Waarderingskamer

3 WOZ Journaal (2023) Juni 2023

Nieuwsbrief Waarderingskamer over de Wet Waardering Onroerende Zaken

Met de zomerperiode voor de deur wensen wij iedereen die werkzaam is in het WOZ-domein een hele goede zomer toe. De berichten in dit WOZ-journaal, bijvoorbeeld over het vertrouwensonderzoek laten zien dat we die vakantie verdiend hebben. De berichten laten ook zien dat we die vakantie nodig hebben om op te laden. Want na de zomer liggen een aantal grote uitdagingen op ons te wachten.

Staat van de WOZ

Ieder jaar informeren wij de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst over de belangrijkste ontwikkelingen in het WOZ-domein en de uitvoering van de Wet WOZ. Deze rapportage wordt de Staat van de WOZ genoemd.

In de Staat van de WOZ 2023 gaan we in op het aantal WOZ-bezwaren. Dit jaar maakten ongeveer 600.000 mensen, al dan niet via een no-cure-no pay-bureau, bezwaar tegen de WOZ-waarde van hun woning (7,2 % van de woningen). Mogelijke oorzaken van deze stijging zijn de hoge stijging van de WOZ-waarden van woningen (in een inmiddels dalende woningmarkt) en de reclamecampagnes van no-cure-no-pay-bedrijven.

Net als vorig jaar werd ongeveer de helft van de bezwaren ingediend door no-cure-no-pay-bedrijven en de andere helft door burgers zelf. De stijging van het aantal bezwaren is in beide groepen ongeveer even groot. De laatste keer dat zoveel personen bezwaar hebben gemaakt, was in 2001. Dat jaar stegen de WOZ-waarden van woningen met ruim 50 %. In die tijd werden WOZ-waarden niet ieder jaar bepaald, maar eens in de vier jaar.

Hoe succesvol zijn al deze bezwaren?
Gemeenten hebben tot het einde van het jaar om de bezwaren af te handelen. En vanwege het grote aantal lukt het mogelijk niet alle gemeenten om alle bezwaren binnen die termijn af te handelen. Hoe succesvol de bezwaren dit jaar zijn, zal dus pas later duidelijk worden. Uit de nu definitieve cijfers over de bezwaren die in 2022 zijn ingediend, blijkt dat vorig jaar bij ongeveer een derde (36,5 %) van de bezwaren de WOZ-waarde is gewijzigd

Kwaliteitseisen voor nieuwe WOZ-taxaties
Op basis van de eerste door gemeenten en uitvoeringsorganisaties gemelde resultaten van de marktanalyse voor de herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 2023 melden we in De Staat van de WOZ een voorzichtige prognose dat de WOZ-waarden van woningen volgend jaar gemiddeld 2 tot 4 % hoger liggen. Ondanks dat alle uitvoeringsorganisaties het extra druk hebben met het afhandelen van alle WOZ-bezwaren, zullen wij de kwaliteitseisen voor gemeenten niet aanpassen. Gemeenten moeten deze nieuwe hertaxatie net zo tijdig, zorgvuldig en nauwkeurig uitvoeren als andere jaren. Als er zich situaties voordoen waarbij een keuze moet worden gemaakt tussen welke werkzaamheden prioriteit hebben, dan wijzen wij nadrukkelijk op het belang van de kwaliteit van de nieuwe WOZ-waarden.

Beoogde ontwikkelingen in de WOZ
In de Staat van de WOZ 2023 gaan we ook in op de inspanningen van betrokken partijen op het terrein van verschillende vernieuwingen rondom de WOZ-waarde. Zo is op basis van de ervaringen in de pilots met het nieuwe taxatieverslag voor woningen een voorstel gevoegd hoe dit nieuwe taxatieverslag opgenomen zou kunnen worden in de regelgeving. Dat uitgebreidere taxatieverslag zou dan met ingang van belastingjaar 2025 door alle gemeenten verplicht gebruikt moet worden. Daarnaast onderschrijft de Waarderingskamer het signaal dat staatssecretaris Van Rij in zijn plan van aanpak aan de Tweede Kamer heeft gegeven: gemeenten zouden over de WOZ-taxatie veel meer informele contacten met inwoners moeten hebben in plaats van formele bezwaarprocedures.

