Waarderingskamer

Technische specificaties LV WOZ

De technische specificaties van de LV WOZ liggen voor het grootste gedeelte vast in het Sectormodel WOZ. Daarnaast zijn er enkele specifieke onderwerpen voor de LV WOZ apart gedefinieerd, waaronder de controles die de LV WOZ uitvoert (en de foutcodes in de communicatie).

Ook is er aandacht voor het omgaan met de historische gegevens in de LV WOZ.

Sectormodel WOZ, StUF woz 03.12

Het Sectormodel WOZ StUF woz 03.12 definieert het berichtenverkeer binnen het WOZ-domein. Dit betreft niet alleen het berichtenverkeer (koppelvlak met de LV WOZ), maar ook bijvoorbeeld het binnengemeentelijk berichtenverkeer.

Het Sectormodel WOZ maakt onderdeel uit van de StUF familie. StUF als berichtenstandaard is een algemeen gebruikte standaard.

Controles en foutcodes

Alle berichten die aan de LV WOZ worden aangeboden, worden eerst aan een groot aantal controles onderworpen, voordat deze verwerkt worden.

Wanneer een bericht niet voldoet aan één van deze controles, dan ontvangt de zender een foutbericht met daarin een foutcode. De betekenis van deze foutcodes zijn gedefinieerd in het overzicht van controles en foutcodes (PDF, 210 kB).

Deze berichten die geleid hebben tot een foutcode worden niet verwerkt in de LV WOZ. De zender moet het bericht verbeteren en opnieuw aanbieden aan de LV WOZ.

Autorisaties LV WOZ

De LV WOZ bevat niet openbare gegevens over WOZ-objecten, belanghebbenden en WOZ.waarden. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor organisaties die geautoriseerd zijn om de gegevens uit de LV WOZ te gebruiken. Afhankelijk van het doel waarvoor deze autorisatie geldt heeft men toegang tot bepaalde WOZ-objecten en/of tot bepaalde attributen van WOZ-objecten.

Welke partij toegang heeft tot welke WOZ-objecten en welke attributen is gespecificeerd in de zogenoemde autorisatiematrix.

ImWOZ, StUF woz 03.20

Alle berichtspecificaties voor de LV WOZ zijn gebaseerd op het formaal StUF woz 03.12.

Gezien diverse wensen tot wijziging van de berichten, onder meer samenhangend met wijzigingen in de registraties waarheen wordt verwezen, is de specificatie van een nieuwe set berichten in voorbereiding. Deze nieuwe set zal worden aangeduid als StUF woz 03.20.

De inhoudelijke specificaties van de informatie die met deze berichten worden uitgewisseld worden vastgelegd binnen een vernieuwd informatiemodel IMWOZ.

De specificaties van IMWOZ en StUF woz 03.20 worden naar verwachting begin 2021 vastgesteld. Daarna kan fasegewijs gestart worden met de invoering van StUF woz 03.20.

Procedure gemeentelijke herindeling aanleveren aan LV WOZ

Wanneer een gemeentelijke herindeling plaats vindt, moeten de WOZ-objecten die behoren bij de gemeenten die "opgeheven worden" in de LV WOZ worden gekoppeld aan de nieuwe gemeente. Hiervoor zijn aparte berichten gedefinieerd en is een procedure beschreven hoe deze berichten toegepast moeten worden.

Naast het koppelen van de WOZ-objecten aan de nieuwe gemeenten, moeten ook de gegevens van de gekoppelde belanghebbenden op een correcte wijzen worden "omgehangen" naar de nieuwe gemeente. Op dit moment bieden nog niet alle WOZ-applicaties de functionaliteit om een gemeentelijke herindeling aan te leveren aan de LV WOZ.

De procedure voor gemeentelijke herindeling wordt ook gebruikt wanneer door een gemeentegrenswijziging WOZ-objecten van de ene gemeente naar de andere gemeente overgedragen worden.