, maar dat is pas volgend jaar.

Door de extra aandacht voor de WOZ-waarde, zullen ook weer veel inwoners op het WOZ-waardeloket gaan kijken om de eigen WOZ-waarde te vergelijken met andere. Het WOZ-waardeloket helpt ook bij het uitleggen van de nieuwe WOZ-waarde. Maar dan is het wel belangrijk dat alle WOZ-waarden op tijd en volledig zichtbaar zijn in het WOZ-waardeloket. Dat betekent dat deze nieuwe waarden op tijd en volledig in de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) moeten staan. In dit WOZ-journaal lees je onder meer hoe verschillende gemeenten en uitvoeringsorganisaties ervoor gezorgd hebben dat de WOZ-data goed vermeld staan in de LV-WOZ. Kortom, genoeg om te lezen!

Deel animatievideo: Waarom stijgt mijn WOZ-waarde?

Waarom stijgt mijn WOZ-waarde terwijl de verkoopprijs van mijn woning daalt? Deze vraag kan de komende periode veel gesteld worden. Om hierop in te spelen hebben wij een animatievideo laten maken die deze vraag beantwoordt. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Daarom roepen wij op om de animatievideo te delen via eigen social media-kanalen of website.

Link animatievideo
Downloaden is mogelijk via de downloadknop onder de video.

Bezwaartermijn bij dagtekening 25 februari

Net als andere jaren moeten de WOZ-beschikkingen in de eerste acht weken van het jaar verstuurd worden. Vanaf de dagtekening gaat de bezwaartermijn van zes weken lopen. En met die zes weken kom je dit jaar uit in de buurt van het Paasweekend. Dat betekent dat er dit jaar extra aandacht nodig is voor het berekenen van het formele einde van de bezwaartermijn.

Hieronder hebben wij aan de hand van enkele voorbeeld data de effecten op een rij gezet.

Door het paasweekend treden er enkele verschuivingen op:

 • Als de dagtekening van het aanslagbiljet is (donderdag) 23 februari 2023, dan begint de bezwaartermijn op vrijdag 24 februari en eindigt op donderdag 6 april.
 • Als de dagtekening van het aanslagbiljet is (vrijdag) 24 februari 2023, dan begint de bezwaartermijn op zaterdag 25 februari en eindigt in eerste instantie op vrijdag 7 april, maar door het Paasweekend wordt dat dinsdag 11 april.
 • Als de dagtekening van het aanslagbiljet is (zaterdag) 25 februari 2023, dan begint de bezwaartermijn op zondag 26 februari en eindigt in eerste instantie op zaterdag 8 april, maar door het Paasweekend wordt ook dat dinsdag 11 april.
 • Als de dagtekening van het aanslagbiljet is (zondag) 26 februari 2023, dan begint de bezwaartermijn op maandag 27 februari en eindigt in eerste instantie op zondag 9 april, maar door het Paasweekend wordt ook dat dinsdag 11 april.
 • Als de dagtekening van het aanslagbiljet is (maandag) 27 februari 2023, dan begint de bezwaartermijn op dinsdag 28 februari en eindigt in eerste instantie op maandag 10 april, maar door het paasweekend wordt ook dat dinsdag 11 april.
 • Als de dagtekening van het aanslagbiljet is (dinsdag) 28 februari 2023, dan begint de bezwaartermijn op woensdag 1 maart en eindigt regulier op dinsdag 11 april.

Deze verschuivingen hangen samen met de Algemene termijnenwet. Algemeen geldt dat als het eind van een termijn valt in een weekend of op een feestdag, dan eindigt de termijn op de eerstvolgende "werkdag".

Tweede Paasdag geldt als een feestdag en "Goede vrijdag" wordt volgens de Algemene termijnenwet gelijkgesteld met andere officiële feestdagen. Maar de jurisprudentie laat zien dat gemeenten bij het beoordelen van de ontvankelijkheid van een bezwaar zonder risico ervan kunnen uitgaan dat alle bezwaren die binnen een week na het einde van de termijn binnenkomen, nog in behandeling genomen kunnen worden (ECLI:NL:HR:2021:1153). Dit biedt wat extra ruimte om bezwaren van inwoners in behandeling te nemen.”

