Waarderingskamer

Vragen over de openbaarheid van WOZ-waarden

Waar kan ik de WOZ-waarde van woningen opvragen?

De WOZ-waarden van woningen kunnen worden ingezien via www.WOZ-waardeloket.nl

Iedereen kan hier gegevens opvragen. De site is vrij toegankelijke. Er is geen toegangssleutel nodig in de vorm van bijvoorbeeld DigiD.

Welke gegevens kan ik zien in het WOZ-waardeloket?

Het WOZ-waardeloket toont de actuele WOZ-waarde van een woning. Deze waarde is vastgesteld door de gemeente waarin de woning ligt. Inhoudelijke vragen en opmerkingen over deze WOZ-waarden kunnen dan ook gericht worden aan deze gemeente.

Naast de actuele WOZ-waarde van een woning worden ook enkele andere objectkenmerken van de woning getoond. De getoonde objectkenmerken, zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte, zijn afkomstig uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Ook voor deze gegevens is de desbetreffende gemeente verantwoordelijk.

Bij het taxeren van de WOZ-waarde van de woning zijn veel meer kenmerken van de woning gebruikt dan alleen bouwjaar en oppervlakte. De objectkenmerken die gebruikt zijn bij de taxatie zijn echter niet openbaar en daarom niet te zien via dit loket. Een eigenaar of huurder van een woning kan deze gegevens wel inzien door het taxatieverslag te raadplegen. Het raadplegen van een taxatieverslag kan via de site van de gemeente of via MijnOverheid.nl.

 

De gegevens die ik zie op www.woz-waardeloket.nl zijn onjuist/onvolledig, is de WOZ-waarde nu onjuist?

Nee. Als de gegevens op www.woz-waardeloket.nl, zoals bouwjaar of gebruiksoppervlakte onjuist of onvolledig zijn wil dat niet zeggen dat ook de WOZ waarde onjuist is. Voor de waardebepaling van een object zijn veel meer gegevens van belang dan die welke in het loket staan.

Daarnaast kunnen er ook andere redenen zijn (technisch) waardoor niet de goede of de volledige gegevens worden getoond, zonder dat dit van invloed is op de waarde. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een verkeerde koppeling tussen de BAG en de WOZ-administratie, waardoor WOZ-waarde en pandgegevens niet op elkaar aansluiten. Dit kan bij de desbetreffende gemeente of bij de verantwoordelijke uitvoeringsorganisatie gemeld worden.

Wanneer de belanghebbende (eigenaar of huurder van de woning) zelf de waarde wil controleren, kan hij een taxatieverslag inzien. Dat is alleen beschikbaar voor de belanghebbende.

Welke WOZ-waarden van woningen worden getoond?

 De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel door de desbetreffende gemeente vastgestelde WOZ-waarden. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor deze WOZ-waarden. Het is mogelijk dat een WOZ-waarde in de loop van de tijd verandert, bijvoorbeeld omdat de gemeente de WOZ-waarde aanpast in verband met een bezwaarprocedure of door een uitspraak van de rechter. De WOZ-waarde in dit loket zal dan ook worden aangepast. U ziet rechtsonder in beeld op de homepage de datum tot wanneer de gegevens zijn bijgewerkt.

Begin 2017 worden de WOZ-waarden van woningen opgenomen zoals die dan worden vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2016. De historische gegevens blijven zichtbaar, maar niet verder terug dan het jaar 2016 omdat dit jaar de inwerkingtreding van de openbaarheid van woningwaarden markeert.

Begin 2018 worden de WOZ-waarden van woningen opgenomen zoals die dan worden vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2017. De historische gegevens blijven zichtbaar, maar niet verder terug dan het jaar 2016 omdat dit jaar de inwerkingtreding van de openbaarheid van woningwaarden markeert.

Begin 2019 worden de WOZ-waarden van woningen opgenomen zoals die dan worden vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2018. De historische gegevens blijven zichtbaar, maar niet verder terug dan het jaar 2016 omdat dit jaar de inwerkingtreding van de openbaarheid van woningwaarden markeert.

Begin 2020 worden de WOZ-waarden van woningen opgenomen zoals die dan worden vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2019. De historische gegevens blijven zichtbaar, maar niet verder terug dan het jaar 2016 omdat dit jaar de inwerkingtreding van de openbaarheid van woningwaarden markeert.

Begin 2021 worden de WOZ-waarden van woningen opgenomen zoals die dan worden vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2020. De historische gegevens blijven zichtbaar, maar niet verder terug dan het jaar 2016 omdat dit jaar de inwerkingtreding van de openbaarheid van woningwaarden markeert.

Wanneer is volgens het WOZ-waardeloket sprake van een woning?

Alle woningen die door de eigenaar of een huurder worden bewoond, zijn woningen waarvan de WOZ-waarde wordt getoond. Maar ook andere objecten die in hoofdzaak worden gebruikt als woning of dienstbaar zijn aan een woning, voldoen aan de definitie op grond waarvan de WOZ-waarde getoond kan worden. De definitie komt erop neer dat voor alle panden (onroerende zaken) waar onroerendezaakbelasting betaald wordt volgens het woningtarief, de WOZ-waarde getoond wordt. Voor alle andere panden (onroerende zaken) zal het WOZ-waardeloket geen waarde tonen.

Technisch voor gemeenten betekent dit dat de WOZ-waarden getoond worden van alle WOZ-objecten met een gebruikscode 10, 11 en 12..

Ik zie een object met een woonfunctie maar toch geen waarde. Kan dat?

Ja. Dat kan. Dit object dat volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen een woonfunctie heeft, maakt dan waarschijnlijk onderdeel uit van een groter geheel, bijvoorbeeld een woning bij een agrarisch complex).

Dat grotere geheel heeft dan een WOZ-waarde gekregen, maar is dus waarschijnlijk maar voor een deel in gebruik als woning. Omdat het geheel geen woning is, wordt de WOZ-waarde niet getoond.

Mag ik de WOZ-waarde van woningen, die ik ophaal uit het WOZ-waardeloket, voor elk doel gebruiken?

Ja. De Wet WOZ legt geen beperking op aan het doel waarvoor de WOZ-waarde wordt gebruikt. Dat betekent dat iedereen de WOZ-waarde van elke woning in Nederland mag opvragen.

Het beschikbaar stellen van WOZ-waarden is bedoeld om meer transparantie te bieden over de onderlinge verschillen tussen WOZ-waarden van woningen. De ontvanger van een WOZ-waarde heeft daardoor meer mogelijkheden om te beoordelen of zijn of haar WOZ-waarde correct is.

Hoewel de openbaarheid in eerste instantie bedoeld is voor transparantie mag iedereen de opgevraagde WOZ-waarde van een woning voor elk ander doel gebruiken.

Wat is de status van een print van de getoonde gegevens in het WOZ-waardeloket?

Het loket biedt de mogelijkheid van het maken van een print van de getoonde gegevens. 

Er is geen verschil in status tussen de gegevens op het scherm en een opgeslagen of uitgeprinte afdruk vanuit het WOZ-waardeloket. De print heeft niet de status van een WOZ-taxatieverslag of van een taxatierapport van een deskundige. Iedereen mag de print voor elk gekozen doel gebruiken.

Hoe vaak wordt het loket geactualiseerd?

De gegevens op www.woz-waardeloket.nl worden wekelijks geactualiseerd. Het duurt wel enkele dagen voordat het volledige bestand is aangemaakt.

Waar kan ik terecht met opmerkingen?

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de getoonde gegevens dan kunt u terecht bij de gemeente waarin het object is gelegen. De gemeente is immers verantwoordelijk voor de gegevens. Ingeval de gemeente de WOZ-uitvoering heeft overgedragen aan een andere uitvoeringsorganisatie dan kunt u zich tot die organisatie wenden.

Vragen van gemeenten over WOZ-waardeloket

Er is een apart overzicht van vragen van gemeenten over de openbaarheid en het WOZ-waardeloket.