Waarderingskamer

Wet- en regelgeving

In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn alleen de belangrijkste regels en voorschriften opgenomen. Om alle voorschriften te kennen voor de WOZ-uitvoering, zijn naast de Wet WOZ een aantal uitvoeringsbesluiten en -regelingen van belang waarin diverse onderwerpen nader zijn uitgewerkt. Hieronder vindt u hiervan een overzicht met daarin de links naar de geldende wetteksten op www.wetten.overheid.nl.

Naast de regels die in de Wet WOZ en de onderliggende regelgeving staat, wordt in de Wet WOZ ook verwezen naar voorschriften uit onder meer de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr).