Waarderingskamer

IMWOZ: Informatiemodel WOZ

Het IMWOZ-model (Informatiemodel WOZ geeft de volledige inhoudelijke beschrijving van de WOZ-administratie. Daarmee geeft dit IMWOZ-model de definitie van de Basisregistratie WOZ, de specificaties van de inhoud van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) en de specificaties van de gegevens die gemeenten en uitvoeringsorganisaties vastleggen om de WOZ goed te kunnen uitvoeren.

Het IMWOZ model gaat op termijn daarom de Catalogus Basisregistratie WOZ, de Catalogus WOZ-gegevens voor afnemers en het Gegevenswoordenboek WOZ vervangen.

De volledige documentatie van het IMWOZ-model kunt u hier raadplegen.

Voor ontwikkelaar is ook beschikbaar:

- een Enterprise Architect projectfile (5,0 Mb) waarin conform het metamodel de specificaties zijn opgenomen. Voor het kunnen raadplegen van deze versie is het software pakket Enterprise Architect noodzakelijk. (Dit bestand is alleen bedoeld voor ontwikkelaars en voldoet daarom niet aan eisen voor digitoegankelijkheid).

- voor ontwikkelaars die gebruik maken van een andere ontwikkelomgeving is dit model ook beschikbaar als xmi export (940 kB Mb). Deze xmi export moet ingelezen kunnen worden in andere tools voor informatiemodellering (Dit bestand is alleen bedoeld voor ontwikkelaars en voldoet daarom niet aan eisen voor digitoegankelijkheid).

 

IMWOZ-model: fasegewijze invoering

In het IMWOZ-model worden diverse wijzigingen gedefinieerd. Het in één keer doorvoeren van alle wijzigingen is een te grote operatie. Daarom zal de invoering fasegewijs plaatsvinden, waarbij steeds een wijziging wordt opgepakt, die de meeste urgentie heeft en/of die het beste aansluit op andere ontwikkelingen in de (omgeving van de) WOZ-administratie.

In fase 1 worden de wijzigingen opgepakt gericht op de andere modellering van de gegevens over belanghebbenden. Deze wijzigingen hebben de hoogste urgentie, omdat veel gemeenten en uitvoeringsorganisaties moeite hebben om binnen de modelering van StUF woz 03.12 de belanghebbenden correct te registreren, waardoor de gegevens ook niet altijd 100% conform en actueel in de LV WOZ staan. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de afnemers en alle andere toepassingen van de LV WOZ.

Daarom betreft fase 1 van de invoering van het IMWOZ model de aanpassing van de modellering van de gegevens in de LV WOZ. Naast de gewijzigde modelering van de gegevens over belanghebbenden wordt in fase 1 daarmee ook gewerkt aan het toegankelijk maken van de uniforme typering van WOZ-objecten voor andere afnemers.

Voor de stappen die na fase 1 gezet gaan worden, is nog geen planning of prioritering gemaakt. Dat hangt samen met het feit dat vervolgstappen vooral afgestemd zullen zijn om wijzigingen in de omgeving, zoals het invoeren van de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) en de invoering van de architectuurprincpes van common ground. Voor de planning van deze ontwikkelingen is het WOZ-domein afhankelijk van de voortgang op de genoemde onderwerpen.

Ondanks dat sprake zal zijn van een fasegewijze invoering, is er in overleg met alle betrokkenen wel voor gekozen om binnen het IMWOZ alle voorziene ontwikkelingen een plek te geven. Dit maakt het namelijk mogelijk om aan te geven dat de stappen die nu gezet worden ook passen in de verdere toekomststrategie. Dit biedt partijen ook de mogelijkheid om al wel zelf stappen te zetten op ontwikkelingen die verder gaan dan de eerste fase. Een uitvoeringsorganisatie kan er bijvoorbeeld voor kiezen om al wel verdere stappen te zetten op het terrein van de SOR. Dat betekent dan wel dat dit in overleg moet gebeuren met de diverse dienstverleners die werkzaam zijn voor deze organisaties. Ook een dienstverlener kan ervoor kiezen bepaalde aspecten "sneller" te implementeren, maar ook dan is het belangrijk dat men rekening houdt met de koppelvlakken die bij de klanten moeten werken.

 

IMWOZ omgezet naar koppelvlakken

Met het IMWOZ worden diverse inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Dit heeft ook gevolgen voor de registratie van gegevens in de systemen en de uitwisseling van gegevens. Deze uitwisseling van berichten tussen systemen duiden we aan als koppelvlakken. De berichten die gebruikt worden in deze koppelvlakken zijn voor een deel voor het aanleveren van (mutaties van) gegevens en voor een belangrijk deel voor het (massaal) opvragen van gegevens.

Voor het leveren en opvragen van gegevens volgens het IMWOZ model wordt in hoofdzaak gebruik gemaakt van xml-berichten. Daarom liggen de belangrijkste specificaties van de koppelvlakken vast in een nieuwe versie van StUF woz: StUF woz 03.20.

Daarnaast wordt in de uiteindelijke implementatie van het IMWOZ model ook gebruikt van API's gebaseerd op Rest/JSon. Ook de binnengemeentelijke WOZ-API specificaties zijn beschikbaar.

Technische specificaties fase 1

Voor het volledige IMWOZ-model zijn de technische specificaties uitgewerkt in de vorm van StUF woz 03.20. Echter in fase 1 zullen niet al deze specificaties gebruikt gaan worden. Daarom is voor het xml-gedeelte van de technische specificatie een afzonderlijke set met berichtspecificaties opgesteld. In fase 1 zullen alleen deze berichten binnen StUF woz 03.20 gebruikt gaan worden. Voor alle andere koppelvlakken blijven de StUF woz 03.12 berichten nog in gebruik.

De inzet van de binnengemeentelijke REST/JSon API's is nog geen onderdeel van fase 1.

Het deel van de StUF woz 03.20 berichtspecificaties die in fase 1 gebruikt gaan worden, wordt aangeduid als StUF woz 03.20Fase 1.