WOZ-vragen in ENSIA beëindigd

Sinds 2021 waren enkele vragen over informatieveiligheid en informatie-architectuur binnen het WOZ-domein onderdeel van ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). De Waarderingskamer heeft besloten om met ingang van het verantwoordingsjaar 2023 deze vragen gericht op de uitvoering van de Wet WOZ niet meer op te nemen in ENSIA en deelname aan ENSIA vooralsnog te stoppen. Dit betekent dat per 1 juli 2023 in ENSIA geen vragen over de WOZ-uitvoering meer worden gesteld.

Achtergrond beëindiging deelname
De WOZ-verantwoordingsrapportages uit ENSIA hebben de afgelopen jaren regelmatig de gewenste bestuurlijke aandacht gekregen. Dit heeft positief bijgedragen aan zowel de toepassing en naleving van de baseline informatieveiligheid overheid (BIO) binnen de WOZ-uitvoering als andere aspecten van de WOZ-uitvoering, zoals de modernisering van de koppelingen tussen diverse WOZ-applicaties binnen de WOZ-uitvoering (omschakeling naar xml-berichtenverkeer).

Uit de voorbereiding van het ENSIA verantwoordingsjaar 2023 blijkt dat er op korte termijn weinig draagvlak bestaat om binnen ENSIA meer aandacht te besteden aan voor de WOZ-uitvoering essentiële onderwerpen, zoals datakwaliteit en -integriteit. Verder blijkt bestuurlijke verantwoording door een gemeente over de WOZ-uitvoering soms lastig, wanneer de gemeente besloten heeft de WOZ-uitvoering te plaatsen onder de verantwoordelijkheid van een samenwerkingsverband. Dit betekent dat op dit moment voor het toezicht op een correcte uitvoering van de Wet WOZ de nadelen van het participeren in de ENSIA-systematiek groter zijn dan de voordelen.

Toekomstige verantwoording
In de komende periode bekijken we of en hoe de verantwoording over informatieveiligheid en informatiearchitectuur in het WOZ-domein vervolg krijgt en hier met betrokken WOZ-medewerkers over communiceren.

Vragen?
Heb je een vraag over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar: info@waarderingskamer.nl.

Toezichtplan 2023 – 2024

Wij willen graag een voorspelbare toezichthouder zijn. Daarom maken wij ieder jaar voor 1 juli, in ons toezichtplan, bekend wanneer welke onderzoeken er komend jaar gepland zijn. Het toezichtplan gaat over de periode 1 juli 2023 tot 1 juli 2024.

Officiële contactpersonen ontvangen bericht
Op vrijdag 16 jl. is per e-mail het "toezichtplan per WOZ-organisatie" verstuurd naar de officiële contactpersonen van: gemeenten die de WOZ-werkzaamheden nog zelf uitvoeren en naar de uitvoeringorganisaties die de WOZ-werkzaamheden voor gemeenten uitvoeren. Als jouw gemeente de werkzaamheden heeft uitbesteed aan een uitvoeringsorganisatie dan ontvang je geen e-mail. Heeft jouw organisatie geen bericht ontvangen? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar: info@waarderingskamer.nl

Opstellen toezichtplannen
Bij het opstellen van de toezichtplannen is er sprake van een risicogerichte en proportionele benadering. Dat wil zeggen dat in de richting van WOZ-organisaties met een lager algemeen oordeel meer toezichtinstrumenten worden ingezet. Ook speelt de omvang van de WOZ-organisaties een rol. Bij grote WOZ-organisaties controleren wij in meer. Om de grootte van een  organisatie te bepalen gebruiken wij de belastingcapaciteit (de som van alle WOZ-waarden) als uitgangspunt.

Speerpunten toezicht

Het komend jaar krijgen onderstaande punten extra aandacht:

 • de tijdigheid van het verzenden van de WOZ-beschikkingen
 • het tijdig en zorgvuldig afhandelen van de bezwaren
 • de kwaliteit van de WOZ-objectkenmerken
 • de kwaliteit van de Basisregistratie WOZ en het synchroon zijn van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) met de gemeentelijke WOZ-administratie

 

De informatiebeschikking, ook iets voor jouw gemeente?

Voor de WOZ-waardebepaling is een juiste registratie van de kenmerken van groot belang. In 2022 waren de (secundaire) kenmerken opnieuw de belangrijkste reden voor een gegrond bezwaar. Er zijn verschillende manieren om de kenmerken goed in beeld te krijgen, waaronder ook inlichtingenformulieren of interactie met belanghebbenden tijdens voormeldingen. Als de gevraagde en benodigde informatie uitblijft, kan de informatiebeschikking een goede manier zijn om de kwaliteit van de kenmerken toch te waarborgen. Daarom zetten wij hier kort uiteen, hoe je dit kan doen.

