Waarderingskamer

Oordelen van de Waarderingskamer

Bij het algemeen oordeel van de Waarderingskamer over de uitvoering van de Wet WOZ door een gemeente of een samenwerkingsverband onderscheiden wij de oordeelscategorieën goed, voldoende, moet op onderdelen verbeterd worden en moet dringend verbeterd worden. Verschillende onderdelen van de WOZ-uitvoering dragen bij aan de totstandkoming van het algemeen oordeel.

Omschrijving van de algemeen oordelen

Het oordeel van de Waarderingskamer over de diverse onderdelen van de WOZ-uitvoering wordt uiteindelijk samengevat in één oordeel. Bij dit algemeen oordeel over de uitvoering van de Wet WOZ hanteren wij vier categorieën. "Goed" en "Voldoende" betekent dat de gemeente of het samenwerkingsverband van gemeenten de WOZ-uitvoering voldoende zorgvuldig uitvoert. "Moet op onderdelen verbeterd worden" en "Moet dringend verbeterd worden" betekent dat er sprake is van onderdelen waar men niet voldoet aan de eisen. Over de noodzakelijke verbetering worden afspraken gemaakt en het nakomen daarvan wordt door de Waarderingskamer gevolgd (verscherpt toezicht).

Goed

Dit algemeen oordeel is van toepassing op een gemeente die WOZ-taxaties van goede kwaliteit levert en daarnaast op alle onderdelen van het WOZ-werkproces voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De gemeente heeft ook voldoende maatregelen getroffen voor adequate aansturing en kwaliteitsbeheersing van de werkzaamheden.

Wanneer een gemeente of uitvoeringsorganisatie stabiel meerdere jaren aaneengesloten dit oordeel goed weet te handhaven, dan krijgt men een "extra ster" en luidt het oordeel "Goed, meerdere jaren".

Voldoende

Dit algemeen oordeel is van toepassing op een gemeente die WOZ-taxaties van voldoende kwaliteit levert en op de belangrijkste onderdelen van het WOZ-werkproces voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Moet op onderdelen verbeterd worden  

Dit algemeen oordeel is van toepassing op een gemeente die op één of meer belangrijke onderdelen van het WOZ-werkproces niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de tijdigheid van bekend maken van WOZ-waarde of de snelheid van afhandelen van bezwaren, de volledigheid van de gemeentelijke administratie, de kwaliteitszorg rond de bij de taxatie gebruikte objectkenmerken.

Met deze gemeenten zijn concrete afspraken gemaakt over welke onderdelen verbeterd moeten worden en binnen welke termijn de verbeteringen zichtbaar resultaat moeten hebben opgeleverd. Om de voortgang en de resultaten van de genoemde verbeteracties te volgen, voert de Waarderingskamer bij deze gemeenten een intensiever toezicht uit.

Moet dringend verbeterd worden

Dit algemeen oordeel is van toepassing op een gemeente die WOZ-taxaties van onvoldoende kwaliteit levert en daarnaast op cruciale onderdelen van het WOZ-werkproces niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en ook onvoldoende maatregelen treft voor adequate aansturing en kwaliteitsbeheersing van de werkzaamheden.

Met deze gemeenten zijn afspraken gemaakt op bestuurlijk niveau over de verbeteringen. De voortgang en de resultaten van de genoemde verbeteracties worden door de Waarderingskamer intensief gevolgd. Zolang er geen sprake is van aantoonbare significante verbeteringen zal de Waarderingskamer niet instemmen met het versturen van de WOZ-beschikkingen.

Toelichting totstandkoming algemeen oordeel

Ons algemeen oordeel geeft ons meest recente oordeel over de uitvoering in die gemeente weer.  Bij het algemeen oordeel gaat het over alle werkzaamheden die gemeenten moeten verrichten voor de uitvoering van de Wet WOZ. Ons oordeel baseren wij op de volgende aandachtspunten:

  • De interne controle op de volledigheid van de WOZ-administratie. Oftewel of de gemeente afdoende controleert of haar WOZ-administratie volledig en correct is en of alle primaire en secundaire objectkenmerken die nodig zijn voor de taxatie actueel zijn.
  • De voortgang van WOZ-processen en de resultaten hiervan, zoals de verwerking van bouwmutaties en kadastrale mutaties, maar ook over de tijdigheid van de verzending van beschikkingen en de snelheid waarmee bezwaarschriften worden afgehandeld.
  • De kwaliteit van de taxaties en van de gegevens (objectkenmerken) die men gebruikt bij deze taxaties. Analyseert de gemeente de ontwikkelingen in de woningmarkt en andere soorten panden voldoende.

