Waarderingskamer

Hulpmiddelen synchroon houden LV WOZ

Gemeenten en voor gemeenten werkende samenwerkingsverbanden hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens in de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) steeds een volledige kopie (conforme kopie) zijn van de gegevens in de eigen administratie. Dit betekent dat deze organisaties ook steeds moeten controleren of de gegevens nog overeen komen. De LV WOZ biedt daarvoor diverse tools, zoals tellingenrapporten.

Ook de WOZ-applicaties bieden in toenemende mate hulpmiddelen om de eigen administratie te vergelijken met de LV WOZ en in voorkomende gevallen de gegevens in de LV WOZ te synchroniseren.

Hieronder beschrijven we enkele aanvullende hulpmiddelen om te zorgen dat inderdaad de gegevens in de LV WOZ steeds compleet en in overeenstemming met de gemeentelijke administratie zijn.

Tellingen bezwaren vanuit LV WOZ

In de rapportages over de zelfevaluaties die in april en oktober worden aangeleverd, wordt ook gevraagd naar kengetallen over ontvangen en afgehandelde bezwaarschriften. In de terugkoppeling op deze rapportages vergelijkt de Waarderingskamer de opgegeven kengetallen met de cijfers uit de LV WOZ.

Naar aanleiding van deze terugkoppeling krijgt de Waarderingskamer soms reacties dat men zich niet herkent in de tellingen die afgeleid zijn uit de LV WOZ. Daarom hebben wij in een afzonderlijke notitie uitgeschreven op welke wijze in de LV WOZ de ontvangen en afgehandelde bezwaren worden geteld.

Het verschil tussen de tellingen van de Waarderingskamer uit de LV WOZ en de tellingen van uitvoeringsorganisaties uit hun eigen systemen, hangt soms samen met een verschil in definitie (en daarmee de query die wordt gebruikt), maar soms ook uit een verschil van inzicht over welke mutaties wel en welke mutaties niet aangeleverd worden aan de LV WOZ.

De notitie Tellingen WOZ-objecten onder bezwaar voor april en oktoberinventarisatie (70 kB) gaat in op de geconstateerde verschillen en probeert een bijdrage te leveren aan uniformering van de kengetallen, maar daarmee tevens aan uniformering van de werkwijze van het aanleveren van bezwaren en stappen in de afhandeling van bezwaren aan de LV WOZ.

Optimaliseren persoonsgegevens in de LV WOZ

Veel gemeenten ervaren nog problemen met het vastleggen van belanghebbenden in hun eigen registratie en het zorgen dat deze gegevens ook actueel en correct in de LV WOZ komen.

Wanneer men bijvoorbeeld een oplossing zoekt voor foutberichten die men ontvangt uit de LV WOZ, verschillen wil oplossen die voortkomen uit een vergelijking tussen de eigen administratie en de LV WOZ of de signalen uit bijvoorbeeld het onderzoek van het CBS naar de kwaliteit van de basisregistraties probeert op te lossen, dan is niet altijd duidelijk op welke wijze personen in de Basisregistratie WOZ (in de LV WOZ) geregistreerd kunnen worden of gemuteerd of gecorrigeerd kunnen worden.

In de notitie Optimaliseren belanghebbenden in Basisregistratie WOZ en LV WOZ (pdf 135 kB) worden diverse aandachtspunten beschreven en toegelicht die kunnen helpen, wanneer men de gegevens over belanghebbenden wil optimaliseren. 

Wanneer er nog vragen zijn naar aanleiding van deze notitie of suggesties om andere aandachtspunten in de notitie op te nemen, dan kunt u deze vragen en suggesties stiren aan info@waarderingskamer.nl.

Vergelijking LV WOZ en opgaven aprilinventarisatie

Eind mei hebben wij de terugkoppeling op de aprilinventarisatie aan alle organisaties verzonden. In deze terugkoppeling hebben wij een vergelijking gemaakt tussen de door de gemeente gedane opgave en de informatie in de LV WOZ. Uit deze vergelijking kwam naar voren dat op een aantal terreinen organisaties extra aandacht moeten besteden aan het synchroon houden van de eigen registratie en de LV WOZ. Om de desbetreffende organisaties te helpen hierbij hebben wij een handreiking geschreven welke kan helpen om de verschillen tussen de LV WOZ en de gemeentelijke administratie op te lossen.

Handreiking "Vergelijking kengetallen aprilinventarisatie met LV WOZ

In deze handreiking beschrijven wij de stappen om de situatie tussen de gemeentelijke WOZ-administratie en de LV WOZ gelijk te trekken. De kengetallen in de aprilinventarisatie en de ter vergelijking gebruikte kengetallen uit de LV WOZ zijn natuurlijk een momentopname. Het gaat er om dat u de stappen doorloopt om de actuele gegevens in uw WOZ-administratie gelijk te trekken met de actuele gegevens in de LV WOZ. De beschrijving in de handreiking is geschikt voor deze optimalisatie op een willekeurig moment.

Wij gaan er vanuit dat met deze handreiking we weer een stap voorwaarts zetten in het proces om er voor te zorgen dat de gegevens in de LV WOZ exact overeenkomen met de gegevens in de WOZ-administratie bij gemeenten of bij voor gemeenten werkende samenwerkingsverbanden.

Beheer koppelingen in LV WOZ voor tonen gegevens in MijnOverheid en WOZ-waardeloket

De gegevens in de LV WOZ zijn beschikbaar voor geautoriseerde afnemers van de LV WOZ, zoals de Belastingdienst, het CBS en de waterschappen.

Maar belanghebbenden mogen ook zelf de gegevens raadplegen die over hen zijn geregistreerd in de LV WOZ. Dit kan via MijnOverheid. Om te zorgen dat de gegevens via MijnOverheid te raadplegen zijn, moet de belanghebbende wel met een correct burgerservicenummer in de LV WOZ zijn geregistreerd.

Daarnaast worden de gegevens in de LV WOZ ook gebruikt om het WOZ-waardeloket te voorzien van gegevens. Om te zorgen dat WOZ-waarden in het WOZ-waardeloket correct worden getoond, is het belangrijk dat de WOZ-objecten correct zijn gekoppeld aan BAG-objecten. Dankzij deze koppeling kunnen de WOZ-objecten worden getoond op de kaart.

Gemeenten en voor gemeenten werkende samenwerkingsverbanden worden soms geconfronteerd met vragen over het niet zichtbaar zijn van bepaalde gegevens binnen MijnOverheid of binnen het WOZ-waardeloket. De meeste voorkomende vragen en antwoorden (150 kB) hebben wij gebundeld in een notitie.

Overzichten naar aanleiding van WOZ-waarden waardepeildatum 2021

In de eerste maanden van 2022 krijgt een gemeente van de Waarderingskamer wekelijks een overzicht met signalen naar aanleiding van de gegevens in de LV WOZ over de WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2021. Het toesturen van deze overzichten start, zodra voor de desbetreffende gemeente de eerste WOZ-waarden naar die waardepeildatum aan de LV WOZ zijn aangeleverd.

Een nadere toelichting op deze signaallijsten en hoe deze gebruikt kunnen worden om de gegevens in de LV WOZ te optimaliseren staat in het memo Overzichten na aanlevering WOZ-waarden waardepeildatum 2021.