Wanneer?
Er zijn verschillende momenten om de informatiebeschikking in te zetten: voorafgaand aan het nemen van de beschikkingen of tijdens de bezwaarfase. De keuze is aan de gemeente zelf. In beide fasen is het belangrijk dat vertraging zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit kan door:

 • een selectie te maken van panden waarbij een risico bestaat op onjuiste kenmerken;
 • de informatiebeschikking al bij het eerste inlichtingenformulier kenbaar te maken;
 • het inlichtingenformulier en de informatiebeschikking met de ontvangstbevestiging van een bezwaarschrift mee te sturen.

Hoe?

 • Leg uit waarom de gevraagde informatie noodzakelijk is.
 • Noem de gevolgen van het niet verstrekken van gegevens. Bij uitblijven van informatie, maakt de gemeente een zo goed mogelijke eigen inschatting van de kenmerken.
 • Benoem de periode waarvoor de informatiebeschikking geldt. Bijvoorbeeld dit jaar en volgend jaar.
 • Gebruik heldere taal. Een voorbeeld daarvan is te zien in een recente uitspraak van Hof Den Haag over enkele raakvlakken tussen de WOZ en de AVG.

“Volgens u is de waarde niet juist vastgesteld. U heeft daarbij aangegeven dat de woning een aantal minpunten heeft. (…) Natuurlijk willen we uw bezwaarschrift zo snel mogelijk afhandelen. Daarom verzoek ik u om [1,2,3] Het toezenden van de foto's is niet verplicht. Als u hieraan niet mee wilt of kunt werken, ga ik bij de afhandeling van uw bezwaarschrift uit van de gegevens die ik van uw woning heb.”

Kan het niet wat informeler?
Direct en mondeling contact met belanghebbenden is belangrijk voor het vertrouwen in de WOZ. De informatiebeschikking hoeft daaraan niet in de weg te staan. Het middel kan worden ingezet bij specifieke gevallen. Ook na inzet van de informatiebeschikking blijft informeel contact met belanghebbenden mogelijk. Het is een juridisch instrument; de communicatie hoeft dat niet te zijn.

Kortom, de informatiebeschikking kan een nuttig instrument zijn om de objectkenmerken goed in beeld te krijgen en te houden. Kenmerken die ook volgend jaar de basis vormen voor een goede waardebepaling.

Kwantitatief onderzoek NCNP-bezwaren 2023

In 2021hebben wij een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en de reden waarom (no-cure-no-pay-) bezwaren worden gehonoreerd. Uit dat onderzoek is gebleken dat er voor waardepeildatum 1 januari 2019 sprake was van grotere verschillen tussen de no-cure-no-pay-bezwaren en de overige bezwaren, dan als uitgangspunt was genomen in het WODC-rapport. Uit de cijfers kwam naar voren dat gemiddeld de bezwaren van de no-cure-no-pay-bureaus een lager honorerings-percentage (percentage bezwaren dat leidt tot een andere waarde) hebben en een langere doorlooptijd. Deze, maar ook andere onderzoeksresultaten, zijn door de betrokken stakeholders gebruikt in het debat over het vormgeven van maatregelen ter optimalisering van de WOZ-uitvoering.

Herhaalmeting – bezwaarafhandeling in 2022 (waardepeildatum 1 januari 2021)
In 2023 is er opnieuw veel maatschappelijke aandacht voor het groeiend aantal WOZ-bezwaren. Zo heeft op 23 maart 2023 de staatssecretaris van Financiën een plan van aanpak voor het omgaan met no-cure-no-pay-bezwaren bij de uitvoering van de WOZ en de BPM aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarom hebben wij in mei 2023 opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar de afhandeling van de in 2022 ontvangen WOZ-bezwaren (waardepeildatum 1 januari 2021). Het onderzoek geeft inzicht in de mate waarin (no-cure-no-pay-)bezwaren succesvol zijn en hoeveel tijd de bezwaarafhandeling in beslag neemt. Ook gaat het onderzoek in op de redenen waarom bezwaren tegen de WOZ-waarde worden gehonoreerd.  