 

 

Samen werken aan de vakbekwaamheid

Ga jij ook naar de jaarlijkse VNG Belastingconferentie? Zo ja, meld je dan aan voor de deelsessie “Samen werken aan vakbekwaamheid! op woensdag 22 maart om 9.30 uur. Tijdens deze deelsessie vertellen onder andere Linda Hennink, Marco Kuijper en Eugene Tijhaar je meer over de uitdagingen op het gebied van vakbekwaamheid en het belang van de intentieverklaring. Bart Lassche van GBTwente vertelt hoe zij met vakbekwaamheid omgaan.

Live ondertekenen intentieverklaring
Een onderdeel van de deelsessie is het live ondertekenen van de intentieverklaring vakbekwaamheid door verschillende WOZ-organisaties. De organisaties die gaan tekenen erkennen het belang van vakbekwame medewerkers. En beloven dat ze hier actief mee aan de slag gaan. Tijdens de deelsessie worden ook die organisaties, die dit nog niet vooraf hebben aangegeven, in de gelegenheid gesteld de intentieverklaring live te ondertekenen. Natuurlijk kan het ook op een later moment.

Vragen?
Heb je een vraag  over het Programma Vakbekwaamheid of over het ondertekenen van de intentieverklaring? Neem dan contact op met  programmamanager Eugène Tijhaar eugene@4csolutions.nl of met Marco Kuijper marco.kuijper@waarderingskamer.nl.

Wat vinden waterschappen van WOZ-gegevens?

De waterschappen zijn één van de primaire afnemers van WOZ-gegevens. Wat wij graag wilden weten is wat de waterschappen vinden van de levering van de gegevens van de gemeenten. Om hier achter te komen zijn wij in 2022 op bezoek geweest bij alle belastingkantoren die voor de waterschappen de belastingaanslagen versturen, om een aantal vragen te stellen. De belangrijkste uitkomsten van deze gesprekken hebben wij op een rij gezet:

 • De waterschappen zijn in het algemeen tevreden met de tijdigheid van de beschikbaarheid van de WOZ-gegevens. Door de LV WOZ hebben ze nu vaak de WOZ-waarden eerder (in de loop van februari) beschikbaar, terwijl ze vroeger op de Stuf-WOZ bestanden in maart moesten wachten.
 • Op de volledigheid en de kwaliteit van de aangeleverde WOZ-objecten in de LV WOZ hebben de waterschappen geen zicht.
 • De waterschappen zijn in het algemeen wel tevreden met het onderscheid Gebouwd/Ongebouwd, zoals gemeenten die registreren.
 • Over de actualiteit van de gekoppelde kadastrale percelen/appartementen zeggen de waterschappen dat gemeenten achterlopen. Hierdoor moeten ze zelf aanvullende controles en werkzaamheden uitvoeren.
 • De belastingorganisaties voor waterschappen voeren vaak een eigen beleid over het aanwijzen van de belanghebbende eigenaar. Het eigen aanwijsbeleid is niet altijd gelijk aan dat van de VNG/gemeenten. Daarom worden de subjectgegevens niet altijd overgenomen uit de LV WOZ.
 • Alle waterschappen gebruiken de vastgestelde WOZ-waarden uit de LV WOZ.
 • De waterschappen zijn tevreden met de wijze waarop gemeenten terugmeldingen behandelen. Organisaties hechten waarde aan de komst van de terugmeldvoorziening (Digimelding). Ook vinden ze dat de Waarderingskamer meer toezicht moet houden op de wijze waarop gemeenten terugmeldingen verwerken.

Conclusie
Door intensiever contact tussen gemeenten en waterschappen kunnen probleemsituaties voorkomen worden. Voorbeeld: Een waterschap vroeg in 2022 aan inliggende gemeenten om de WOZ-gegevens ook nog aan te leveren via een eigen bestand. Deze organisatie en de betreffende gemeenten kwamen tot de conclusie dat de WOZ-gegevens soms wel juist waren verwerkt in gemeentelijke administratie en toch (nog) onjuist waren overgekomen in de LV WOZ. Door samenwerking en "creatieve terugmelding" konden gegevens in de LV WOZ verbeterd worden.

