Waarderingskamer

WOZ en het stelsel van basisregistraties

Overzicht basisregistraties

Er zijn in Nederland 11 basisregistraties. Een basisregistratie is een bij wet aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. In de wet van een basisregistratie ligt vast welke gegevens als authentiek gegeven verplicht gebruikt moeten worden. Bij het gebruik van de gegevens is de privacy van de burger gewaarborgd. De basisregistraties zijn:

Ook de WOZ-waarde maakt als authentiek gegeven onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. Om deze WOZ-waarde te kunnen gebruiken zijn wel aanvullende gegevens nodig zoals de waardepeildatum, de aanduiding van het object en degene die de WOZ-beschikking heeft ontvangen. Het onderstaande overzicht geeft de relaties tussen de WOZ en overige basisregistraties weer.

Overzicht basisregistraties

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de WOZ

De basisregistratie Adressen en de basisregistratie Gebouwen worden samen aangeduid als de BAG. In deze registratie staan alle adressen en gebouwen in Nederland. De in deze registratie opgenomen adressen, inclusief bijvoorbeeld de schrijfwijze van de straatnaam en de woonplaats, bepaalt de schrijfwijze van adressen in de andere basisregistraties en daarmee de schrijfwijze van alle adressen die door de overheid gebruikt worden.

De Basisregistratie gebouwen geeft voor alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen een identificatie. Verder worden enkele kenmerken van gebouwen hierbij geregistreerd, zoals het bouwjaar en de gebruiksoppervlakte.

Relatie Basisregistratie WOZ en BAG

In de Basisregistratie WOZ vormen de WOZ-objecten de basis van de registratie. In de BAG vormen de verblijfsobjecten en de panden de basis. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het optimaliseren van de aansluiting tussen de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) en de WOZ-uitvoering. Het koppelen van de BAG-objecten aan de WOZ-deelobjecten is daarbij een belangrijke stap. Wanneer die koppeling is gemaakt, is het bijvoorbeeld eenvoudig om adressen en mutaties vanuit de BAG te gebruiken voor de WOZ-uitvoering en vice versa  Door deze koppeling ontstaat ook een goede wederzijdse controle tussen het bouwjaar in de BAG en het bouwjaar van het WOZ-deelobject.

Op welke manier de relaties tussen verblijfsobjecten en panden enerzijds en WOZ-objecten anderzijds worden gelegd, is gedefinieerd in de Catalogus basisregistratie WOZ (PDF, 323 kB).

Werken aan geïntegreerde objectenregistratie

Voor de WOZ-taxatie worden veel objectkenmerken verzameld en geregistreerd op het niveau van WOZ-objecten of onderdelen daarvan (WOZ-deelobjecten). Deze WOZ-deelobjecten kunnen zowel een gebouw of een deel van een gebouw zijn (gebouwdeel) als een stuk terrein of een deel van een stuk terrein (terreindeel).

Naast het vastleggen van kenmerken per gebouwdeel of terreindeel voor de WOZ-taxatie worden er ook kenmerken van objecten vastgelegd in de BAG en ook (met name de geometrie) in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Met als perspectief een door de VNG geformuleerd "Streefbeeld" wordt gekeken naar de mogelijkheden van een "geïntegreerde objectenregistratie" waarin geïntegreerd alle te registreren kenmerken worden vastgelegd van fysieke objecten (gebouwen etc.).

De uitgangspunten van deze geïntegreerde objectenregistratie staan in het een informatieblad Samenhangende objectenregistratie.

Inhoudelijk is deze samenhangende objectenregistratie gebaseerd op het door de gemeentelijke uitvoeringspraktijk ontwikkelde streefbeeld voor gemeentelijke geo-informatie.