Onderzoeksresultaten herhaalmeting
Uit het onderzoek komt naar voren dat in 2022 (waardepeildatum 1 januari 2021) gemiddeld 27 % van de bezwaren tegen de WOZ-waarde van een woning op basis van no cure no pay zijn gehonoreerd. Van de overige bezwaren is in dat jaar 45 % gehonoreerd. Net als in het eerder onderzoek is er dus sprake van een groot verschil tussen beide categorieën bezwaren. Wel geldt voor beide categorieën dat het honoreringspercentage is gedaald.

Ook wat betreft de doorlooptijd is er sprake van een significant verschil. Bezwaren tegen de WOZ-waarde van een woning die niet zijn ingediend door een no-cure- no-pay-bureau worden gemiddeld binnen 108 dagen afgehandeld. Wanneer het bezwaar is ingediend door een no-cure-no-pay-bureau is deze gemiddelde doorlooptijd 208 dagen. Ook gaan no-cure-no-pay-bedrijven relatief vaker in beroep, waardoor in 2022 (waardepeildatum 1 januari 2021) circa 75 % van de beroepsprocedures over de WOZ-waarde van een woning werd gevoerd op initiatief van een “gemachtigde”. Uit het eerder uitgevoerde onderzoek bleek dat dit in 2020 (waardepeildatum 1 januari 2019) 66 % was.

De resultaten van de herhaalmeting zijn opgenomen in het Rapport Landelijk onderzoek (no-cure-no-pay)bezwaren (pdf 610 kB)

 

Hoe groot is het vertrouwen in de WOZ-uitvoering?

Onze missie is dat inwoners en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de WOZ-taxaties goed is en dat het werk tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten wordt gedaan. Om die reden laten wij het vertrouwen in de uitvoering van de Wet WOZ elke drie jaar meten door een onafhankelijk bureau. Dit jaar was het weer tijd voor een nieuwe meting.

Een opvallende uitkomst is dat het vertrouwen in de WOZ-uitvoering gelijk is gebleven. Het aantal WOZ-bezwaren blijkt daarmee niet een zuivere indicator voor het vertrouwen dat Nederlanders gemiddeld hebben in de WOZ-waarden.

Vertrouwen in de WOZ gelijk gebleven
In 2009 zijn we gestart met het meten van het vertrouwen in de WOZ. Het rapportcijfer is in tien jaar gestegen van een krappe (5,7) naar een ruime voldoende (6,7).
In 2023 hebben we opnieuw een vertrouwensonderzoek uitgevoerd en daaruit blijkt dat het vertrouwen ten opzichte van 2020 gelijk is gebleven. Dit vinden wij een opvallende uitkomst omdat het algemene vertrouwen in de overheid op dit moment erg laag is. En gezien het feit dat de WOZ-waarden van woningen dit jaar flink zijn gestegen. 

Handvatten om WOZ-uitvoering te verbeteren
Verder geven de resultaten van het onderzoek nog handvatten voor gemeenten om de WOZ-uitvoering te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Maak bezwaarprocedures zo eenvoudiger mogelijk
 • Laat het publiek weten dat het eenvoudig is om zelf bezwaar te maken
 • Informeer belanghebbende over welke rol energie-efficiency van de woning (energielabels) spelen bij het bepalen van de WOZ-waarde

Er zijn ook punten die niet direct te maken hebben met de WOZ-uitvoering maar wel invloed hebben op het vertrouwen. Zoals de zichtbaarheid van het feit dat er toezicht wordt gehouden op de WOZ-taxaties door de Waarderingskamer. En ook belangrijk voor het vertrouwen is duidelijk aangeven waaraan een gemeente de belastinginkomsten besteedt.

Bekijk het volledige rapport
Meer weten? Bekijk hier het volledige rapport.  

Afscheid Peter Driessen, bestuurslid Waarderingskamer

Na vier jaar hebben we afscheid genomen van bestuurslid: Prof. dr. Peter Driessen. Peter is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en heeft zich gespecialiseerd in environmental governance. De afgelopen vier jaar heeft hij zich, naast zijn functie als hoogleraar, ingezet als onafhankelijk bestuurslid voor de Waarderingskamer. Voor zijn afscheid hebben we Peter nog een aantal vragen gesteld over zijn visie over de WOZ.