BGT-BAG-WOZ: In Elburg sámen voortvarend op weg!

In november 2022 hebben wij de gemeente Elburg bezocht. Tijdens dit bezoek hebben we gezien dat de WOZ-data in Elburg uitzonderlijk goed vermeld staan in de LV-WOZ. Hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen? Om hier achter te komen hebben wij een paar vragen gesteld aan Paul Kisjes, gegevensbeheerder BAG/WOZ van team Basisregistraties in de gemeente Elburg.

Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat er 0 verschillen zijn?
Paul: “Haha, eerlijk gezegd hebben we nog wel één pand-id dat wij niet aangeleverd krijgen bij de LV-WOZ. En dat is ook nog eens een software bug. Maar binnenkort krijgen we een software update. We hopen dan dat ook het ene ontbrekende pand-id aangeleverd kan worden, zodat alle 30378 unieke BAG-id’s in de LV-WOZ staan.”

Paul vervolgt: “De basis van dit succesverhaal is gelegd in 2014. Toen werd het wijze besluit genomen om de WOZ-gegevensbeheer weg te halen bij afdeling Financiën en toe te voegen aan het team met BGT- en BAG-collega’s. Vanaf dat moment is de kwaliteit van zowel de BAG- als de WOZ-data met sprongen vooruitgegaan. Ons hoogtepunt was toen de Waarderingskamer in november 2022 heeft vastgesteld dat de gegevens uitzonderlijk goed in de LV-WOZ staan. De data is niet alleen synchroon maar ook actueel. Met dank aan onze landmeter en mijn naaste WOZ-collega worden er héél veel wijzigingen doorgegeven aan de BGT-collega. De BGT-collega zorgt ervoor dat de mutaties snel worden doorzet naar de BAG. Gemiddeld genomen staat binnen vier werkdagen zo’n wijziging goed geregistreerd in drie basisregistraties!

Waar gewerkt wordt, worden foutjes gemaakt…. zo ook in Elburg. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een pand-id per ongeluk niet is afgemeld aan de WOZ-zijde. “Elk kwartaal spiegel ik daarom de BAG-data met de WOZ-data door middel van een zelf ontworpen Excel-controlebestand en eigengemaakte query’s. En deze gegevens leg ik vast in een document, zodat de kwaliteitscontrole aantoonbaar is voor de Waarderingskamer. Gelukkig is het verschil op één hand te tellen.”

Wat heeft jullie dit opgeleverd?  
Paul: “Nou het levert sowieso een snelle afhandeling van de bezwaarschriften op. Standaard wordt bij een bezwaarschrift nogmaals gekeken naar de objectkenmerken, zodat je in ieder geval weet dat de basis goed is. De taxateur heeft dan “alleen” nog de taak om te beoordelen of de WOZ-waarde goed onderbouwd kan worden met de verkoopcijfers.

Onze werkwijze levert dus niet alleen goede en actuele objectkenmerken op, maar ook zeer tevreden afnemers van de LV-WOZ data. Het is altijd plezierig om complimenten te krijgen van het waterschap voor de goede kwaliteit van onze  data. En we krijgen een grote glimlach op ons gezicht wanneer we kunnen concluderen dat veel grieven van NCNP-bedrijven niet terecht zijn, omdat de WOZ-data actueel en goed zijn.”

Waarom zijn jullie blij dat dit gelukt is?
“Het was wel een traject van lange adem maar ik had 10 jaar geleden niet durven dromen dat de data zó actueel zouden zijn in de BGT/BAG/WOZ. Het is heel mooi om te zien hoe gedreven álle acht medewerkers van het team Basisregistraties zijn om data goed én snel te verwerken in de BGT/BAG/WOZ.

