Waarderingskamer

Taxatieverslagen van niet-woningen

Een van de doelstellingen van de Wet WOZ is duidelijkheid. Daarom moet een gemeente een belanghebbende inzicht kunnen geven in de manier waarop de taxatie tot stand is gekomen en de gegevens die bij die  taxatie zijn gebruikt. Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan het taxatieverslag raadplegen meestal via de site van de gemeente.

Model-taxatieverslagen niet-woningen

Het taxatieverslag geeft inzicht in de opbouw van de WOZ-waarde. Het taxatieverslag bevat, naast de aanduiding van het pand, een aantal kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling. In ieder geval vermeldt het taxatieverslag het type object, het bouwjaar, de grootte van het pand en het perceel en eventuele bijgebouwen.

Verder geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt. Bij niet-woningen gebeurt dat door de opbouw van de taxatie weer te geven. De inhoud van het taxatieverslag is daarmee afhankelijk van de toegepaste taxatiemethodiek. Bij bijvoorbeeld kantoren, winkels en bedrijfsruimten laat het taxatieverslag zien hoe de taxatie is opgebouwd uit een getaxeerde huurwaarde en een kapitalisatiefactor.
Voor de incourante onroerende zaken die getaxeerd zijn met behulp van de gecorrigeerde vervangingswaarde toont het taxatieverslag de grondwaarde, de herbouwwaarde en van de gebouwen en de  correctiefactoren.

In het Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken zijn de verschillende model-taxatieverslagen (PDF, 27 kB) opgenomen als bijlage:

  • Model taxatieverslag niet-woning, huurwaarde kapitalisatiemethode
  • Model taxatieverslag niet-woning, gecorrigeerde vervangingswaarde
  • Model taxatieverslag niet-woning, agrarisch object

Eisen aan het taxatieverslag niet-woningen

Er worden eisen gesteld aan vorm en inhoud van het taxatieverslag niet-woningen. Het taxatieverslag is een communicatiemiddel tussen gemeente en eigenaar en/of gebruiker waarin een toelichting wordt gegeven op de waardebepaling. Het taxatieverslag niet-woningen omvat volgens het model gegevens over:

  • Aanduiding object
  • Kadastrale objecten betrokken in de taxatie
  • Objectgegevens en bijzondere kenmerken
  • Marktgegevens
  • Opbouw taxatie (afhankelijk van methodiek)
  • Vastgestelde waarde