U bent de afgelopen vier jaar een van de onafhankelijke leden van de Waarderingskamer geweest. Welke expertise heeft u ingebracht?
“Ik ben opgeleid als planoloog en heb mij daarna gespecialiseerd in environmental governance. Mijn specifieke expertise ligt op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzaam waterbeheer en stedelijke ontwikkeling en met name de beleidsaspecten ervan.”

Als hoogleraar doet u onderzoek dat betrekking heeft op beleidspraktijken als klimaatadaptatie, stedelijke ontwikkeling en waterbeheer. Gebruikt u in dit onderzoek WOZ-gegevens? Zo ja, kunt u daar een voorbeeld van geven?
WOZ-gegevens worden in klimaatadaptatie-onderzoek helaas niet of nauwelijks gebruikt. Het probleem is dat we voor klimaatadaptatie-onderzoek andere gegevens nodig hebben. Denk aan: informatie over de isolatie van de woning, de aanwezigheid van zonnepanelen of een warmtepomp, in hoeverre de woning gebruikt maakt van gas, de aanwezigheid van een groen dak, welke grondstoffen en materialen in het gebouw zijn verwerkt etc. Dit zijn allemaal kenmerken die de duurzaamheid van een woning bepalen. Een mogelijkheid is om deze kenmerken vast te leggen in een ‘gebouwenpaspoort’. Het helpt als deze kwaliteitskenmerken bij de taxatie van woningen in de toekomst worden meegenomen. Deze gegevens zijn ook nodig om inzicht te krijgen in de snelheid van de transitie die in de komende jaren in de gebouwde omgeving moet plaatsvinden.”

Door de hoge energiekosten zijn heel veel Nederlanders gestart om hun woning te verduurzamen. Vindt u dat gemeenten bij het bepalen van de WOZ-waarde onderscheid moeten maken tussen verduurzaamde en niet-verduurzaamde woningen?
“Ik ben inderdaad van mening dat dit een goede ontwikkeling zou zijn en een stimulans om meer te doen op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. We moeten dan wel met elkaar afspreken wat we precies verstaan onder een ‘verduurzaamde woning’. De duurzaamheidskenmerken van een gebouw moeten eenduidig worden vastgelegd en regelmatig worden geactualiseerd. Er kan een label ontwikkeld worden vergelijkbaar met het energielabel, met verschillende niveaus van verduurzaming. Een optie is dat Gemeenten eigenaren van een verduurzaamde woning een korting geven op het OZB-tarief.”

Wilt u de WOZ-uitvoerders dan wel de leden van de Waarderingskamer nog wat meegeven?
“Keep up the good work! Ik ben zeer onder de indruk van de expertise die in de Waarderingskamer aanwezig is. De Waarderingskamer is een uiterst goed georganiseerde en betrouwbare organisatie en dat moet vooral zo blijven. Maar we moeten ook naar de toekomst kijken. Niemand zal ontkennen dat het van groot belang is dat alle geo-informatie goed op elkaar wordt afgestemd. Ook als vanaf 1 januari 2024 de Omgevingswet wordt ingevoerd. Een Kamer die toeziet op de algehele kwaliteit van de geo-informatie in Nederland zou geen overbodige luxe zijn. Wat mij betreft zou de Waarderingskamer zich verder moeten ontwikkelen tot een toezichthoudend orgaan op de gehele geo-informatie en het gebruik daarvan voor verschillende doeleinden.”

Digitaal procederen

Bron: Rechtspraak.nl

Formele procedures gaan veelal gepaard met een groot aantal documenten. Vanuit perspectief van efficiency en duurzaamheid is het belangrijk dat het uitwisselen van deze documenten ook steeds meer digitaal kan verlopen. Een belangrijke stap daarbij is dat vanaf 26 juni 2023 burgers, organisaties (waaronder gemeenten en uitvoeringsorganisaties) en juridische professionals (zoals advocaten en belastingadviseurs) bij alle gerechtshoven in Nederland digitaal kunnen procederen in belastingzaken.

Sinds 30 januari 2023 was dit al mogelijk voor zaken over rijksbelastingen, maar nu dus ook voor lokalen belastingen en WOZ. In eerste instantie is digitaal procederen nog "vrijwillig", maar naar verwachting zal dit in de toekomst voor de professionele partijen, waaronder gemeenten en uitvoeringsorganisaties verplicht worden. Voor toegang tot "Mijn Rechtspraak" wordt door gemeenten en uitvoeringsorganisaties gebruik gemaakt van eHerkenning.