Sinds 2022 kunnen we zeggen dat we bij zijn. Maar van achterover leunen is geen sprake. We zijn begonnen met ons volgende project: de unieke BGT-id’s opnemen in de WOZ. Laat de SOR maar komen!”

 

Gemeente Montferland is LV WOZ de baas

Gemeente Montferland heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de WOZ-data goed vermeld staan in de LV -WOZ. Het harde werken is beloond. Ron Gerritsen vertelt ons hier meer over.

“Vorig jaar hebben wij met behulp van de vergelijkingstool van PinkRoccade onze hele administratie vergeleken met de LV WOZ. Een monnikenklus, maar het resultaat mag er zijn! Er werden best veel verschillen gevonden en de meeste verschillen betekenen dat je iets recht moet zetten in je eigen administratie, voordat je het met succes opnieuw kan aanleveren aan de LV WOZ.

Maar het is gelukt en nu hebben we er echt voordeel van. Bijvoorbeeld, nu de LV WOZ synchroon loopt met de gemeentelijke administratie, worden er nauwelijks nog verschillen gevonden in de controles die de Waarderingskamer uitvoert. Het oplossen van de signaleringslijsten die de Waarderingskamer regelmatig aan ons opstuurt, is daarmee snel klaar. Zo was de vergelijking tussen onze eigen opgave en de gegevens in de LV WOZ in de terugkoppeling op de oktobervragenlijst helemaal binnen de norm. En sommige signaleringslijsten van de Waarderingskamer voor onze gemeente zijn inmiddels “leeg”.

Daarnaast is voor ons het grote voordeel dat het aantal foutberichten dat wij ontvangen uit de LV WOZ nu zeer beperkt is. We bekijken elke ochtend welke foutberichten we ontvangen hebben, en lossen deze fouten op. Omdat het er niet veel meer zijn, kunnen we het dagelijks bijhouden en blijven we dus ook synchroon. Hierdoor passen de werkzaamheden binnen ons reguliere proces en kost het ons veel minder tijd dan voorheen.

Om dit te bereiken moesten we wel even door de ‘zure appel’ heen, geeft Ron Gerritsen aan. We hebben hier best veel tijd en energie in gestoken, maar nu we dit gerealiseerd hebben adviseren wij iedereen om dit éénmalig goed aan te pakken. Daarna passen de beheertaken voor de LV WOZ binnen de dagelijkse werkzaamheden. Wij kunnen zeggen “we hebben het onder controle” en dat gun ik iedere gemeente.”

 

BsGW krijgt koppeling naar de LV-WOZ onder controle

Henk Thielen van Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen in Limburg (BsGW) vertelt ons dat ze de laatste maanden veel voortgang hebben geboekt met het onder controle houden van de aansluiting op de LV WOZ. Dat is voor BsGW een grote uitdaging. BsGW voert voor 29 gemeenten de WOZ administratie uit. Dat betekent dat ze met ruim 550.000 WOZ-objecten de organisatie zijn die de WOZ uitvoeren voor het grootste aantal WOZ-objecten .

Doordat de omvang van de administratie zo groot is, zijn er altijd extra aandachtspunten, vertelt Henk. Voor een goede controle moeten alle gegevens van alle deelnemers uit de LV WOZ gehaald worden en worden vergeleken met de gegevens die BsGW in de eigen administratie heeft staan. Handmatige vergelijking is bij deze grote aantallen geen optie. Om die reden is BsGW samen met een consultant van Centric aan de slag gegaan. Naast de inzet van de confrontatietool van Centric zijn ook iedere maand overzichtslijsten van de Waarderingskamer opgevraagd. Deze lijsten zijn onder andere gebruikt om de verschillen inzichtelijk te maken en om ze vervolgens op te lossen.

Het voordeel van de overzichtslijsten in combinatie met de confrontatietool binnen de applicatie is dat de tool bij geconstateerde verschillen eerst geautomatiseerd probeert door een hersynchronisatie de gegevens gelijk te trekken. De verschillen die op die manier opgelost kunnen worden, zorgt al voor een daling van het aantal verschillen. Maar deze automatische hersynchronisatie lost helaas niet alle problemen op.