Het algemeen oordeel wordt gebaseerd op en geactualiseerd aan de hand van de door de gemeente verstrekte voortgangsinformatie en door de Waarderingskamer uitgevoerde inspecties. Dit algemeen oordeel wordt per gemeente (samenwerkingsverband van gemeenten) gepubliceerd onder het tabblad Oordelen.

Om meer inzicht te bieden in de feiten waarop ons oordeel is gebaseerd worden de managementsamenvatting van rapporten van bevindingen naar aanleiding van diverse soorten onderzoeken bij gemeenten eveneens gepubliceerd onder het tabblad Oordelen. Ook maken we op deze pagina bekend of de gemeente komend jaar de WOZ-beschikkingen mag verzenden.

Opgemerkt wordt ook nog dat het algemeen oordeel over de uitvoering, de stand van zaken op enig moment weergeeft. De gemeente kan wanneer er achterstand op een bepaald onderdeel van de werkzaamheden is gesignaleerd, deze achterstand inmiddels hebben weggewerkt. Pas wanneer de Waarderingskamer zelf in bijvoorbeeld een nieuwe inspectie heeft vastgesteld dat de tekortkomingen inderdaad zijn opgelost, zal het algemeen oordeel worden geactualiseerd.

Algemeen oordeel versus kwaliteit taxaties

Wanneer de Waarderingskamer van oordeel is dat in een gemeente de uitvoering van de Wet WOZ nog op onderdelen verbeterd moet worden, kan de Waarderingskamer toch van oordeel zijn dat de kwaliteit van de nieuwe taxaties wel voldoende gecontroleerd is, zodat de nieuwe WOZ-waarden bekend gemaakt kunnen worden aan belanghebbenden. In het algemeen oordeel over de WOZ-uitvoering worden immers veel meer aspecten van de WOZ-uitvoering beoordeeld dan alleen de kwaliteit van de taxaties. Bij gemeenten met het oordeel "moet op onderdelen verbeterd worden" (verscherpt toezicht) wordt de kwaliteit van de nieuwe taxaties extra zorgvuldig beoordeeld door de Waarderingskamer.

Bekend maken WOZ-waarden

Wij controleren de nieuwe WOZ-taxatiewaarden voordat deze bekend worden gemaakt aan belanghebbenden. Voor een deel van de gemeenten doen wij deze controle door het zelf uitvoeren van een onderzoek. Voor een ander deel van de gemeenten baseren wij ons op de rapportage die gemeenten doen over de door hen zelf uitgevoerde controles.

Als wij vinden dat de kwaliteit van de nieuwe WOZ-waarde voldoende gewaarborgd is, mag de gemeente de WOZ-waarden bekend maken aan belanghebbenden (wij stemmen in met het bekend maken). Dat melden wij op onze pagina van de gemeente op het tabblad Oordelen.

Het feit dat wij instemmen met het bekend maken van de nieuwe WOZ-waarden, wil dus niet zeggen dat alles rond de uitvoering van de Wet WOZ op orde is, bijvoorbeeld wanneer de gemeente de volledigheid van de WOZ-administratie nog onvoldoende bewaakt, heeft dat feit invloed op ons algemeen oordeel, terwijl het niet de juistheid van de WOZ-waarden beïnvloedt. In dit soort gevallen mag de gemeente wel de WOZ-waarden bekend maken, maar maken wij afspraken over noodzakelijke verbeteringen. Dit kunt u afleiden uit de formulering van het algemeen oordeel.

Oordeel Waarderingskamer is openbaar

Het oordeel van de Waarderingskamer over de uitvoering van de Wet WOZ door een gemeente of een samenwerkingsverband van gemeenten is openbaar. Wanneer wij van mening zijn dat een gemeente de WOZ-taxaties voldoende gecontroleerd heeft, dan maken wij ook openbaar dat wij instemmen met het bekend maken van de nieuwe WOZ-waarden. U kunt deze informatie zien via het tabblad Oordelen.