Meer weten?
Het volledige nieuwsbericht vind je terug op de website van De Rechtspraak.

Wat vinden jouw inwoners van de WOZ?

Uit het formele onderzoek naar het vertrouwen in de WOZ-taxaties komt naar voren dat er ruimte is voor verbetering van dat vertrouwen. Maar wat kunnen we doen om het vertrouwen in de WOZ-waarde te vergroten. Om hier een beeld van te krijgen heeft onderzoeksbureau Pro Public, in mei 2023, een inwonerspeiling uitgevoerd. Ruim 1000 mensen hebben meegedaan aan het onderzoek.

Nieuwsgierig? Bekijk hier de belangrijkste resultaten.

Wat kan ik met deze informatie?
De uitkomsten van deze peiling kun je bijvoorbeeld gebruiken als hulpmiddel om het gesprek te voeren met collega’s. Zo kun je samen nadenken over wat er binnen jouw organisatie nog verbetert kan worden en belangrijker nog wat jouw organisatie beter kan doen in de communicatie met belanghebbenden.

De mensen die gereageerd hebben op deze peiling wonen verspreid over het hele land. De signalen zijn daarmee een gemiddelde. Maar natuurlijk heeft de ene gemeente of uitvoeringsorganisatie communicatie met belanghebbenden anders aangepakt, dan een andere. Bij het plannen wat je volgend jaar (anders) gaat doen in de WOZ-communicatie kan het dus misschien ook helpen op één of andere manier te peilen hoe de inwoners in jouw gemeente of in het gebied van jouw uitvoeringsorganisatie de communicatie over de WOZ-waarde hebben ervaren.

Stof voor discussie, ideeën voor verbetering
Hieronder hebben we als voorbeeld een aantal punten voor je op rij gezet aan de hand waarvan je mogelijke verbeterpunten in de organisatie kan bespreken.

Bereikbaarheid:

 • Hoe goed is onze organisatie bereikbaar, (denk aan wachttijd tijdens de piekperiode) voor vragen van belanghebbende over de WOZ-waarde?
 • Wie krijgt een belanghebbende als eerste aan de telefoon? Is dit ook een persoon die kennis heeft over de WOZ?
 • Hoe gaan wij om met vragen van belanghebbende? Kan het persoonlijk contact verbeterd worden?
 • Hoe lang moeten belanghebbende wachten op een antwoord (bijvoorbeeld een terugbelafspraak)? Kan dit verbeterd worden?

Beschikbare informatie:

 • Is informatie over de WOZ-waarde makkelijk vindbaar op de website?
 • Kun je op de website een duidelijke uitleg vinden over hoe de WOZ-waarde wordt bepaald?
 • Staat er op de website duidelijk vermeld bij wie je terecht kan voor vragen of opmerkingen over de WOZ-waarde?
 • Hoe eenvoudig is het om (digitaal) bezwaar te maken? Kan dit nog gebruiksvriendelijker?   

Vergelijkbare woningen taxatieverslag:

 • Kloppen de vergelijkbare woningen die op het taxatieverslag worden getoond? Kunnen we dit verbeteren? Zo ja, hoe?

Waardering

Het is een bijzonder jaar in de WOZ. De samenloop van stijgende WOZ-waarden in een dalende markt en intensieve reclamecampagnes van commerciële dienstverleners, zorgden voor drie keer meer bezwaren dan voorgaande jaren. Gemeenten hebben komende maanden nog hun handen vol aan het zorgvuldig afhandelen van deze bezwaren.

Maar er werd niet alleen schriftelijk bezwaar gemaakt. Er werd ook veel gebeld. Zoveel dat sommige organisaties zich helaas genoodzaakt zagen de lijnen na enkele weken te sluiten. Andere organisaties hebben de bezwaartermijn verlengd en wel ruim zes weken non-stop aan de telefoon gezeten om inwoners met vragen, bezwaren of klachten te woord te staan. Dat was een intensieve periode waarin veel van gemeentemedewerkers werd gevergd. Voor hen willen wij onze waardering uitspreken.

Kortom: goed gedaan, blijven doen. Zorg ook volgend jaar weer voor voldoende capaciteit aan de telefoon voor uw inwoners met vragen of bezwaren. Het past bij dienstverlening die inwoners van gemeentelijke organisaties verwachten. Een directe en persoonlijke ingang kan niet alleen bezwaren voorkomen, het draagt ook bij aan het vertrouwen in de WOZ.