De hersynchronisatie leidt namelijk tot foutberichten als gegevens bij BsGW niet goed staan. Die foutberichten hebben we geanalyseerd. Ook daar bleken weer systematische fouten voor te komen. Met ondersteuning van Centric werken we “systematisch” aan het “systematisch wegwerken” van deze fouten. Met aanvullende query’s en scripts kunnen we een bepaald type fout dat veel voorkomt oplossen en zo de verschillen weer een stuk kleiner maken.

De gegevens in de LV WOZ zijn inmiddels aanzienlijk verbeterd. Daar merken we ook al de voordelen van. Minder foutmeldingen bij het aanleveren van berichten. Dat is zeker aan het begin van het jaar zeer belangrijk. Maar ook minder signalen op de signaleringslijsten die we van de Waarderingskamer krijgen.

Wij raden iedereen aan om het oplossen van fouten vooral aan te pakken. Door het aantal foutberichten of het aantal signalen op een signaleringslijst, lijkt het bereiken van volledige synchroniciteit wellicht een onoverzienbaar project. Maar met een systematische aanpak en de juiste ondersteuning en tools zijn wij blij dat we eraan begonnen zijn en blijkt het opruimen ook wel voldoening te geven.

Gemeenteportaal wordt verbouwd

Binnen de website van de gemeente kennen we het "gemeenteportaal". Eigenlijk is dit gemeenteportaal een soort "MijnWaarderingskamer". Bedoeld voor iedereen die bij een gemeente of samenwerkingsverband werkt aan de WOZ-uitvoering. Op dit moment zijn wij bezig met het verbouwen van het huidige portaal, maar dit komt eigenlijk neer op de bouw van een nieuw portaal. Dit alles met het doel om straks meer gegevens te kunnen uitwisselen, met gemeenten en uitvoeringsorganisaties, in een goed beveiligde omgeving.

Helaas kan deze verbouwing voor overlast zorgen. Zo hebben we gehoord dat de afgelopen weken door de verbouwing notificatie zijn verzonden over bijvoorbeeld zogenaamd nieuwe rapporten op het portaal. Dit terwijl die rapporten er al stonden. Wij begrijpen dat dit zorgt voor verwarring en ongemak. Excuus daarvoor!

We hopen dat alle gebruikers (binnenkort) na het in gebruik nemen van de nieuwe omgeving het gevoel hebben: "het was de overlast waard".

Informatie nieuw portaal
Binnenkort ontvangen gemeenten en samenwerkingsverbanden informatie over de overstap naar ons nieuwe portaal. Een belangrijke eerste verandering is de beveiliging van de “MijnWaarderingskamer” omgeving. De huidige eisen aan beveiliging van dit soort portalen gaan uit van "twee-factor-authenticatie" zoals bij “MijnOverheid” of het “WOZ-Datacenter”. Omdat de meeste gebruikers van MijnWaarderingskamer ook gewend zijn aan inloggen bij het WOZ-Datacenter, verwachten we dat iedereen snel kan wennen aan deze extra beveiliging.

Kom je ook naar onze benchmark bijeenkomst?

Op 7 en 9 maart organiseren wij benchmark bijeenkomsten. Kom je ook? De bijeenkomsten staan in het teken van benchmarking en kennisdeling over de WOZ. Graag vertellen wij jou meer over hoe onroerendezaakbelasting in het buitenland wordt geheven, hoe de huidige marktontwikkelingen invloed hebben op de WOZ en over hoe er ingezet kan worden op informeel bezwaar afhandelen. Daarnaast is er ook ruimte om kennis te delen. Kortom, een leuke dag die je niet mag missen!

De bijeenkomsten vinden plaats in Zwolle (7 maart) en Dordrecht (9 maart) van 10:00 tot 13:00. Klik hier om je aan te melden. Wil je met meerdere collega’s komen? Vul dan voor iedere collega apart het formulier in.

Vragen?
heb je een vraag of opmerking neem dan contact op met Pim Hessing: pim.hessing@waarderingskamer.nl